منبع مقاله درباره سازمان های بین المللی

منبع مقاله درباره سازمان های بین المللی

دانلود پایان نامه

 

منابع فارسی
ازغندی، علیرضا، (1370)، ” نظام بینالملل بازدارندگی و همپایگی استراتژیک”، تهران، نشر قومس، چاپ اول.
آقابخشی ، علی،(1364) ، “فرهنگ علوم سیاسی”،تهران ، تندر.
امیدی، علی،(1388)، ” منطقه گرایی در آسیا : نگاهی به سازمان های آ.سه.آن ، سارک و اکو” ،تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل .
ایزدی، جهانبخش، (1390)، “راهبردهای تحقق تعامل مؤثر و سازنده ایران در نظام بین الملل”، تهران: فصل نامه ی رهنامه سیاست گذاری، سال دوم، شماره سوم.
بهزاد طالشی تبار، (شهریور و مهر1381ـ1382)،”بررسی مزایی ترتیبات تجاری منطقه‌ای”، مجله اقتصادی، ش 23، دوره دوم، سال دوم.
بیگ زاده، ابراهیم ،(1392)، “حقوق سازمان های بین المللی،پایگاه تخصصی سیاست بین الملل”،بخش اول.
پارسایی، سیدمهدی ،(خرداد 1392)، “بازیگری در قالب پل منطقهای، مرکز بین المللی مطالعات صلح”.
پیشگاهی فرد،زهرا،( 1382 )، “بررسی و تحلیل ویژگی های ژئوپلیتیکی پاکستان و نقش آن در روابط با سایر کشورها” ،پژوهش های جغرافیایی – شماره 63 .
جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف، (1372) ،”نظریه های متعارض در روابط بین الملل” ، ترجمه علیرضا طیب ووحید بزرگی،تهران: قومس، ج اول.
حافظ نیا ، محمد ، (1383 )، “اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک”، مشهد ، پاپلی.
حافظ نیا، م، ر،( 1382)، “مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی”، انتشارات سمت، تهران، چاپ هشتم».
حافظ نیا،محمد رضا، (1381)، “جغرافیای سیاسی ایران”، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها(سمت).
حیدری ، غلامحسن، (1387)،” نظام ژئوکالچرجهانی قرن بیست ویکم وجایگاه ایران”، مجموعه مقالات “محیط امنیتی پیرامونی جمهوری اسلامی ایران”، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
خامنه ای، آیت الله العظمی سید علی،( اول فروردین1390) ، “بیانات در حرم مطهر رضوی”.
خلیلی، محسن، زمستان( 1390) ، “بایستگی های ژئواکونومیک توسعه ی منطقه ی جنوب شرق ایران”، فصلنامه ی روابط خارجی، سال سوم، شماره ی چهارم.
خمارلو، سامان ، (شهریور )1393، “دلایل اهمیت ژئواستراتژیکی ایران در قرن 21 (مورد مطالعاتی هارتلند انرژی)”،باشگاه استراتژیست های جوان ،http://ystc.ir.
دژم خوی،صادق،(1380)، “گرایش های قومی در تبریز”، اداره کل ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی.
دهشیری،محمد رضا (1383)،”منطقه گرایی نوین در خاورمیانه”،کتاب خاورمیانه(1) ویژه مسایل و چالش های خاورمیانه،تهران :مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.
دیوید ای . لیک و پاتریک ام . مورگان (تدوین)،( 1381) ،”نظام های منطق های؛ امنیت سازی در جهانی نوین”، ترجمه سیدجلال دهقانی ،تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی .
رضایی، محسن، (1384)،”ایران منطقه ای”،تهران:انتشارات ازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،چاپ دوم.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره وزارت امور خارجه

بستن منو