منبع مقاله درباره 
رضایت زناشویی، رگرسیون، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ

منبع مقاله درباره رضایت زناشویی، رگرسیون، رضایت از زندگی، رضایت از زندگ

دانلود پایان نامه

صمیمیت ابتدا روی ۱۶۶ دانشجوی دوره کارشناسی که ۶۸% آنها ۲۰ تا ۲۵ ساله و ۱۶۶ مادر دانشجویان طبقه متوسط که اکثراً بین ۴۰ تا ۴۹ سال (۶۳%) و ۷۳% آنها در وضعیت ازدواج اول بودند و ۱۴۷ مادر بزرگ که ۴۰% آنها در سنین ۶۰ تا ۶۹ سال و ۴۰% در سنین ۷۰ و ۷۹ سال و ۵۲% آنها متأهل و ۴۵% آنها بیوه بودند اجرا شد میانگین صمیمیت برای مادران ۲۱/۶ (۶۹/۰=SD) و برای دختران ۰۴/۶ (۱=SD) بود.
روش نمره گذاری
نمره آزمودنی در مقیاس صمیمیت از طریق جمع نمرات عبارات و تقسیم آن بر عدد ۱۷ حاصل می شود. دامنه نمرات بین ۱ تا ۱۷ و نمره بالاتر نشانه صمیمیت بیشتر است.

روایی و پایایی
مقیاس صمیمیت با ضریب آلفای ۹۱/۰ تا ۹۷/۰ از همسانی درونی بسیار عالی برخوردار است (به نقل از بهرامی خوندابی و همکاران، ۱۳۸۴). اطلاعاتی درباره ی ثبات آزمون گزارش نشده است.
از طریق اجرای همزمان این پرسشنامه با مقیاس صمیمیت زناشویی ضریب همبستگی دو پرسشنامه محاسبه شد. ضریب همبستگی محاسبه شده ۵۸% بدست آمد که نشان دهنده اعتبار این مقیاس است (به نقل از بهرامی خوندابی و همکاران، ۱۳۸۴).
نتیجه بدست آمده از پ‍ژوهش نادری مقدم بیانگر این است که بین صمیمیت زوجین و مدت ازدواج همبستگی معناداری با جهت مثبت وجود دارد ۶۴۸/۰r= که این رابطه در سطح ۰۱/۰ معنادار است.
در استفاده از روش بازآزمایی و اجرای پرسشنامه روی ۳۰ نفر از دانشجویان با فاصله زمانی سه هفته ضریب همبستگی بدست آمده برابر است با ۹۵/۰ (نادری مقدم، ۱۳۸۶).
ضریب آلفای بدست آمده ۹۴/۰ بود که بیانگر همسانی درونی خوب این مقیاس است (نادری مقدم، ۱۳۸۶).
گرچه در مأخذ اولیه، اطلاعاتی درباره ی روایی این مقیاس گزارش نشده است، اما مقیاس صمیمیت با گزارش مادران از کمکهای دور و نزدیک به آنان و گزارش دختران از کمک نزدیک به مادران، همبستگی نشان داده است.
۳-۴-۳ پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ
در تحقیق حاضر به منظور اندازه گیری رضایت زناشویی از پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ استفاده شد. این پرسشنامه توسط اولسون ( ۱۹۸۹ ) طراحی شده است که به منظور ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا و شناسایی زمینه های قدرت و پربارسازی روابط زناشویی به کارمی رود.
این آزمون دارای دو فرم ۱۱۵ سوالی و ۱۲۵ سوالی است که از ۱۲ خرده آزمو ن تشکیل شده است. فرم اصلی با توجه به زیاد بودن سوالات پرسشنامه موجب خستگی آزمودنی ها می شد. سلیمانیان (۱۳۷۶) فرم کوتاهی از این پرسشنامه را تهیه کرد که ۴۷ سوال دارد. درفرم اصلی پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ پایایی پرسشنامه به روش ضریب آلفای کرونباخ۹۲ درصدگزارش شده است. سلیمانیان پایایی فرم کوتاه پرسشنامه را از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ۹۰ درصد گزارش کرد( فاتحی زاده،۱۳۸۴) در پژوهش حاضر از فرم کوتاه این پرسشنامه استفاده شده است.
وادسبای (به نقل از پویا منش ،۱۳۸۷) در زمینه روایی و پایایی این آزمون تحقیقات گسترده ای انجام داده است، به طوری که میزان پایایی آزمون به روش بازآزمایی بین ۶۵ /. تا ۹۴ /. و قدرت تمیز آن را ۹۰ /. گزارش نموده است. بررسی های انجام شده به کمک این مقیاس بر روی زوج های خوشبخت، پایدار، طلاق گرفته و در حال طلاق، روایی این مقیاس را تأیید نموده اند.
۳-۵ شیوه اجرا
با انجام نمونه گیری به روش تصادفی ساده و انتخاب ۳۵ زوج از دانشجویان متاهل و شناسایی آدرس پستی آنان با دعوت به مرکز مشاوره دانشجویی، ضمن توضیح در خصوص پژوهش رضایت آنان جهت تکمیل پرسشنامه ها جلب گردید. با انجام نمونه گیری به روش تصادفی ترکیبی و انتخاب ۵۰ زن و ۵۰ مرد متأهل دانشجو و شناسایی آدرس پستی آنان با دعوت به مرکز مشاوره دانشجویی، ضمن توضیح در خصوص پژوهش رضایت آنان جهت تکمیل پرسشنامه ها جلب شد. که در این میان تعدادی از دانشجویان همکاری لازم را نداشته و مراجعه ننمودند .
۳-۶روش تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تحلیل داده های این پژوهش از آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد و …) و آمار استنباطی
مانند ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان و … استفاده شده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره حزب سوسیالیست

