منبع مقاله درمورد استراتژی های توانمندسازی

منبع مقاله درمورد استراتژی های توانمندسازی

دانلود پایان نامه

محبوبی، قربانعلی و نجفعلی شهبازی. 1390. فرهنگ مالیاتی ایران، ماهنامه مهندسی فرهنگی، شماره 55 و 56.  

معاونت حقوقی، شورا و امور مجلس شهرداری تهران، “وظایف شهرداری در حوزه خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی”، بازیابی از سایت: law.tehran.ir.
معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس.1389. سیمای بخش کشاورزی شهرستانهای استان فارس.
معزی مقدم، حسین.1381. شیوههای تأمین منابع درآمدی شهرداریها، معاونت برنامهریزی و توسعه، تهران، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
منصور، جهانگیر. 1388. قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداریها، تهران، انتشارات دیدار.
مؤذنی، کیمیا.1386. وظایف شهردار: چالشها و چشم اندازها، ماهنامه شهرداریها، شماره 79.
مهارتی، یعقوب و محمد مهرابی.1391. تاثیر اتخاذ مالیات بر ارزش زمین به عنوان منبع درآمدی پایدار بر اقتصاد مسکن شهری، چهارمین همایش برنامه ریزی و مدیریت شهری، 20 و 21 اردیبهشت 1391، مشهد.
مهندسین مشاور هامونپاد.1383. شیوههاى افزایش درآمد و کاهش هزینههاى شهرداریها، تهران: انتشارات سازمان شهردارىها و دهیارىهاى کشور.
مهندسین مشاور آمایش جنوب. 1384. طرح هادی شهر صفاشهر.
مهندسین مشاور آمود.1388. طرح توسعه و عمران (جامع) شهر لامرد.
مهندسین مشاور پارس آرایه.1388. طرح توسعه و عمران شهر ارسنجان.
موسوی، میرنجف و علی باقری کشکولی. 1389. استراتژی های توانمندسازی افزایش درآمد شهرداری های شهرهای کوچک (مطالعه موردی: شهرداری زارچ)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، سال 22، شماره2.
موسوی، میرنجف و سایر همکاران.1390. تحلیلی بر اثربخشی تراز مالی (درآمد- هزینه) و نقش آن در کارایی عملکرد شهرداری شاهدیه، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال دوم، شماره 4.
مهربان، فاطمه.1389. کاربرد ابزار و نهادهای مالی در تأمین در پروژه های شهری، سومین همایش مالیه شهرداری « مشکلات و راهکارها»، تهران.
نجاتی حسینی، سید محمود.1381. برنامه ریزی و مدیریت شهری؛ مسائل نظری و چالش های تجربی، تهران، انتشارات سازمان شهرداریهای کشور.
نراقیان، محمدمهدی و سایر همکاران.1389. بررسی میزان تناسب منابع درآمدی و مأموریتهای شهرداریها (مورد مطالعه شهرداری تهران)، اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران.
نصر اصفهانی، رضا، شهیدی، آمنه و الهام مؤمنی.1390. مالیات بر املاک منبع مناسب برای تأمین مالی بخش عمومی شهری در ایران (مطالعه موردی شهرداری اصفهان)، فصلنامه مدیریت شهری، ویژه نامه شماره بهار و تابستان 1390.
نصر اصفهانی، رضا.1391. مالیات سبز بر مصرف حاملهای انرژی، پنجمین همایش مالیه شهرداری؛ مشکلات و راهکارها، تهران.
ولیخانی دهاقانی، ماشاءاله و سید عباس طباطبایی. 1390. بررسی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل شهروندان به پرداخت عوارض شهرداری، فصلنامه اقتصاد شهری، شماره دوازدهم.
هادی زنوز، بهروز.1388. مبانی نظری نظام درآمدی شهرداری ها، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره دوم.
هاشم خانی، میثم. 1389. کاربرد اوراق مشارکت شهری برای تأمین مالی نوسازی بافت های فرسوده( مطالعه موردی؛ پروژه امام علی (ع))، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره 6.
هاشمی، فضلالله.1371. حقوق شهری و قوانین شهرسازی، تهران، وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران.
هاشمی، سید مناف و حبیب الله طاهرخانی.1387. ایجاد پایداری در منابع درآمدی شهرداری تهران (راهکارها، موانع و مشکلات)، اولین همایش مالیه شهرداری؛ مشکلات و راهکارها، تهران.
هاشمی، سید مناف.1388. چارچوب درآمدی نهادهای محلی در کشور چین، فصلنامه اقتصاد شهر، شماره2.
هاشمی، سید مناف و رفیعیان، مجتبی و سیدعلی حسین پور. 1390. سیاستهای مدیریت شهری در کشورهای مختلف، تهران، انتشارات طحان.
یزدانی، فردین.1382. تولید رانت گرانیگاه نظام درآمدی شهرداری، فصلنامه مدیریت شهری، سال چهارم، شماره 13.

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه ارشد با موضوع مجازات مقرر در ماده

بستن منو