منبع مقاله درباره
منابع قدرت، تعهد سازمانی، جامعه آماری، مدارس متوسطه

منبع مقاله درباره منابع قدرت، تعهد سازمانی، جامعه آماری، مدارس متوسطه

دانلود پایان نامه

در مدارس متوسطه و راهنمایی شهرستان خمین توسط (سهرابی و همکاران) انجام پذیرفت. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی و جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان راهنمایی و دبیران (290 نفر) شهرستان خمین تشکیل می دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. یافته ها نشان داد که بین قدرت قانونی با فرهنگ سازمانی ثبات و مشارکتی رابطه وجود دارد، در صورتی که بین قدرت قانونی با فرهنگ انعطاف پذیری و رسالتی رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین قدرت پاداش، تخصص و مرجعیت با تمام انواع فرهنگ سازمانی رابطه معنادار وجود داشت.
* هدف از تحقیق عزیزی و همکاران(1388) ، تعیین منابع قدرت مدیران سازمان تربیت بدنی و ارتباط آن با سطح آمادگی و رضایت کارکنان بود که با استفاه از روش توصیفی- همبستگی انجام شد.جامعه ی آماری این تحقیق کلیه ی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بودند که از بین آنها 118 نفر، به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند.نتایج نشان داد در افرادی که آمادگی بیشتری دارند، قدرت مرجعیت در افراد با آمادگی کمتر، قدرت اجبار بیشترین میزان رضایت از سرپرست را در کارکنان ایجاد کرده است.
* هدف پورریاحی و همکارانش در این پژوهش ، بررسی ارتباط بین مشارکت کاری کارکنان و منابع قدرت مدیران ( قدرت پاداش، اجبار، قانونی، تخصص و مرجعیت) در بیمارستان‌های دولتی منتخب شهر اصفهان در سال 88 بوده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی– همبستگی و کاربردی است. جمعیت مورد مطالعه نمونه‌ای با 140 نفر از کارکنان بیمارستان‌های الزهرا، کاشانی، امین، عیسی بن مریم و نور در سال 1388 بودند که هم افراد و هم بیمارستان‌ها به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. نتایج بدست امده از این تحقیق تأثیر منابع قدرت بر مشارکت کاری کارکنان به ترتیب مربوط به منابع تخصص، قانون، مرجعیت، اجبار و پاداش به دست آمد. البته علی‌رغم تفاوت چشم‌گیر در نتایج توصیفی تحقیق، مشارکت کاری کارکنان با منابع قدرت مدیران اختلاف معنی‌داری نداشت.
* همتی و همکارانش در سال 89 ، پژوهشی تحت عنوان شناسایی منابع قدرت مدیران و رتبه بندی آنها جهت بکارگیری مؤثر در حوزه بانک های ملی شهر سمنان انجام داده اند. تا مدلی برای ارزیابی منابع قدرت مدیران بانک ها بمنظور رفتار مناسب با کارکنان را بنمایاند، تا از قدرت بعنوان نیروی مثبت و لازم در سازمان استفاده گردد. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان شاغل در بانک ملی و شامل مدیران ارشد که در حوزۀ منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده است. نتایج بدست آمده از منابع قدرت مدیران در بانک های ملی شهرستان سمنان مورد بررسی و رتبه بندی قرار گرفته که 1- قدرت قانونی 2- قدرت پاداش 3- قدرت تخصص 4- قدرت مرجعیت 5- قدرت اجبار ، اهمیت بکارگیری آنها را در حوزۀ مربوطه نشان داده است.
* هدف کلی تحقیق معینی شهرکی و ترک زاده (1390)، مقایسه منابع قدرت مورد استفاده از دید آنان و دانشجویان در دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شیراز بود.روش مورد استفاده پیمایشی بوده است. یافته ها ی پژوهش نشان داد، یک منبع جدید قدرت استادان(چیرگی محیطی) وجود دارد که در این پژوهش شناسایی، تعریف و ارزیابی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که از دید استادان، بیشترین میانگین مربوط به منبع قدرت چیرگی محیطی و کمترین میانگین مربوط به منبع قدرت اجبار است و تفاوت معناداری وجود دارد. از دید دانشجویان، میانگین مربوط به منبع قدرت چیرگی محیطی و کمترین میانگین مربوط به منبع قدرت اجبار است و تفاوت معناداری وجود دارد.بین نگرش استادان و دانشجویان در استفادۀ استادان از منابع قدرت، با توجه به جنسیت و رشته تخصصی آنان، تفاوت معنی داری مشاهده نشده است.
* در پژوهشی طهماسبی و همکاران (1390) در پی بررسی رابطه بین استفاده مدیر از انواع قدرت(اجباری،پاداشی و قانونی) با اثربخشی و تعهد سازمانی دبیران ناحیه دو آموزش و پرورش شهر شیراز بودند و پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری پژوهش 113 نفر از دبیران شاغل در دبیرستان های ناحیه دو شیراز بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند.رابطه بین مدیریت قدرت و اثربخشی معنادار بوده و از انواع قدرت، قدرت پاداشی و قدرت قانونی با اثر بخشی رابطه معنی داری داشتند. از طرف دیگر مدیرت قدرت با تعهد سازمانی رابطه معنی دار نداشته و هیچ کدام از انواع قدرت نیز قادر به پیش بینی تعهد سازمانی نبودند.
* هدف از پژوهش محمدی(1390)، بررسی رابطه ی منابع قدرت مدیران با کارآفرینی کارکنان می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان32 شعبه بانک ملی (حدوداً 250 نفر) شهر زاهدان بوده است، که از بین آنان 155 نفر با روش خوشه ای- تصادفی انتخاب گردیدندیافته های پژوهش نشان داد که منبع قدرت پاداش مدیران بیشترین نقش را در پیش بینی ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه کارکنان داشته است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد بی اعتباری قرارداد داوری