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ بررسی نتایج آمار توصیفی
جدول شماره ۴-۱ :نتایج توزیع فراوانی بر حسب جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
مرد
۳۵
۵۰
۵۰
زن
۳۵
۵۰
۱۰۰
کل
۷۰
۱۰۰

یافته های جدول شماره ۴-۱ حاکی ازاین است که ۵۰ درصد پاسخگویان مرد و ۵۰ درصد دیگر را زنان تشکیل می دهند.
جدول شماره ۴-۲ نتایج توزیع فراوانی بر نرم محاسبه شده پرسشنامه رضایت زناشویی
نمره محاسبه شده برای نرم رضایت زناشویی
فراوانی
درصد
درصد تجمعی
نارضایتی شدید
کمتر از۳۰
۱۲
۳۵
۳۵
عدم رضایت زناشویی
۳۱ – ۴۰
۱۶
۴۵
۸۰
رضایت نسبی
۴۰ -۶۰
۷
۲۰
۱۰۰

کل
۳۵
۱۰۰

یافته های جدول شماره ۴-۲ نشان می دهد که ۳۵درصد افراد نارضایتی شدید و ۴۵ درصد عدم رضایت زناشویی و ۱۴درصد رضایت نسبی دارند .

۴-۲ بررسی نتایج آمار استنباطی
فرضیه اصلی پژوهش : بین شادکامی .صمیمیت با رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۴- ۳خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه اصلی پژوهش
شاخص آماری

منبع
ضریب رگرسیون
خطای معیار
ضریب استاندارد و رگرسیون

T

سطح معناداری

مقدار ثابت
۶۳.۱۳۹
۱۰.۵۷۶

۵.۹۷۰
.۰۰۰۰
صمیمیت
-۰.۰۳۶
.۰۸۰
-۰.۰۳۴
-۰.۲۵۸
. ۸ ۰
شاد کامی
۱.۰۲۳
.۱۷۸
.۷۱۸
۵.۷۵۱
۰.۰۰۰
اطلاعات مندرج در جدول شماره ۴-۳ نشان می دهد که متغیر شادکامی توانسته سهم زیادی در تبیین رضایت مندی زناشویی داشته باشد.
۰۲۳/۱+۱۳۹/۶۳=رضایت زناشویی.معادله خطی رگرسیونی
همانطور که در معادله رگرسیون می بینیم میزان رضایت زناشویی با شادکامی رابطه معنادار و مستقیم دارد ولی باصیمیت رابطه معنا داری ندارد (۰۵/۰p).
بنابراین هر چه نمره رضایت مندی زناشویی افزایش یابد (درواقع رضایت مندی بین زوجین بالا باشد) ازشادکامی بالاتری برخوردار هستند.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره علامه طباطبایی

جدول شماره ۴- ۴آزمون همبستگی پیرسون بین شادکامی وصمیمت ورضایت از زندگی زناشویی
متغیر ها
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
شادکامی
۳۵
۶۹۵/۰
۰۰۱/۰
صمیمت
۳۵
۶۷۸/۰
۰۰۱/۰

نتایج جدول شماره (۴-۴)نیز بیانگراین است که ضریب همبستگی شادکامی با رضایت از زندگی زناشویی برابر با ۶۹/۰= r است و ضریب همبستگی صمیمیت با رضایت زناشویی برابر با ۶۷/۰= r است که در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه معنا دار می باشد (۰۱/۰p) یعنی بین شادکامی و صمیت با رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو دانشگاه کردستان رابطه معنادارومثبت وجود دارد.
فرضیات فرعی:
۱-بین شادکامی و رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۴-۵ خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی یک پژوهش
شاخص آماری منبع
ضریب رگرسیون
خطای معیار
ضریب استاندارد و رگرسیون

T
سطح معناداری

مقدار ثابت
۶۱.۵۹۹
۸.۶۶۳

۷.۱۱۱
۰۰۱/۰
شاد کامی
.۹۹۰
.۱۲۴
.۶۹۵
۷.۹۷۰
۰۰۱/۰

اطلاعات مندرج در جدول شماره ۴-۵ نشان می دهد که متغیر شادکامی توانسته سهم زیادی در تبیین رضایت مندی زناشویی داشته باشد.
۹۹/۰+۵۹۹/۶۱=رضایت زناشویی.معادله خطی رگرسیونی
همانطور که در معادله رگرسیون می بینیم میزان رضایت زناشویی با شادکامی رابطه معنادار و مستقیم دارد .
جدول شماره ۴-۶ آزمون همبستگی پیرسون بین شادکامی ورضایت از زندگی زناشویی
متغیر ها
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
شادکامی
۳۵
۶۹۵/۰
۰۰۱/۰
رضایت از زندگی زناشویی
۳۵

نتایج جدول شماره (۴-۶)نیز بیانگراین است که ضریب همبستگی شادکامی با رضایت از زندگی زناشویی برابر با ۶۹/۰= r است که در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه معنا دار می باشد (۰۱/۰p) یعنی بین شادکامی با رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو دانشگاه کردستان رابطه معنادارومثبت وجود دارد.
بنابراین هر چه نمره رضایت مندی زناشویی افزایش یابد (درواقع رضایت مندی بین زوجین دانشجو بالا باشد) ازشاد کامی بالاتری برخوردار هستند.
۲- بین صمیمیت ورضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو رابطه وجود دارد.
جدول شماره ۴-۷ خلاصه نتایج تحلیل رگرسیون مربوط به فرضیه فرعی دوم پژوهش
شاخص آماری منبع
ضریب رگرسیون
خطای معیار
ضریب استاندارد و رگرسیون

مطلب مرتبط :   فرآیند تصمیم گیری خرید

T
سطح معناداری

مقدار ثابت
۷۲.۸۳۳
۱۲.۶۶۶

۵.۷۵۰
۰۰۱/۰
صمیمیت
.۴۴۳
.۰۸۵
.۴۸۸
۴.۵۸
۰۰۱/۰

اطلاعات مندرج در جدول شماره ۴-۷ نشان می دهد که متغیر صمیمت توانسته سهم زیادی در تبیین رضایت مندی زناشویی داشته باشد.
۳۴۳/۰+۸۳۳/۷۲=رضایت زناشویی.معادله خطی رگرسیونی
همانطور که در معادله رگرسیون می بینیم میزان رضایت زناشویی با صمیمت رابطه معنادار و مستقیم دارد .
جدول شماره ۴- ۸ آزمون همبستگی پیرسون بین صمیمیت ورضایت از زندگی زناشویی
متغیر ها
تعداد
ضریب همبستگی
سطح معنی داری
صمیمیت
۳۵
۴۸۹/۰
۰۰۱/۰
رضایت از زندگی زناشویی
۳۵

نتایج جدول شماره (۴-۸)نیز بیانگراین است که ضریب همبستگی صمیمیت با رضایت از زندگی زناشویی برابر با ۴۸۹/۰= r است که در سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه معنا دار می باشد (۰۱/۰p) یعنی بین صمیمیت با رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو دانشگاه کردستان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.بنابراین هر چه نمره رضایت مندی زناشویی افزایش یابد (درواقع رضایت مندی بین زوجین دانشجو بالا باشد) ازصمیمیت بالاتری برخوردار هستند.

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱بحث و نتیجه گیری
الف -فرضیه اصلی
بین شادکامی ،صمیمیت و رضایت از زندگی زناشویی زوجین دانشجو رابطه وجود دارد.
براساس نتایج پژوهش بین شادکامی ،صمییمت و رضایت زناشویی رابطه مستقیم و معنا داری وجود دارد بدین معنا که هر چه شادکامی و صمیمت زوجین بالا باشد از رضایتمندی زناشویی بالاتری برخوردار هستند.
این نتیجه با پژوهش منصور سودانی (۱۳۸۸) ،امیری مجد -زری مقدم ( ۱۳۸۹) و نتایج پژوهشهای رویا مشاک (۱۳۸۶) سپاه منصور و مظاهری(۱۳۸۵)، کامکار و جباریان( ۱۳۸۵)، ولی بیگی و همکاران(۱۳۸۷) و نتایج تحقیقات والانینگام ، جانسون و آماتو ، (۲۰۰۱ ) گونزاگا وهمکاران(۲۰۰۱) کرافورد ، فینگ ، فیشر و دیانا (۲۰۰۳) ، لتزنیگر و گوردون (۲۰۰۵) ، آوربک ، کمپ و اینگلز (۲۰۰۷) مبنی بر وجود رابطه بین صمیمیت و شادکامی و رضایتمندی زناشویی همخوانی دارد.
در تبیین این نتیجه می توان گفت که شادی نه تنها به سطح بالایی از عاطفه یا هیجان مثبت بستگی دارد بلکه به سنجش عمیق تر رضایت کلی از زندگی نیز وابسته است. هیجانات بسیار مثبت ممکن است کوتاه مدت باشند، اما رضایت می تواند

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو