منبع مقاله درمورد اعتماد سرمایه گذاران

منبع مقاله درمورد اعتماد سرمایه گذاران

دانلود پایان نامه

بنابراین در کشور ما نیز باید شهرهای کوچک و بزرگ از کمکهای دولتی برخوردار گردند که این کمکها باید به صورت معقول و هدفمند به شهرها تعلق گیرد و به طور حتم جهت برنامهریزی مناسب باید قابل استمرار و دائمی باشند چرا که خدمات رسانی شهرداری ها دائمی و مستمر است.  

همچنین دولت در راستای پایداری منابع درآمدی شهرداریها باید طرحها و برنامههایی تدوین کند که اهداف زیر را دنبال نماید:
1- تهیه برنامه آمایش سرزمین جهت پخشایش متعادل جمعیت در پهنه کشور
2- تنظیم مجدد روابط مالی دولت و شهرداریها
3- تدوین چارچوب قانونی نظام درآمدی شهرداریها
4- بازنگری در تقسیم مسئولیتها میان شهرداری و سایر ردههای حکومتی و ارتقاء نقش شهرداری در تصمیم گیریها
5- اصلاح نظام مدیریت شهری با هدف اجرایی کردن سیاست مدیریت یکپارچه شهری
6- تهیه الگوی مناسب جهت اعطا کمکهای بلاعوض به شهرداریها
5-2-1-4-بهرهگیری از مشارکت بخش خصوصی با استفاده از ابزارهای جدید مالی و پولی
به دنبال رشد و گسترش شهرنشینی و نیاز به ارائه خدمات بیشتر برای ساکنان شهرها و همچنین اجرایی شدن قانون خودکفایی شهرداریها، اداره شهرها نیازمند اعتبارات مالی جدیدی است، بنابراین جذب سرمایههای بخش خصوصی برای اجرای پروژههای شهرداریها از روشهای معتبر تأمین منابع مالی در حوزه مدیریت شهری است.
بر این اساس واگذاری برخی از امور و فعالیتهای شهرداریها به بخش خصوصی در قالب برنامههای بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت به کاهش هزینههای عمرانی و خدماتی و در مجموع هزینههای شهرداریها منجر میگردد و همچنین کیفیت کار نیز افزایش مییابد. جذب سرمایه گذاران داخلی باید با بهرهگیری از ابزارهای مالی جدید مانند انتشار اوراق مشارکت و استفاده از تسهیلات بانکی صورت گیرد، که موفقیت شهرداریها در این عرصه نیازمند قوانین و مقررات به روز، حمایتهای قانونی از سوی دستگاههای ذیربط نظیر وزارت امور اقتصاد و دارائی، بانک مرکزی و وزارت کشور و جلب اعتماد سرمایه گذاران و شهروندان است.
با در نظر گرفتن سرمایه های گوناگون فیزیکی و غیرفیزیکی که شهرداریها در اختیار دارند میتوان اوراق بهاداری منتشر و به فروش رسانید و از این راه توان شهرداری‌ها را در دستیابی به منابع مالی جدید ارتقا بخشید. با توجه به ارزش و سرمایه‌های نهفته و حبس شده در دارایی‌های در اختیار شهرداری‌ها و به پشتوانه حجم بسیار بالای عایدی جاری و آتی آنها می‌توان از طریق تبدیل به اوراق بهادار نمودن آنها، منابع زیادی را جهت تامین منابع مالی پروژه‌های جدید ایجاد نموده و بسیاری از تنگناهای بودجه‌ای را رفع نمود.
ورود شهرداریها به بازارهای مالی جدید نیازمند بررسی لزوم تدوین قوانین جدید و تقویت مبانی قانونی درآمدهای پایدار و جدید میباشد و بخشی نیز به امر شناسایی منابع درآمدی و ارائه لوایح لازم برای تصویب مراجع صلاحیت دار از قبیل شورا نیاز دارد. بنابراین در صورت ساماندهی و هدایت سرمایه‌های کوچک از طریق اوراق مشارکت می‌توان سرمایه‌های راکد در شهرها را مورد بهره برداری مناسب قرار داد و برای توسعه و عمران شهرها، گام‌های تازهای برداشت. شهرداری‌های کوچک نیز می توانند با تعامل یکدیگر به انتشار اوراق اجاره بپردازند.
