منبع مقاله درباره روایات تفسیری

منبع مقاله درباره روایات تفسیری

دانلود پایان نامه

إِنَّ الَّذِینَ أَجْرَمُواْ کاَنُواْ مِنَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ یَضْحَکُونَ29 وَ إِذَا مَرُّواْ بهِِمْ یَتَغَامَزُونَ30 وَ إِذَا انقَلَبُواْ إِلی أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَکِهِینَ31 وَ إِذَا رَأَوْهُمْ قَالُواْ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ 32 وَ مَا أُرْسِلُواْ عَلَیهِْمْ حَافِظِینَ33 فَالْیَوْمَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنَ الْکُفَّارِ یَضْحَکُون34 عَلَی الْأَرَائِکِ یَنظُرُونَ 35 هَلْ ثُوِّبَ الْکُفَّارُ مَا کاَنُواْ یَفْعَلُونَ36.  

بدکاران (در دنیا) پیوسته به مؤمنان می‏خندیدند، (29) و هنگامی که از کنارشان می‌گذشتند آنان را با اشاره تمسخر می‏کردند، (30) و چون به سوی خانواده خود بازمی‌گشتند مسرور و خندان بودند، (31) و هنگامی که آنها را می‏دیدند می‌گفتند: «اینها گمراهانند!»(32) در حالی که هرگز مأمور مراقبت و متکفّل آنان [مؤمنان‏] نبودند! (33) ولی امروز مؤمنان به کافران می‏خندند (34) در حالی که بر تخت‌های آراسته‌ی بهشتی نشسته و (به سرنوشت شوم آنها) می‌نگرند! (35) آیا (با این حال) کافران پاداش اعمال خود را گرفتند؟! (36).
اشاره
در این آیات به گوشه‌ای از مصائب و زحمات مؤمنان که در این جهان به خاطر ایمان و تقوا با آن روبه‌رو می‌شوند، اشاره می‌‌کند تا روشن شود آن پاداش‌های بزرگ، بی‌حساب نیست و نوع برخورد با کافران و مجرما‌ن توضیح داده شده است.
از میان واژه‌های به کار رفته در آیات به بررسی معنای چند واژه می‌پردازیم.
واژه‌ی أَجْرَمُواْ فعل ماضی در باب أفعل از ماده‌ی «جرم»، در اصل به معنی قطع است، گناه را از آن جهت جرم می‌گویند که عمل واجب را که ایجاد وصال می‌کند، قطع می‌گرداند و گنا‌هکار را مجرم می‌گویند زیرا عمل صالح را قطعو پیوسته گناه می‌کند. در باب إفعال به کار رفته، که به معنای کثرت می‌باشد. قطع بر خلاف إقتضا‌ی حق است.
در تفاسیر مجرم به کسی می‌گویند که ثمره‌ی هدایت را از درخت انسانیّت قطع کرده است،و از آن به عنوان کافر در آیات بعد یاد شده است. مجرم عمل واجب الوصل را قطع میکند. بنابراین قول، گناهکار را از آن
مجرم می‌گویند که عمل صالح را قطع میکند،جرم گناه کبیره و بزرگ می‌باشد و بزرگترین گناهان کفر است.
واژه‌ی ثُوِّبَ، ماضی مجهول باب فعّل از ماده‌ی «ثوب»، است. از نظر لغویون ثوب در اصل به معنای بازگشت چیزی است به حالت اولیه‌اش و جزای عمل را ثواب گویند زیرا به خود عامل باز می‌گردد و به جزای اعمال نیک یا بد اطلاق می‌شود، بازگشت به جزا و پاداش اعمال است،و در اصل جزای چیزی است که به عا‌مل عمل بر می‌گردد.
«ثُوِّبَ» در یک تفسیر به معنای «ثواب داده شده» بیان شده است. در این صورت از أهل ایمان سؤال می‌پرسند که آیا کا‌فران هم مثل اهل ایمان ثواب داده می‌شوند.در تفسیر دیگری معنای جزای کار بد بیان شده است و آیه را بر اساس آن نوعی طعن، نسبت به کفار می‌داند.در تفسیر دیگری واژه را در همان معنای اصلی خود جزا به کار برده است بدون این که معنای استفها‌می و طعن را از آیه نتیجه بگیرد.این واژه در این آیه به معنای لغوی آن به کار رفته است و هر کس بنا بر مبنای خود جهت معنایی برای واژه با توجه به آیه در نظر می‌گیرد.
در توضیح این دست آیات آمده است که با توجه به سیاق آیات مِنَ الَّذِینَ ءَامَنُواْ همان أبرار هستند و علت بیان این واژه‌های به جای أبرار اشاره دارد به این که آنها به خاطر ایمانشان مورد ریشخند مجرمان قرار گرفته‌اند.و فعل ینظرون در آیه‌ی (35) حال برای فعل یضحکون می‌باشد یعنی مؤمنان بر مجرمان می‌خندند در حالی که از روی تخت‌ها به آنها می‌نگرند.
2.1.2.‌ مفاد روایات تفسیری
اشاره
تعداد روایات موجود، ذیل آیات سوره‌ی مطفّفین به شرح ذیل می‌باشد‌؛
در تفسیر قمی، سه روایت از امام باقر و دو روایت از امام صادق بیان شده است، (رجوع شود به شکل 2ـ1).
در تفسیر البرهان، چهار روایت از پیامبرسه روایت از امام علی یک روایت از امام سجاد، هفت روایت از امام باقر هشت روایت از امام صادق و از امام کاظم و امام رضا و امام حسن عسکری هر کدام یک روایت بیان شده است، (رجوع شود به شکل 2ـ3).
در تفسیر الصافی، دو روایت از پیامبر أکرم از امام علی، امام کاظم و امام رضا هر کدام یک روایت، شش روایت از امام باقر سه روایت از امام صادق آورده شده است، (رجوع شود به شکل 2ـ6) .
در تفسیر نورالثقلین،10 روایت از پیامبر از امام علی و امام حسن هر کدام سه روایت، از امام باقر نُه روایت و امام صادق هشت روایت، دو روایت از امام کاظم از امام سجاد و امام رضا هر کدام یک روایت و یک روایت نیز از معصوم که نام آن بیا‌ن نشده است وارد شده است، (رجوع شود به شکل 2ـ9) .
در تفسیر فرات کوفی، از رسول أکرم و امام حسین هر کدام یک روایت و از امام صادق دو روایت وارد شده است، (رجوع شود به شکل 2ـ12) .
در مجموع از 36 آیه، 32 آیه، ذیل آن روایت وارد شده است. بنا به ترتیب تفاسیر بیان شده در بالا، برای توجه به تعداد آیات تفسیر شده در هر تفسیر، به شکل‌های (2ـ2)، (2ـ4)، (2ـ7)، (2ـ10) و (2ـ13) رجوع شود.
هر تفسیر از منابعی برای جمع آوری روایات ذیل آیات این سوره استفاده کرده است و مفسرین از هر منبع، تعدادی روایت آورده‌اند، برای مطالعه، به ترتیب تفاسیر بیان شده، مراجعه شود به شکل‌های، (2ـ5)، (2ـ8) و (2ـ13). بین این روایات مشترکاتی نیز وجود دارد که با حذف روایات تکراری، 54 روایت ذیل آیات سوره‌ی مطففین بیان شده است.
در تفسیر الدرالمنثور، از 36 آیه، ذیل هشت آیه، روایت بیان شده است، که ذیل این آیات از 88 روایت بیان شده، 18 روایت از پیامبر أکرم و یک روایت از امام علی وارد شده است، (برای توجه به میزان بیان هر آیه در چند روایت به شکل (2ـ14) مراجعه شود). روایات تحت عناوین مختلف به شرح ذیل می‌باشد؛

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق با موضوع دیوان عالی کشور

بستن منو