2-11- 5-پیشینه تصمیم گیری در خارج کشور
* ثانهلم(2004) در تحقیق خود در زمینه سبک تصمیم گیری 206 نفر از افسران ارتش کشور سوئد بر اساس سبک های عمومی تصمیم گیری، بین سبک تصمیم گیری عقلانی و هر یک از سبکهای شهودی،اجتنابی و آنی افراد مورد مطالعه رابطه معنادار معکوس ،بین سبک تصمیم گیری شهودی و آنی و بین سبک تصمیم گیری وابستگی و اجتنابی رابطه معنادار مثبت به دست آورد.
* اسپایسر و اسمیت (2005) در بررسی پنج سبک تصمیم گیری مورد نظر در بین دو گروه 200
نفری از دانشجویان رشته بازرگانی در یکی از دانشگاه های انگلستان، در گروه اول بین سبک عقلانی و هر یک از سبک های تصمیم گیری شهودی، آنی و اجتنابی رابطه معنادار منفی ،بین سبک تصمیم گیری شهودی و آنی و بین سبک تصمیم گیری وابستگی و اجتنابی رابطه معنادار مثبت به دست آمد ، در گروه دوم نیز روابط بین سبک های تصمیم گیری همانند گروه اول به دست آمد، علاوه بر آن در گروه دوم وجود همبستگی معنادار مثبت بین دو سبک اجتنابی و آنی نیز تأیید شد.
* بروینه و دیگران15 (2007) در تحقیقاتشان با عنوان ” تفاوت های فردی در صلاحیت تصمیم گیری بزرگسالان” چنین نتیجه گیری می کنند که بین سبک تصمیم گیری عقلایی و صلاحیت تصمیم گیری بزرگسالان همبستگی مثبت معنادار و سبک اجتنابی و آنی با آن رابطه معنادار منفی وجود دارد، در حالی که همبستگی سبک های وابستگی و شهودی با آنها معنادار نیست.
همچنین رابطه سبک های تصمیم گیری عقلایی و شهودی با ” سیاهه نتایج تصمیم” معنادار مثبت و رابطه سبک های اجتنابی و آنی بصورت منفی است و سبک وابستگی با آن رابطه معناداری ندارد.
* ترات(2009) به نقل از رضازاده (1389) پژوهشی در اعضای موسسه مشاوره ی دانشگاهی ملی آمریکا انجام داد.هدف او توصیف سبک های تصمیم گیری، راههای شناخت، استراتژیهای یادگیری و سطوح آگاهی چند فرهنگی بود.نتیجه این پژوهش از پنج سبک تصمیم گیری اسکات و بروس دفاع نموده و نشان داد که سبک های تصمیم گیری مانعه الجمع نیستند.او پی برد حدود 70 درصد افراد سبک تصمیم گیری عقلایی و 12 درصد افراد دارای سبک شهودی و سایرین در سبک های آنی، اجتنابی و وابستگی قرار دارند.
2-11-6-پیشینه تصمیم گیری در داخل کشور
* بطحایی(1373) به بررسی رابطه ی بین کاربرد منابع قدرت و شیوۀ تصمیم‌گیری مؤثر در مدیریتهای آموزشی و اداری و مقایسۀ مدیران آموزشی و اداری پرداخته است تا تأثیر استفاده از منابع قدرت را بر شیوۀ تصمیم‌گیری در مدیریتهای آموزشی و اداری آموزش عالی مطالعه کند و فرضهای مربوط به ارتباط این دو متغیر را آزمون کند نتایج نشان داد که مدیران اداری بیش از مدیران آموزشی قدرت اجبار و قانونی و شیوه تصمیم‌گیری مشورتی را مورد استفاده قرار می‌دهند. بطور کلی می توان گفت: بین شیوه تصمیم‌گیری مشارکتی و قدرت مرجعیت، بین شیوه تصمیم‌گیری مشورتی و قدرت اجبار و پاداش و بین شیوه تصمیم‌گیری استبدادی و قدرت مرجع و قانونی تفاوت معناداری وجود داشته است.
* قربانی (1378)پژوهشی در زمینه بررسی رابطه میان نظرات معلمین استثنایی درباره مشارکت در فرآیند تصمیم گیری مدیران با میزان رضایت شغلی آنان در مراکز استثنایی شهر مشهد انجام داده است. جامعه آماری مورد پژوهش، معلمین شاغل در مراکز استثنایی شهر مشهد در سال تحصیلی 76-75 می باشد که تعداد کل افراد جامعه 470 نفر بوده است و به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 120 نفر از آنان انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که میانگین حاصل از داده های به سئوال پژوهشی 3 نشان داده که میان مشارکت معلمین مراکز استثنایی در تصمیم گیری ها با میزان رضایت شغلی آنان رابطه معنی داری وجود دارد و این دو متغیر نسبت به هم وابسته می باشند.