5-2-1-5-سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی شهر
با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص گردید که شهرداریها در سه شهر کوچک ارسنجان، صفاشهر و لامرد با وجود قابلیتهای فروان اقتصاد شهری، بهره مناسبی از این پتانسیلها نمیبرند. همانطور که قبلاً نیز اشاره گردید برای پایداری منابع درآمدی شهرداریها، این نهاد محلی و عمومی باید به سمت سرمایه گذاری در بازارهای اقتصادی سوق داده شود. بنابراین یکی از شاخصهای منابع پایدار درآمد شهرداریها سرمایهگذاری است که کمکهای دولتی در این زمینه میتواند نقش بسزایی داشته باشد. اما این سرمایهگذاری و مشارکت نیازمند زمینهسازی مناسب میباشد، که میتوان گفت پیش شرطهای لازم این مشارکت عبارتند از:
1- ایجاد سازوکارهای قانونی جهت مشارکت شهرداریها در این سه حوزه: در این راستا میتوان با اصلاح قوانین و مقررات مالی شهرداریها در جهت معرفی این منبع جدید به شهرداریها و استفاده از مکانیزمهای تشویقی و حمایتی (برای مثال دولت میتواند برای شهرداریهایی که در این زمینه مشارکت فعال و مؤثری دارند، کمکهای مالی و یا معافیتهای مالیاتی در نظر بگیرد) برای آنها، این ارگان را هر چه بیشتر برای بهره گیری از این منبع ترغیب کرد.
2- برگزاری دورههای آموزشی جهت کادر شهرداریها برای معرفی روشهای مشارکت و ابزارهای مناسب آن: برای مثال یکى از ابزارهاى حضور شهردارىها در فعالیتهاى اقتصادى، صندوق سرمایه گذارى شهرداری است، که با معرفی کامل این ابزار به شهرداریها این نهاد محلی میتواند بهرهگیری مناسبی از آن صورت دهد.
3- فراهم سازی امکان دسترسی تمامی شهرداریها به اخبار اقتصادی روز دنیا
4- ایجاد بانکهای اطلاعات پروژههای اقتصادی جهت سرمایه گذاری شهرداریها: این بانکها می توانند شامل اطلاعاتی همچون معرفی انواع پروژههای قابل سرمایه گذاری در اقتصاد شهری، مزیت انجام هر پروژه، میزان سرمایه مورد نیاز آن و … باشند.
5- تهیه طرحهای درآمدزایی برای شهرها جهت آشنایی هر چه بیشتر مدیران شهری با قابلیتهای درآمدزایی حوزههای اقتصادی موجود در شهر خود.
6- بهینه کردن تعداد کارکنان و کوچک کردن اندازه شهرداری، واگذاری بعضی فعالیتها به بخش خصوصی البته با رعایت کامل آییننامه های مالی و با حفظ نظارت دقیق بر حسن انجام کار.
البته ناگفته نماند افزایش درآمد شهرداری‌ها از این محل درآمدی نیازمند افزایش تولید ناخالص (GDP) شهر است و از این‌رو شهرداری‌ها برای افزایش درآمد خود باید به ارتقای تولید ناخالص شهر نیز با ابزار‌هایی که در اختیار دارند توجه جدی کنند. در ادامه به نکاتی در مورد سرمایه گذاری شهرداری در هر یک از بخشهای اقتصاد شهری پرداخته شده است.
بخش کشاورزی:
استفاده از مزیتهای رقابتی هر شهر: برای مثال با توجه به وجود محصول استراتژیک انار در شهر ارسنجان، شهرداری این شهر میتواند بر روی صنایع و کارگاههایی سرمایه گذاری کند که در زمینه فراوری این محصول فعالیت میکنند.
به علت ویژگیهای خاص محصولات کشاورزی همچون فاسد شدن زودهنگام، شهرهایی باید در بخش کشاورزی مشارکت کنند که دسترسی مستقیم به محصولات کشاورزی دارند.
بهره گیری از تولیدات گلخانهای برای شهرداریهای کوچک، چرا که تولیدات گلخانهای به علت کنترل مناسبتر شرایط آنها احتمال ریسک کمتری برای شهرداریهای کوچک دارد.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره بانکداری بدون ربا

بستن منو