منبع مقاله درباره رشد و توسعه اقتصادی

منبع مقاله درباره رشد و توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه

 

موقعیت جغرافیایی ایران می تواند بر نقش آفرینی منطقه ای ایران در غرب آسیا موثر باشد.
در ارزیابی فرضیه اول مهمترین مباحثی که در پایان نامه حاضر مورد توجه قرار گرفته عبارتند از: اهمیت جغرافیای ایران در منطقه غرب آسیا،ایران پل منطقه ای، غرب آسیا و نقش جغرافیایی ایران در منطقه، جایگاه استراتژیک و ژئواکونومیک ایران ،دلایل اهمیت ژئواستراتژیک ایران در قرن 21 (هارتلند انرژی)، .با توجه به مباحثی که ارایه شد در تایید فرضیه اول اینچنین می توان بیان کرد که به دلیل دارا بودن تواناییهایی از قبیل موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک، منابع گاز و نزدیکی جغرافیایی به دریاهای آزاد و تنگه استراتژیک هرمز، دارای یک جایگاه انحصاری در تأمین نفت و گاز کشورهای آسیایی در مقایسه با دیگر کشورهای رقیب یعنی ترکمنستان، قطر و روسیه است با استفاده از این متغیرها موقعیت جغرافیایی ایران می تواند بر نقش آفرینی منطقه ای ایران در غرب آسیا موثر باشد از سویی دیگر ایران با توجه به موقعیت ترانزیتی خود که ناشی از برتری‌های ژئوپلیتک، یعنی قرارگیری در چهارراه بین‌المللی، حائز اهمیت است. این چهار راه آفریقا را به آسیا و آسیا را به اروپا متصل می‌کند.
همچنین ایران با آب‌های آزاد مرتبط است و دارای موقعیتی است که دسترسی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را به آب‌های آزاد میسر می‌کند و قادر است در مقولاتی مانند سوآپ یا انتقال نفت و گاز، سوخت تولیدکنندگان آسیای مرکزی برای کشورهایی نظیر افغانستان و پاکستان نقش مهمی را به عهده بگیرد
قابلیت‌ها و برتری‌های ژئواکونومی ایران به عنوان مهمترین کشور حوزه خلیج فارس و به عنوان یکی از بازیگران اصلی و کلیدی در وقایع مهم انرژی منطقه‌ای شناخته می‌شود. بنابراین می‌توان چنین استدلال نمود که ایران علاوه بر اعتبار ژئوپلیتیک دارای ارزش و قابلیت‌های منحصر به فردی در زمینه ژئواکونومی نیز می‌باشد.
علاوه بر این مطالب باید گفت موقعیت خاص ژئوپلیتیک ایران به گونه‌ای است که با عبور لوله‌های نفت و گاز از خاک ایران، منجر به گسترده‌تر شدن همکاری‌های ژئواکونومیک این کشور با جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز باشد که همکاری‌های بخش انرژی، همکاری‌های اقتصادی را به دنبال دارد که نهایتاً منجر به یکپارچگی ژئوپلیتیکی ایران با حوزه خزر خواهد شد. همچنین تأکید بر همکاری‌های انرژی، اقتصادی و هماهنگی‌های وسیع سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز اعتمادسازی‌های عمیق در منطقه گردد.با این تفاسیر که به طور کامل در فصول پیش بیان شد می توان اینچنین بیان کرد که موقعیت جغرافیایی ایران بر نقش آفرینی منطقه ای ایران در غرب آسیا موثراست
5-2-2-ارزیابی فرضیه دوم:
منابع انرژی و ویژ گی ژئو کالچرمی تواند بر نقش آفرینی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بر منطقه گرایی درغرب آسیا مؤثر باشد.
.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد تحریف به معنای تبدیل کردن

اهمیت ژئوکالچر ایران، ریملند شیعی و نقش جمهوری اسلامی ایران در تمدن اسلامی، سناریوی “ایران به مثابه قدرت مسلط منطقه ای”(ژئوکالچر)، زمینه‌های همگرایی اقتصادی در اکو، موانع همگرایى جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا و جهان اسلام، بررسی موقعیت و چالش ها ی ژئوپلتیک درایران و غرب آسیا به طور کامل شرح داده شد
در تأیید فرضیه فوق تحقیق با توجه به مباحثی که در فصول گذشته بیان شد نتایج بررسی ها نشان منابع انرژی و ویژ گی ژئو کالچر بر نقش آفرینی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بر منطقه گرایی درغرب آسیا مؤثرمی باشد.یافته های تحقیق نشان دهنده این مطلب است که جغرافیای وسیع و متمایز ایران، منابع عظیم انرژی در داخل و اطراف ایران، ترکیب و کیفیت ساختار جمعیتی جوان و مستعد، انسجام ایدئولوژیکی، عمق و گستردگی حوزه نفوذ فرهنگی، موقعیت منحصربفرد ژئوپلیتیک با تاثیرات متقابل استراتژیکی بر تحولات منطقه‌ای و سایر مزایای نسبی متعدد از جمله ویژگیهای شاخص ایران در فضای بین‌المللی است. با این وجود، ثبات و تامین امنیت داخلی و خارجی، رشد و توسعه اقتصادی، ارتباطات گسترده با حوزه‌های نفوذ نرم افزاری و تأثیرگذاری بر تحولات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای ایران، در شرایطی تحقق می‌یابند که ج. ا. ا. توسعه پایدار و تعاملات داخلی و خارجی خود را در قالب یک استراتژی جامع و متکی بر واقعیتهای جغرافیایی و ژئوپلیتیک باتکیه بر مزیت‌های نسبی کشور، طراحی و تدوین نماید.
تأثیر انقلاب اسلامی ایران درساختن یک حکومت شیعی مبتنی بر تئوری مذهبی، در سیاسی شدن جمعیت شیعیان و اصطلاحا آنچه بیداری شیعی و احیای شیعی نامیده می شود .
پس از انقلاب ایران و تشکیل دولت شیعی، پروسه هویت یابی شیعیان در منطقه آغاز شد. این شیعیان که تا آن زمان مورد ستم حاکمان سنی قرار داشتند، احساس کردند که از این به بعد، پشتیبانی محکم برای آنان وجود خواهد داشت و لذا، با استفاده از این موقعیت، علاوه بر احساس همدلی با انقلاب ایران، سعی در نزدیکی به جمهوری اسلامی نمودند. این شیعیان در برخی از کشورها از اکثریت جمعیتی برخوردار بودند.با توجه به این تفاسیر فرضیه دوم که همانا منابع انرژی و ویژ گی ژئو کالچرمی تواند بر نقش آفرینی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بر منطقه گرایی درغرب آسیا مؤثر باشد.نیز تایید می شود.
5-3- نتیجه گیری
با توجه به فصول گذشته و مباحثی که بیان شد جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورهای منطقه، به لحاظ ژئواستراتژیک و ژئوپالتیک ،ژئوکالچروژئواکونومیک، همچنین منابع عظیم انرژی کاملا متمایز است. بیشترین مزیتهای نسبی را در مجموع 5 عنصر ساختاری ژئوکالچر، ژئواستراتژیک، ژئوپالتیک، ژئواکونومیک و منابع انرژی ایران به خود اختصاص داده است. همچنین وضعیت طبیعی ایران نیز، برتری این کشوررا به منطقه تحمیل می کند. اما این برتری ساختاری نقد نمی گردد مگر این که لوازم، مقتضیات و ضرورت های دیگری حاصل گردد.تأمین برتریهای موقعیتی و کارکردی شرط لازم و ضروری برای تحقق و بروز برتری ایران در سطح منطقه، از سکوی برتری های ساختاری آن به شمار می آید.
وضعیت ژئوپولتیک، منابع طبیعی و انرژی، ثروت، قدرت نظامی در کنار میزان استحکام و انسجام ملی و حکومتی، قدرت سازماندهی و مدیریت ملی و فراملی رابطه با قدرت های جهانی و فرامنطقه ای، سابقه تاریخی، تمدنی و قدرت ایدئولوژیک(ژئوکالچر)، از جمله عوامل قدرت در بین کشورهای منطقه است.
یافته های تحقیق حاضر را می توان به طور خلاصه این چنین بیان کرد:
1- در حوزه ژئوپلیتیک خلیج فارس، با نزدیک شدن به کشورهای منطقه و بسط روابط با آنها، عقد پیمانهای سیاسی، اقتصادی و دفاعی در زمینه مشترکات فرهنگی، اجتماعی و پیشینه تاریخی انجام شود.
2- جمهوری اسلامی ایران بهتر است از بر هم خوردن ساختار نظام قدرت منطقه ای در منطقه غرب آسیا بازداری کرده، همواره در جهت ارتقای قدرت ملی خویش، بکوشد و از تمامی مؤلفه های برتر ی ساز قدرت ملی که همانا منابع انرژی ایران ،ژئوکالچر تاثیر گذار ایران و منطقه جغرافیایی منحصر به فرد آن در راستای ایجاد بازدارندگی و همراه کردن کشورهای منطقه با خود، بهر ه برداری کند. در این راستا، حرکت پرشتاب در مسیر تحقق سند چشم انداز 20 ساله، به منظور حفظ و افزایش قدرت ملی ج.ا.ا. تلاش می نماید.
3-در حوزه ژئوپلیتیک با نزدیک شدن به کشورهای منطقه، از عقد قراردادهای استراتژیک این کشورها با همپیمانان قدرتمند فرامنطقه ای جلوگیری به عمل آورده و در جهت تضعیف پیمان های موجود با اسرائیل اقداماتی انجام گیرد.
4-از آنجایی که دیدگاه اعتقادی تنها یکی از ابعاد گسترده قلمرو نفوذ فرهنگی ایران(ژئوکالچر) در منطقه و کشورهای همجوار است در این راستا با توجه به تدابیر استراتژیک مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران برای گسترش اضطراب در میان کشورهای منطقه و به ویژه در حوزه عربی نسبت به خطر ایدئولوژی گرایی در ایران و دست یازیدن به آن برای گوشه نشین کردن بین المللی ایران بنظر می رسد که فرصت خوبی برای تقویت سایر ابعاد قلمرو نرم افزاری ایران در منطقه فراهم شده تا با تمایز میان منافع ایدئولوژیک و استراتژیک بستر دلخواه برای تبلور ریشه های گسترده قدرت نرم هویت ایرانی با پیشینه ای بیش از دو هزار سال حاکمیت سلسله های امپراطوری آن در فلات ایران زمین مهیا گردد.

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره مشارکت در تصمیم گیری

بستن منو