* در تحقیق ظهورپرونده و کوهستانی(1383) به بررسی رابطه دانش مدیریتی مدیران ستادی و سبک تصمیم گیری آنان در سازمان و ادارات نواحی هفتگانه آموزش و پرورش مشهد پرداخته اند. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران ستادی آموزش و پرورش مشهد به تعداد34 = n نفر بود و 74 نفر از کارکنان بلافصلی که تصمیمات مدیران ستادی بر کار آنان تأثیر مستقیم دارد، تعیین شدند. گردآوری داده‌های مورد نیاز درباره افراد جامعه مورد مطالعه از طریق شمارش کامل (سرشماری) صورت گرفته است. این اقدام با نظر به گستره حجم جامعه آماری انجام می‌پذیرد. در تحقیق حاضر که با روش پیمایشی انجام گرفته است برای سنجش هر یک از متغییرهای فوق از پرسشنامه جداگانه‌ای استفاده شده است. نتایج ذیل حاصل گردید:
1ـ بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مشارکتی رابطه مستقیم وجود دارد اما معنادار نیست.
2ـ بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری مشورتی رابطه معکوس وجود دارد اما معنادار نیست.
3ـ بین دانش مدیریت و سبک تصمیم‌گیری آمرانه رابطه معکوس وجود دارد اما معنادار نیست.
4ـ بین مدیران ستادی از جهت دانش مدیریتی تفاوت معناداری در سطح 999/0 وجود دارد.
5 ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با رشته تحصیلی مرتبط و مدیران با رشته تحصیلی غیر مرتبط تفاوت معناداری وجود ندارد.
6 ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با درجه تحصیلی بالاتر و پایین‌تر تفاوت معناداری وجود ندارد.
7ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با سابقه وکم سابقه آموزشی تفاوت معناداری وجود ندارد.
8 ـ بین دانش مدیریتی مدیران ستادی با سابقه وکم‌سابقه مدیریتی تفاوت معناداری وجود ندارد .
* فعال ملکی (1380) در پژوهش خود به مقایسه مولفه های امکان تصمیم گیری دبیران در مدیران با سبک های رهبری مختلف در مدارس متوسطه دخترانه ناحیه 3 مشهد پرداخته است. جامعه آماری در این پژوهش شامل دو گروه بوده است؛ کلیه مدیران مدارس متوسطه دخترانه (غیر انتفاعی و دولتی) که به شیوه سرشماری انتخاب شده بودند (26n=)و کلیه دبیران مدارس متوسطه دخترانه (غیر انتفاعی و دولتی ) که به صورت تقسیم حجم نمونه آماری دبیران بود و سپس به صورت تصادفی ساده انتخاب نمونه از هر مدرسه صورت پذیرفت و تعداد (104N=) انتخاب شدند. نتیجه بدست آمده: بین امکان تصمیم گیری عقلایی در تع
ارضات تصمیم گیری توسط دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار کم، وظیفه مدار زیاد هستند با دبیرانی که مدیران آن ها رابطه مدار زیاد، وظیفه مدار زیاد هستند تفاوت معنی داری وجود دارد .
* هدف مراتی و همکارانش (1383) در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه تصمیم گیری مدیران با تعهد سازمانی دبیران در مدارس شهرستان شیروان در سال تحصیلی 82-81 انجام شده است. این مطالعه با استفاده از دبیران 74 مدرسه که حدود 482 نفر بودند انجام شد. یافته ها در سوال اصلی نشان داد که وجود رابطه بین الگوی تصمیم گیری مدیران و تعهد سازمانی دبیران را مورد تأیید قرار گرفته است و در سه سوال فرعی وجود رابطه بین الگوی تصمیم گیری آمرانه و مشورتی و مشارکتی با تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار داد.که نتایج بیانگر این است که بین الگوی تصمیم گیری آمرانه و مشورتی و مشارکتی مدیران و تعهد سازمانی دبیران رابطه وجود ندارد اما بین الگوی تصمیم گیری مشارکتی مدیران و تعهد سازمانی دبیران

مطلب مرتبط :   تحقیق درمورد امر به معروف و نهی از منکر

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو