منبع مقاله درباره قدرت های فرامنطقه ای

منبع مقاله درباره قدرت های فرامنطقه ای

دانلود پایان نامه

3-28- تحقیق پس رویدادی (Ex-Post Facto)  

به تحقیق پس‌رویدادی تحقیق علی-مقایسه‌ای نیز گویند. تحقیق پس‌رویدادی به تحقیقی گفته می شود که پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می دهد. چون متغیر مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا این نوع تحقیق غیر آزمایشی را تحقیق پس رویدادی می گویند.
3-29- تحقیق آزمایشی
تحقیق آزمایشی به دو دسته تقسیم می شود: تحقیق تمام آزمایشی و تحقیق نیمه آزمایشی .(حافظ نیا،1382)
3-30- روش تحقیق
در تحقیق فوق نظر به اینکه هدف از انجام پژوهش بررسی یک موضوع و مطالعه ابعاد مختلف،و در نتیجه تحلیل توانمندی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اطلاعات موجود می باشد می توان گفت پژوهش مذکور از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای استفاده شده است، می توان بیان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی –تحلیلی می باشد.
3-31- متغیرهای تحقیق:
این پایان نامه شامل متغیرهای مستقل و متغیر وابسته به صورت زیر است:
3-31-1- متغیر مستقل:
در این پایان نامه متغیر مستقل این تحقیق مؤلفه های ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران می باشد از جمله :جغرافیای طبیعی ،ژئوکالچر ایران ،ژئواکونومی ایران ،جایگاه هیرو پولیتیک،منابع انرژی ،عوامل اجتماعی،ساختار قومی و توزیع فضایی جمعیت در ایران،تنوع قومی عامل توزیع فضایی جمعیت،قومیتهای فرامرزی و قابلیت تعاملات اقتصادی، تنوع قومی و توسعه حوزه تأثیر ملی همه این عوامل تاثیرگذار در منطقه گرایی جمهوری اسلامی می باشد
3-31-2- متغیر وابسته:
منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران متغیر وابسته تحقیق فوق می باشد امروزه منطقهگرایی جایگاه مهمی در سیاست کشورها و در سیاست بینالملل دارد، در همین راستا ضروری است این نکته را در نظر بگیریم که جهان شاهد توازن یا انتقال قدرت در نظام جهانی از غرب به سمت شرق هستیم. بازی بزرگ قرن بیست و یکم، لزوم جدیت در پیگیری سیاست نگاه به شرق را در سیاست خارجی کشور گوشزد میکند. تنهای یک ایران قدرتمند منطقهای میتواند کشوری موثر و با نفوذ در عرصه بینالملل باشد، یک ایران منفعل و ایستا فرصتهای بینالمللی و منطقهای را از کشور میگیرد.
ایده پل منطقهای به دنبال گره زدن امنیت ملی ایران به امنیت کشورهای منطقه در مناطق چندگانه پیرامونی ایران است، این مساله میتواند گامی مهم در راستای ایجاد مجموعههای امنیتی منطقهای باشد. پدیدههای شومی همچون بنیادگرایی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر، مهاجرتهای غیرقانونی و … در منطقه به گونهای است که میتوان تهدیدات مشترک را پایهای برای حرکت در جهت ایجاد فهم مشترک و به دنبال آن منافع مشترک در میان کشورهای منطقه برشمرد.
تحقیق حاضر از نوع کاربردی است و روش تحقیق در آن توصیفی _ تحلیلی بااستفاده از علوم جغرافیا(ژئوپلتیک)، علوم سیاسی و روابط بین الملل است.
در این تحقیق روش گردآوری اطلاعات به شیوه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تهیه گزارشات از طریق مراجعه به کتب و مجلات مرتبط می باشد و ابزار گردآوری با استفاده ازفیش برداری، سایت های اینترنتی و بانک های اطلاعاتی و همچنین استفاده از نقشه ها، نمودارها و جداول می باشد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها و یافته‌های تحقیق
4-1- مقدمه
منطقه غرب آسیا از ابتدای دهه اول قرن بیست و یکم  به ویژه پس از رخدادهای 11 سپتامبر و تحولات پس از بحران سال 2003 عراق، در حال انتقال به نظم جدید سیاسی – امنیتی است که در آن، بازیگران مهم منطقه ای، در حال رقابت برای ایجاد نقش جدید خود در منطقه هستند.  ایران نیز به عنوان یک قدرت نوظهور منطقه ای  برای تغییر رده قدرتی خود به تقویت همکاری و گسترش تبادلات در سطح منطقه، تعامل با ملت ها و ایجاد ائتلاف های جدید در سطح دولت ها نیاز دارد. جمهوری اسلامی ایران برای دسترسی به اهدافی همچون : 1- افزایش قدرت چانه زنی در مجامع بین المللی      2- تقویت امنیت خود با گره زدن آن به سایر اعضاء 3-  تضمین اخذ حمایت سیاسی اعضاء 4-  تامین امنیت انرژی 5- تقویت مواضع خود در خصوص فعالیت های صلح آمیز هسته ای 6- افزایش سطح تعامل و همفکری اقتصادی در منطقه 7- کاهش هزینه های نظامی خود با ایجاد یک نظام امنیتی مشترک 8-گسترش توریسم 9-  فعال کردن نقش خود به عنوان حلقه اتصال آسیای میانه و قفقاز به حاشیه خلیج فارس و ….  می بایست با حضور فعال در مسائل منطقه‌ای، ضمن تلاش در جهت تحقق اهداف مذکور، وزن استراتژیک خوددر صحنه نظام بین الملل را نیز افزایش‌دهد ، البته در حال حاضر زمینه های واگرائی در منطقه بیش از همگرائی است لذا جمهوری اسلامی ایران باید با اتخاذ سیاست درست در جهت کاهش واگرائی ها بکوشد ، برخی از زمینه های واگرائی موجود که تحقق منطقه گرائی را دچار چالش نموده عبارتند از :  1- تفاوت ماهیت ایدلوژیک نظام جمهوری اسلامی ایران با ساختار قدرت و سیاست در منطقه و جهان عرب  2- تفاوت سیستم اقتصادی و فرهنگی ایران با همسایگان به نحوی که این کشورها به جای اینکه مکمل هم باشند با هم رقابت دارند 3- وجود زمینه های واگرائی تاریخی در مناسبات ایران با همسایگان عرب  4- بحران مشروعیت در جهان عرب و نگاه آنها به ایران به عنوان همسایه ای نامطمئن 5- وجود دیدگاه های متفاوت در تعاملات منطقه ای و بین المللی میان ایران و کشورهای منطقه   6- نفوذ و مداخله قدرت های فرا منطقه ای . از بین مؤلفه های تشدید کننده واگرائی ،  نفوذ ،تاثیر گذاری و مداخله  قدرت های فرامنطقه ای به ویژه امریکا از یک طرف به عنوان قدرت هژمون ، اصلی ترین مولفه  بیرونی چالش زا در سیاست منطقه گرائی ایران است . اگرچه امریکا تلاش دارد سیاست همگرائی ایران را به چالش بکشاند و تا حد زیادی نیز موفق بوده ولی برخورداری کشور ازمولفه هایی مانند: موقعیت ژئوپلیتیک ، ژئوکالچر ، ژئو اکونومیک و ژئو استراتژیک ، وسعت سرزمین، عمق استراتژیک و جمعیت که نمایانگر ظرفیت سیاسی کشور است و گره خوردن آن با رویکردهای سیاسی سنجیده و تعاملی  می تواند ما را در همگرائی منطقه ای موفق نماید . در این فصل محقق با توجه به فرضیه تحقیق به دنبال این مطلب است که ضمن بررسی زمینه های واگرائی و همگرائی موجود در منطقه به  تحلیل مهمترین عوامل تاثیر گذار در سیاست منطقه گرائی ایران و اهمیت منابع انرژِی و تاثیر گذاری جغرافیای طبیعی ایران وژئوکالچر در منطقه به عنوان قدرت برتر منطقه می پردازیم.
منطقه گرایی یکی از شکل های اولیه همگرایی محسوب می شود . یک منطقه تابعی از نظام بین المللی است . در تحدید حدود یک منطقه غالباً با مشکل مواجه می شویم؛ چرا که ملاک های متعددی ممکن است به کار گرفته شود که هرکدام نتیجه متفاوتی در پی خواهند داشت و نمی توان هیچ کدام از این معیار ها را کامل تر و درست تر از سایر معیار ها دانست.
بدیهی ترین معیار برای منطقه گرایی، همان نزد یکی جغرافیایی است، زیرا یک منطقه معمولاً مشتمل بر کشورهای هم جوار است . عامل دیگر در تحدید حدود، فاصله جغرافیایی از مرکز است. بنابراین یک منطقه به عنوان مجموعه ای از دوایر متحدالمرکز در نظر گرفته می شود . اما این امر متضمن آن است که این مرکز برای هر کس کاملا روشن و واضح باشد و این شاید از نظر سیاسی مجادله آمیز باشد، زیرا ممکن است که نه یک مرکز بلکه چندین مرکز فرهنگی، سیاسی و اقتصادی وجود اشته باشد و دلیلی هم ندارد که این مراکز با هم منطبق باشند(گورتز ،81:1991)

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد الکترومیوگرافی

بستن منو