منبع مقاله درباره مجمع البیان

منبع مقاله درباره مجمع البیان

دانلود پایان نامه

. همان.  

. شعرانی، ابوالحسن، فهرست مشاهیر القراء، ایران، 1374ق، ص42.
. تقسیم روشهای تفسیر براساس مذهب عبارتند از: تفاسیر شیعه، تفاسیر معتزله، تفاسیر اشاعره، تفاسیر زیدیه. و روش تفسیر براساس اعتبار عبارتند از تفسیر مرضی، مجاز، ممنوع. ر.ک: دراسات القرآنیه، المبادی العامه التفسیر القرآن الکریم، ص77.
. ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسرون، قاهره: مکتبه وهبه، 1409ه.ق/ 1989م، ج1، ص176.
. معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، 1418ه.ق، ج2، ص18 به بعد.
. عمید زنجانی، عباسعلی، مبانی و روشهای تفسیر قرآن، بیجا: سازمان چاپ و انتشارات ارشاد اسلامی، 1366ه.ش، ص117و 118. برای اطلاع بیشتر رجوع شود به معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون، قم: انتشارات ذوی القربی، 1380ش، ج2، ص17؛ محمدی ری شهری، محمد، درآمدی بر تفسیر جامع روایی، قم: دارالحدیث، 1390ش، ص39.
. رضایی اصفهانی، محمد علی، منطق تفسیر قرآن، قم: جمعه المصطفی العالمیه، 1387ش، ص91.
. ذهبی، محمد حسین، التفسیر والمفسرون، دارالکتب الحدیثه، الطبعه الثانیه، 1976، ج2، ص99و 100.
. همان، ج1، ص100.
. صدر، حسن، تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام، بیروت: دارالکتب الاسلامیه، 1382، ص342.
. راجحی، عبده، اللهجات العربیه فی القراءات القرآنیه، مصر: دارالمعارف، 1969، ص79.
. کعب بن مالک درباره ایشان میگوید: به موجی از دریا رسیدیم که در میان ایشان حبشیها بودند. برخی نقاب داشتند و برخی نه. آنها سه هزار نفر بودند و ما سیصد نفر و حداکثر چهارصدنفر بودیم. علامه مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بیروت: موسسه الوفاء 1404، 19، 65.
. انفال، 36.
. جلال الدین سیوطى، الدرّ المنثور، ج 3، ص 334؛ علوی مهر، حسین، پیشین، ص90.
. زرکشی، بدرالدین محمد بن عبدالله، البرهان فی علوم القرآن، تحقیق مرعشلی و بیروت: دارالمعرفه، 1410ه، ج2، ص200.
. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، بیروت: دارالمعرفه، 1412، ج16، ص52.
. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی علوم القرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، 1372ش، ج1، ص375.
. همان.
. طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان، قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417، ج7، ص394ه.
. طبرسی، پیشین، 1372، ج3، ص34.
. همان، ص239.
. کوثر/ 2.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره کشور عربستان سعودی

بستن منو