منبع مقاله درباره روایات تفسیری

منبع مقاله درباره روایات تفسیری

دانلود پایان نامه

در آیات حضور فرشتگان و صفت بزرگوار بودن آنها بیان شده است که ما شرح تعداد آنها، نوع عملکرد آنها، علت حضورشان، نوع برخورد آنها با انسان در ثبت اعمال و پس از مرگ و این که چرا بزرگوارند را در متن روایات مشاهده می‌کنیم.  

در مفاد ظاهری آیات، از دو گروه أبرار و فجّار سخن به میان آمده است اما این که أبرار چه کسانی می‌توانند باشند و دارای چه ویژگی‌هایی هستند را در روایات تفسیری این آیات مشاهده می‌کنیم.
آیه بیان می‌کند در روز قیامت امر برای خداست و در روایت این ویژگی قیامت واضح‌تر بیان شده است.
با بررسی در قسمت‌های قبل مشخص می‌شود که بین مفاد روایات تفسیری ذیل آیات این سوره در هر دو فرقه‌ی شیعه و أهل سنت با مفاد ظاهری آیات تفاوت چندانی دیده نمی‌شود و نوعی توسعه در روایات، نسبت به آیات به چشم می‌خورد.
فصل دوم: گونه‌شناسی روایات تفسیری
درآمد
از میان 41 روایت وارد شده، شش روایت به گونه‌ی سوره شناخت که پنج روایت متعلق به قسمت فضیلت قرائت سوره و یک روایت متعلق به قسمت اختلاف قرائات، یک روایت به گونه‌ی معنا شناخت، هشت روایت متعلق به گونه‌ی جری و تطبیق و 25 روایت متعلق به گونه‌ی تفسیر مفهومی می‌باشد که به شرح ذیل است؛
1.2.1.عناوین گونه‌ها و بیان روایات مربوط به آنها
1.1.2.1. روایات سوره شناخت
مقصود از روایات سوره شناخت هر روایتی است که اطلاعاتی در مورد شأن نزول، سبب نزول، فضیلت یا آثار قرائت سوره و اختلاف قرائات به ما بدهد می‌باشد‌.
الف) فضیلت قرائت سوره‌ إنفطار: در منابع تفسیر روایی شیعه چهار روایت در زمینه‌ی فضیلت قرائت سوره‌ی إنفطار وارد شده است؛ سه روایت از رسول أکرمکه بیان فرموده‌اند:کسی که این سوره را قرائت نماید خداوند به عدد هر قبری یک حسنه و به عدد هر قطره آب حسنه به او عطا فرماید و روز قیامت خداوند کار او را اصلاح می‌کند.منظور از به عدد هر قبر یعنی به تعداد انسان‌هایی که خلق شده‌اند و خواهند شد تا پایان دنیا می‌باشد.
در روایت دیگر می‌فرمایند: هر کس این سوره را بخواند خداوند او را از آبروریزی پناه دهد هنگامی که نا‌مه‌ی عملش آشکار می‌شود، زشتی‌ها و عیب‌هایش را می‌پوشاند، روز قیامت کارش را اصلاح می‌کند و هر کس قرائت کند آن را در حالی که او زندانی شده یا بسته شده و دلبستگی دارد خدا خروجش را از آن امر آسان می‌‌کند و از آن چیزی که در آن است او را رهایی می‌دهد و از آن چیزی که می‌ترسد یا ترسانده شده برها‌ند و حالش را سریع اصلاح گرداند.
روایت دیگری نیز با مفهوم روایت قبل بیان شده است.دو روایت نیز از امام صادق وارد شده است به شرح زیر؛
هر کس دو سوره‌ی إنفطار و إنشقاق را بخواند و آن دو را در نماز واجب و نافله پیش چشم خویش قرار دهد خداوند او را محجوب به حجاب و پرده‌ای نکند و چیزی او را مانع از خدا نشود و همواره به سوی خدا نظر و خدا به او نظر [رحمت] کند تا از حساب مردم فارغ گردد. [منظور این است که مرتب بخواند و تأمّل در آیات آن دو کند.].
و همچنین اگر این سوره را هنگام باریدن باران بخواند خدا به ا‌ندازه‌ی قطره‌هایی که می‌بارد از گناهانش می‌بخشد و اگر آن را بر چشمش بخواند دیدش قوی می‌شود و چشم درد و تاریکی از آن چشم زائل می‌گردد.
در تفسیر الدرالمنثور روایتی هست از پیامبر أکرمکه به معا‌ذ هنگامی که نماز عشاء می‌خواند و نمازش را طول می‌داد توصیه کردند که این سوره را در نمازشان بخوانند.
ب)اختلاف قرائات: در منابع روایات تفسیری شیعه روایتی که مربوط به اختلاف قرائت در مورد آیات این سوره باشد یافت نشد، ولی در تفسیر الدرالمنثور روایتی هست مبنی بر این که پیامبر أکرم «عدلک» در آیه‌ی هفت را مثقل یعنی همراه با تشدید قرائت می‌کردند.
راه دست‌یابی به قرائت واقعی، شهرت یک قرا‌ئت و شاذ و نادر بودن دیگر قرائت‌ها است، پس تنها قرائت مشهور می‌تواند قرائت صحیح به شمار آید.
2.1.2.1. روایات معنا شناخت
مقصود از روایات معنا شناخت، احادیثی است که واژه‌ای از آیات قرآنی را معنا می‌کند‌.
روایتی مطابق با این گونه، در تفاسیر روایی شیعه یافت نشد امّا در منبعی دیگر واژه‌ی «فُجِّرَت» در آیه‌ی سوم، طبق روایت أمیرالمؤمنین علی به معنای به هم پیوستن دریاها می‌باشد.
در بحث مفاد ظاهری آیات، ذیل عنوان به هم پیوستن دریاها معنای لغوی واژه‌ی «فُجِّرَت» شکافته می‌شود و معنای مورد نظر مفسرین به هم پیوستن دریاها می‌باشد، روایت مورد نظر به معنای بیان شده از نظر مفسرین مطابقت دارد. البته اگر نظرات را کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که منظور نوعی از شکافته شدن می‌باشد که حائل از میان برداشته شده و ایجاد اتصال می‌کند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره خلیج فارس و دریای عمان

بستن منو