منبع مقاله درباره 
رضایت زناشویی، دانشجویان، رضایت از زندگ، رضایت از زندگی

منبع مقاله درباره رضایت زناشویی، دانشجویان، رضایت از زندگ، رضایت از زندگی

دانلود پایان نامه

۲-۲ پیشینه پژوهشی
۲-۲-۱پژوهش های داخلی
در ایران مطالعاتی دراین زمینه انجام شد از جمله: درتحقیقی که توسط عیسی نژاد و همکاران(۱۳۸۷) انجام شد به بررسی تأثیرانواع عشق بر شادمانی زناشویی پرداختند. نتایج نشان داد که بین انواع عشق و شادمانی زناشویی ارتباط معنی داری وجود دارد و میزان شادمانی زناشویی در میان زنان بیش از مردان است.
خوشنویسان و همکاران(۱۳۸۷)، به این نتایج رسیدند که میزان رضایتمندی زنان به طور معناداری کمتر از مردان است و میانگین نمرات زنان در مؤلفه های عشق، قدرت و آزادی به طور معنی داری کمتر از نمرات مردان است.نتایج پژوهش میرخشتی (۱۳۷۵) تحت عنوان بررسی رابطه رضایت از زندگی زناشویی و سلامت روانی نشان می دهد که:همبستگی معنیداری بین رضایت زناشویی و مؤلفه های سلامت روانی وجود دارد.نتایج پژوهش زمانی منفرد (۱۳۷۶) تحت عنوان بررسی رابطه سطح رضایتمندی و سطح توانایی ابراز وجود گروهی از زوج های ساکن در دو شهرک وابسته به یکی از سازمان های صنعتی تهران نشان می دهد که:فرزندان بر رضایتمندی زناشویی زوجین تأثیر منفی دارند.
نتایج پژوهش مرادی (۱۳۷۹) تحت عنوان بررسی میزان رضایت زناشویی زوجها نشان میدهد که:بین زنان و مردانی که با خانواده های اصلی زندگی میکنند با رضایت زناشویی تفاوت معنی داری وجود ندارد.سازگاری زناشویی زنان بیش از مردان است.
عامری و همکاران در پژوهشی تحت عنوان بررسی تأثیر مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی، با مطالعهی ۳۹ زوج که جهت حل اختلافات زناشویی به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند به نتایج زیر دست یافت:مداخلات خانواده درمانی راهبردی نه تنها منجر به افزایش رضایت زناشویی در بین گروه تحت آزمایش میشود، بلکه تعارضات بین فردی آنها را نیز کاهش میدهد.این مداخلات در زنان مؤثرتر است.این مداخلات روی مشکلات ارتباطی نسبت به سایر مؤلفههای سببشناسی اختلاف تأثیر بیشتری دارد. نتایج پژوهش کجباف،نشاط دوست و خالوئی،(۱۳۸۴)، تحت عنوان بررسی رابطه بین هیجانخواهی و میزان رضایت زناشویی نشان میدهد که:بین هیجان خواهی و میزان رضایت زناشویی رابطه منفی وجود دارد.تفاوت میانگین نمرات هیجان خواهی مردان و زنان زوجهای رضایتمند و نارضایتمند معنادار است.
بررسی عوامل مؤثر در سه گروه پزشکان، کارمندان و کارگران شهر تهران توسط موسوی(۱۳۷۴)، نشان دادهاست که سازگاری زناشویی ازعوامل اقتصادی، اعتقادات مذهبی، آداب و سنن اجتماعی، ارضای عاطفی، ارضای جنسی و تفاهم و توافق فکری زوجین، تآثیر میپذیرد. پژوهش مهانیان خامنه و همکاران(۱۳۸۵تحت عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و رضایت زناشویی که از طریق طرح تحقیق همبستگی روی ۲۴۰ نفر از دبیران زن متأهل شهر تهران انجام شده است نشان میدهد:همبستگی معنا داری بین هوش هیجانی و رضایت زناشویی وجود دارد.همچنین بین مؤلفههای هوش هیجانی به ترتیب، خودآگاهی هیجانی، مهارتهای اجتماعی، خودمهارگری و همدلی تأثیر معناداری بر رضایت زناشویی دارند.و نیز هوش هیجانی و رضایت زناشویی تأثیر معناداری بر موفقیت شغلی دارند.
نتایج پژوهش هادیان (۱۳۸۶) تحت عنوان بررسی رابطهی انتظارات زنان از همسر و رضایت زناشویی که با هدف بررسی انتظارات زنان از همسر و همچنین تحقق ویا عدم تحقق این انتظارات و تأثیر آن بر رضایت زناشویی انجام شده است؛ نشان میدهد:رابطهی معناداری در سطح ۹۹ درصد اطمینان بین متغیرهای مستقل(تأمین انتظارات زنان از سوی همسر در بعد همکاری، بعد عاطفی، بعد اقتصاد بعد مشارکت در تصمیمگیریهای جنسیتی) با رضایت از زندگی زناشویی وجود دارد.همچنین رابطهی معناداری در سطح اطمینان ۹۵ درصد میان منزلت شغلی همسر و شاغل بودن زنان با رضایت زناشویی وجود دارد.
نتایج حاصل از پژوهش ولی بیگی و همکاران(۱۳۸۷) بیانگر آن بود که از بین عناصر (عشق ،صمیمیت، لذت و تعهد) تنها بین صمیمیت و رضایت از زندگی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد و همچنین عنصر صمیمیت با عدم سالمت روان(عاطفه منفی)رابطه معکوس ومعنادار و بین عنصر تعهد با سالمت روان(عاطفه مثبت) رابطه مستقیم و معنادار و بین رضایت از زندگی و عاطفه مثبت رابطه مستقیم و معنادار و بین رضایت از زندگی و عاطفه منفی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
کامکار و جباریان( ۱۳۸۵)، تأثیر صمیمیت دراختلافات زناشویی را بر ۳۰ زن متأهل که به قصد طالق و جدایی به مراجع ذیربط مراجعه کرده بودند، بررسی نمودند و نشان دادند که ۰/۵۷ اختلال در روابط زناشویی به دلیل اختلال در روابط عاطفی و صمیمی زوجین بوده است .
سپاه منصور و مظاهری(۱۳۸۵)، درپژوهش خود نشان دادند که افزایش صمیمیت و لذت در تعامالت زوجین می تواند موجب رضایت بیشتر از روابط زناشویی گردد وتعهد به تنهایی موجب رضایت زناشویی نمی گردد.
دانش و نجاتیان(۱۳۸۳) در پژوهشی دریافتند که هرچه میزان رضایت از روابط جنسی بیشترباشد، رضایت زناشویی نیزافزایش می یابد و هرچه از زمان ازدواج می گذرد، رضایت زناشویی بیشتر می شود. همچنین بین رضایت از روابط جنسی و زناشویی در مردان و زنان تفاوت وجود ندارد، اما بین رضایت از روابط جنسی زنان و مردان با توجه به تحصیالتشان تفاوت وجود دارد.
عباس روحانی – حمیرا ابوطالبی (۱۳۸۳) ثابت کردند که بین شادکامی و رضایت زناشویی در بین زنان متاهل شاغل با حداقل ۲ سال سابقه زندگی مشترک زناشویی رابطه وجود دارد و با افزایش شادکامی رضایت زناشویی نیز افزایش می یابد.
احتشام زاده پروین,مکوندی بهنام,باقری اشرف (۱۳۸۸) با بررسی رابطه بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی در میان زوجین جانباز شهر اهواز نشان دادند که میان صمیمیت و رضایت زناشویی رابطه مثبت معنی (۲۷/۰r=).و نتایج حاصل از تحلیل همبستگی چندگانه نیز حاکی از وجود رابطه چندگانه بین بخشودگی، کمال گرایی و صمیمیت با رضایت زناشویی بوده سطح معنی داری فرضیه ها در تحقیق۰.۰۰۰۱ در نظر گرفته شده بود.
امیری مجد مجتبی-زری مقدم فاطمه( ۱۳۸۹) ثابت کردند که بین شادکامی و رضایت زناشویی در زنان رابطه وجود دارد .
حمیدطاهرنشاط دوست (۱۳۸۶)ثابت کرد که شادکامی با رضایت زناشویی ارتباط معنادار مثبت و با سابقه مراجعه به مشاور، سابقه بیماری جسمانی، ارتباط معنادار منفی دارد (۰۵/۰p).نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که هفت متغیر رضایت زناشویی، در مجموع ۵۷ درصد شادکامی زنان نمونه مورد بررسی را به طور معناداری تبیین می کند(۰۵/۰p).
منصور سودانی (۱۳۸۸) به بررسی رابطه شادکامی با سازگاری زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه شهیدچمران اهواز پرداخت و نشان داد که که بین شادکامی و سازگاری زناشویی رابطه مثبت وجود دارد.

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره سازمان های بین المللی

اصغری نژاد مهناز,دانش عصمت (۱۳۸۴ ) در پژوهشی با تعیین رابطه میان سبک های دلبستگی (صمیمیت )زنان متاهل با میزان شادکامی و توافق آن ها در مسایل زناشویی(رضایت زناشویی) نشان دادند که بین سبک دلبستگی (صمیمیت ) زنان ایمن با سطح شادکامی آن ها در مقایسه با زنان با سبک دلبستگی ناایمن (اجتنابی و دوسوگرا) تفاوت معناداری وجود دارد (F=71.91). زنان ایمن نسبت به زنان اجتنابی و دوسوگرا از نظر توافق متقابل با همسر، مشترک بودن در علایق، گذراندن اوقات فراغت، آرزوی ازدواج نکردن و ادامه زندگی با همسر فعلی و اطمینان به همسر تفاوت معنادار دارد.
رویا مشاک (۱۳۸۶)نشان داد که بین صمیمیت با رضایت زناشویی در دانشجویان زن و مرد رابطه معنی داری وجود دارد (مقدار ضریب همبستگی بین صمیمت و رضایت زناشویی در کل دانشجویان ۶۷/۰ با سطح معنی داری۰۰۰۱/۰ )و مولف صمیمت پیش بینی کننده مناسبی برای رضایت زناشویی می باشد. دراین پژوهش میانگین صمیمت در کل دانشجویان ۸۸/۱۱۹ با انحراف معیار ۳۴/۱۹ که این مقدار در دانشجویان مرد ۷۲/۱۱۷ و برای دانشجوان زن ۸۰/۱۱۸ بدست آمد. میانگین رضایت زناشویی در کل دانشجویان ۱۱/۱۰۸ باانحراف معیار ۶۶/۲۵ که این مقدار برای دانشجویان مرد ۴۷/۱۰۷ و در دانشجویان زن ۷۵/۱۰۸بدست آمده است.
فضل‌الهی،اصفهانی،حق گویا(۱۳۸۹)در بررسی عوامل مؤثر بر شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران نشان دادند که شادی دانشجویان پردیس قم دانشگاه تهران، مناسب و مطلوب بوده و وضعیت نشاط و شادی دانشجویان سه دانشکده مدیریت، فقه، فلسفه و حقوق نیز در حد مطلوب قرار دارد. بین میزان شادی دانشجویان دانشکده‌های مذکور تفاوت معناداری در سطح اطمینان ۹۵/۰ وجود دارد. دانشجویان دانشکده فقه و فلسفه از دانشجویان سایر دانشکده‌ها شادترهستند که با یافته‌های کاظمیان مقدم و همکاران(۱۳۸۸)، مبنی بر تأثیر ارزش‌ها و هدف‌های معنوی، نیازهای بنیادی، عشق و علایق دینی و الهی( نگرشی دینی)در شادی، هماهنگی دارد. و بین میزان شادی دانشجویان دختر و پسر و دانشجویان مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود. همچنین عوامل مختلفی در افزایش شادی دانشجویان تأثیر دارد که به ترتیب شامل تعامل بین دانشجو و استاد، شیوه‌های تدریس و ارزشیابی استادان، جو سازمانی حاکم بر دانشگاه، امکانات رفاهی دانشگاه، مشارکت دانشجو در فعالیت کلاس و عضویت در گروه‌های خاص ورزشی، فرهنگی، مذهبی و… می‌باشد .
یافته های پژوهش (ناطقیان ۱۳۹۳) نیز نشان داد که آنچه تعیین کننده شادمانی است محیط مسرت بخش و مطلوب زندگی خانوادگی ، تربیتی، رفاهی و وجود زندگی مشترک والدین با یکدیگراست ، که شادکامی و رضایت از زندگی فرزندان را در مراحل مختلف تحول تضمین می نماید. چرا که شادمانی ذهنی در طول زندگی نسبتاً ثابت است و بسیار تحت تاثیر محیط زندگی اولیه می باشد. بنابراین چنانچه قصد ارتقای سطوح شادکامی و رضایت از زندگی در این دست از افراد وجود داشته باشد، می بایست در ترمیم و بازسازی محیط خانوادگی در مرتبه اول تلاش شود و با فراهم سازی شرایط درمانی (فردی و خانوادگی) برای جانباز و اعضای خانواده و همچنین، آموزش شیوه های تربیتی مناسب به والدین ، در افزایش شادمانی ذهنی این افراد و متعاقباً برخورداری از زندگی پربارتر و لذت بخش ترکوشش شود.
۲-۲-۲پژوهش های خارجی

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره شیمی درمانی

نتایج تحقیقات (والانینگام۵۸، جانسون۵۹ و آماتو۶۰، ۲۰۰۱ ) نشان داد که بین شادکامی و رضایت زناشویی در زنان رابطه وجود دارد .این بدین معنی است که هر چقدر شادکامی بیشتر باشد به همان اندازه نیز میزان رضایت اززندگی بیشتر است.این ممکن است به دلیل این باشد که با افزایش شادکامی و صمیمیت در زندگی، خلق افراد بالا رفته و دیدگاه های آنها در مورد مسائل زندگی جنبه ی مثبت تری به خود می گیرد.همچنین در خلق بالا رفتارهای مثبت و منطقی بیشتراست و واکنش های مثبت دیگران را نیز به همراه دارد و این می تواند باعث رضایتمندی زناشویی گردد.
آوربک۶۱، کمپ ۶۲و اینگلز۶۳(۲۰۰۷)بیان کردند؛ بین مؤلفه های عشق

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو