منبع مقاله درباره 
دانشجویان، عاطفه مثبت، رضامندی زناشویی، روابط اجتماعی

منبع مقاله درباره دانشجویان، عاطفه مثبت، رضامندی زناشویی، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه

ق (صمیمیت، هوس وتعهد) با تداوم رابطه عاشقانه رابطه مثبت وجود دارد.
دونلن۶۴، لوسن۶۵- رایف و کانگر۶۶(۲۰۰۵) درپژوهش خود عنوان کردندکه شایستگی دررابطه عاشقانه بزرگسالان، از تفاوت های فردی سرچشمه می گیرد.
پژوهشهای دیکسون (۱۹۹۱) نشان داد که ابراز محبت باعث بالا رفتن رضامندی زناشویی و عامل تعیین کننده ی رضایت زناشویی است. هم چنین میزان تحصیلات همسران و شمار فرزندان نیز در رضامندی زناشویی مؤثر دانسته شده است. از فشارهای مستمر اقتصادی نیز به عنوان عاملی مؤثر بر روابط زن و شوهر یاد شده است.
در پژوهش هیکمن و همکاران ( ۱۹۹۷ ) بر روی تاثیر آموزش های غنی سازی در رضایت مندی زناشویی، صمیمیت زناشویی سی و هفت زوج شرکت کننده در دو برنامه ی غنی سازی، قبل و بعد از شرکت در گروه ها توسط پرسش نامه ی صمیمت وارینگ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد، ارتباط بین فردی زوج های هر دو گروه، بهبود معناداری در مقایسه با گروه کنترل داشت و شرکت کنندگان در دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری در بهبود رضایت مندی زناشویی نداشتند.
لتزنیگر و گوردون (۲۰۰۵)تحقیقات نشان می دهند که شیوه ارتباطی بر حل موفقیت آمیز تعارضات زوج تأثیر زیادی دارد و بین سازگاری اجتماعی و سازگاری زناشوئی ارتباط مثبت و قوی وجود دارد. به علاوه، هماهنگی ارزش ها با سطح رضایت زناشوئی زوجین ارتباطی مثبت دارد. زوج های که به آسانی افکار و احساسات خود را با یکدیگر در میان می گذارند و به پذیرش و درک احساسات یکدیگر قادر هستند، رضایت زناشوئی بیشتری دارند. زن و شوهرهایی که توانایی برقراری ارتباط مناسب را دارا هستند روابط زناشوئی رضایتمندانه تری دارند.
پژوهش والرشتاین و بلکسل(۱۹۸۹) نشان می دهد، فرزندان خانواده هایی که در برقراری روابط صمیمانه با دیگران دچار مشکل بوده اند ؛ در رابطه های صمیمانه از جمله ازدواج نیز ناموفق بودند، به ویژه زنان جوان به علت اینکه رابطه گرم و صمیمانه ای با پدرانشان نداشته اند، در برقراری ارتباط با همسران خود نیز از مهارت بسیار کمی برخوردار بودند .
آماتو و بوث (۲۰۰۱)دریک پژوهش طولی با نمونه ای شامل ۲۹۷ نفر از والدین و فرزند ازدواج کرده شان، دریافتند که تعارض، اختلاف و نارضایتی در زندگی زناشویی والدین به طور منفی با تفاهم و رضایت زناشویی فرزندان و به طور مثبت با تعارض و اختلاف و نارضایتی زناشویی فرزندان همبستگی دارد. آنها اظهار کردند که رفتارهای والدین و به طور کلی خانواده اصلی به احتمال زیاد پیشبینی کننده کیفیت ازدواج فرزندان است.
هوپکه (۲۰۰۱) نشان داد که افرادی که از نظر روابط اجتماعی مهارت بیشتری دارند و با افراد جامعه بهتر می توانند رابطه برقرار کنند و صمیمی تر هستند نسبت به افرادی که از نظر مالی غنی تر ند ولی روابط اجتماعی مناسبی ندارند .شادمان ترند.(آرگیل ،۲۰۰۱) معتقد است بین درآمد و شادمانی ارتباط مثبت وجود دارد، اما پژوهش های وی نشان می دهند که این ارتباط در بین اقشار کم درآمد بیشتر است ، یعنی درآمد تا اندازه ای که نیازهای مادی افراد را برطرف می سازد بر شادمانی تأثیر دارد، ولی درآمد بیش از حد مورد نیاز شادمانی را افزایش نمی دهد.
وارینگ(۱۹۸۰)صمیمیت در روابط زوج ها را ترکیبی ازهشت شامل: عاطفه(زوج ها به چه میزان احساسات و عواطف خود را به صورتی راحت برای یکدیگر بیان می کنند)، بیانگری(زوج ها تا چه حد افکار، عقاید و نگرش های خود را به یکدیگر ابراز می کنند)، سازگاری (میزان همکاری صمیمانه زوج با هم این که تا چه حد میزان زوج می توانند به آسودگی خاطر با هم همکاری می کنند)، همبستگی (میزان تعهدی که زوج نسبت به هم احساس می کنند)، رابطه ی جنسی (میزان رضایت از رابطه ی جنسی با همسر) حل تعارض (که تا چه حد زوج می توانند اختلاف نظرهای خود را با هم حل کنند)، خودمختاری (تا چه میزان زن شوهر برای ارتباط با اعضای خانواده و دوستان احساس استقلال می کنند)، هویت (میزان اعتماد به نفس و عزت زن و شوهر، برداشتی که زوج از خود به عنوان یک خانواده ی کوچک دارند).
کرافورد۶۷، فینگ۶۸، فیشر و دیانا۶۹ (۲۰۰۳) به این نتیجه رسیدندکه؛ عشق و برابری بهترین پیش بینی کننده های تناوب رابطه هستند و باعث افزایش تعهد دررابطه عاشقانه می شوند. به عبارتی ؛ تعهد، روابط عاشقانه را حفظ می کند.
گونزاگا۷۰ وهمکاران(۲۰۰۱) نتیجه گرفتند که؛ تجربه عشق با شرایط مربوط به نزدیک شدن (میل و همدلی)به همسر و ابراز غیرکلامی عشق با روابط عاشقانه و همچنین، تجربه عشق وابراز کردن غیرکلامی عشق با تعهد بالا (اعتماد، وابستگی متقابل، عاطفه و مهربانی) رابطه مثبت دارند.
آکر ۷۱و دیویس۷۲(۱۹۹۲) درتحقیقی عنوان نمودند که سطوح باالی تعهد در روابط عاشقانه بارز بوده و لذت در زنان نمود بیشتری دارد و تعهد قدرتمندترین پیش بین رابطه عاشقانه می باشد.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع تغییر شرایط اقتصادی

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱روش پژوهش
نوع مطالعه این پژوهش از نوع طرح تحقیق توصیفی و ازنوع همبستگی است. از روش همبستگی زمانی که رابطه بین یک یا چند متغیر ملاک بررسی شود استفاده می گردد. در این روش پژوهش رابطه بین متغیرهای شادکامی و صمیمیت با میزان رضامندی زناشویی بررسی می شود.

۳-۲ معرفی متغیرها
در این پژوهش متغیر پیشبین :شادکامی و صمیمیت و متغیر ملاک رضایتمندی زناشویی است.

۳-۳ جامعه آماری و شیوه نمونه گیری
شامل دانشجویان دانشگاه کردستان که در نیمسال اول سال۹۳-۹۴به تحصیل اشتغال دارند و زوج می باشند.
حجم نمونه ۳۵ زوج از دانشجویان که با استفاده ازفرمول کوکران بدست آمده است. روش نمونه گیری در این پژوهش روش تصادفی ساده است. علت استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده این است که در ابتدا لیست دانشجویان متأهل به صورت کامل در اختیار نبوده و به همین دلیل ابتدا با استفاده روش نمونه گیری سه دانشکده انتخاب می شوند تا نمونه محدود گردد. سپس در هر دانشکده بر اساس لیست دانشجویان، متأهلین شناسایی و۳۵ زوج به صورت روش نمونه گیری تصادفی بدون جایگزینی انتخاب شدند.و پرسشنامه به زوج ها (زن و شوهر ) ارائه شد.
۳-۴ابزارهای اندازه گیری
در این پژوهش از ابزارهای زیر برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است:

۳-۴-۱ آزمون شادکامی آکسفورد
آزمون شادکامی آکسفورد دارای ۲۹ ماده است ومیزان شادکامی فردی را می سنجد.پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل وکراسلند از شادکامی است است(آنها به منظور ارایه یک تعریف عملیاتی از شادکامی آن را سازه ای دارای سه بخش مهم دانسته اند:فراوانی ودرجه عاطفه مثبت،میانگین سطح رضایت در طول یک دوره ونداشتن احساس منفی)این آزمون در سال ۱۹۸۹توسط مایکل آرگایل وبراساس پرسشنامه افسردگی بک(BDI،۱۹۷۶)ساخته شده است.۲۱عبارت از عبارات این پرسشنامه ازBDIگرفته شده ومعکوس گردیده ویازده پرسش به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش دهد.مانند آزمون افسردگی بک هر گویه پرسشنامه شادکامی دارای چهار گزینه است که آزمودنی باید بر طبق وضعیت فعلی خودش یکی از آنها را انتخاب نماید.امروزه به طور گسترده ای از این آزمون در پژوهش های مربوط به شادکامی استفاده می شود.
* اعتبار و روایی
الف)خارجی
آرگایل وهمکاران پایایی پرسشنامه آکسفورد را به کمک ضریب آلفای کرونباخ ۹۰/۰وپایایی باز آزمایی آن را طی هفت هفته ۷۸/۰گزارش کرده اند.روایی همزمان این پرسشنامه با استفاده از ارزیابی دوستان افراد درباره آنها۴۳/۰محاسبه شدهمچنین از آنجایی که شادکامی دارای سه بخش :عاطفه مثبت،رضایت ونبود عاطفه منفی دانسته شده،همبستگی این پرسشنامه با مقیاس عاطفه مثبت برادبرن(۳۲/۰)،با شاخص
رضایت از زندگی(۵۷/۰)وبا پرسشنامه افسردگی بک(۵۲/۰-)محاسبه شد.
در پژوهشی که توسط علی پور وآگاه هریس(۱۳۸۶)به منظور بررسی اعتبار وپایایی فهرست شادکامی اکسفورد(OHIآرگایل۲۰۰۱)اجرا شد،نمونه ای متشکل از۱۴۲ مرد و۲۲۷ زن از بین کلیه کارمندان ودانشجویان ساکن تهران با میانگین سنی ۲۴سال و۱۱ماه ودامنه سنی ۱۸-۵۳سال از مناطق ۵،۱۱،۱۸،۲شهر تهران (بر پایه چهار بخش غرب،مرکز،جنوب وشمال)وشهرستانهای کرج،شهریار واسلامشهر انتخاب شدند.افراد انتخاب شده فهرست شادکامی آکسفورد،پرسشنامه شخصیتی آیزنک وفهرست افسردگی بک را تکمیل کردند.بررسی همسانی درونی فهرست شادکامی آکسفورد نشان دادکه تمام ۲۹گزاره این فهرست با نمره کل همبستگی بالایی داشتند.آلفای کرونباخ برای کل فهرست برابر با۹۱/۰بود.همبستگی پیرسون بین فهرست شادکامی آکسفورد با فهرست افسردگی بک وزیر مقیاس های برون گرایی ونورزگرایی پرسشنامه شخصیتی آیزنگ به ترتیب برابر با۴۸/۰-،۴۵/۰و۳۹/۰-بود که روایی همگرا و واگرای فهرست شادکامی آکسفورد را تایید می کرد.نتایج تحلیل عاملی با استخراج ۵عامل:رضایت از زندگی،حرمت خود،بهزیستی فاعلی،رضایت خاطر وخلق مثبت توانستند با ارزش ویژه بزرگتر از ۱در مجموع ۷/۴۹%واریانس کل را تبیین کنند.میانگین نمره های آزمودنی های ایرانی در فهرست شادکامی آکسفورد(۰۷/۴۲)با یافته های پژوهش آرگایل(۶/۳۵=M)متفاوت بود.یافته های پژوهش نشان دادند کهOHIبرای اندازه گیری شادکامی در جامعه ایرانی وپایایی مناسب برخوردار است.
در پژوهشی که توسط علی پور و نوربالا (۱۳۷۸)با نمونه ای متشکل از ۱۰۱نفر از دانشجویان دانشگاههای تهران صورت گرفت.ضریب همسانی درونی برای گروه مردان وزنان به ترتیب برابر ۹۴/۰و۹/۰واعتبار باز آزمایی پس از۷هفته ۷۸/۰ وضریب پایایی باز آزمایی با فاصله زمانی سه هفته در یک نمونه ۲۵ نفری ۷۹/۰به دست آمد.اما از آنجایی که در پژوهش علی پور ونور بالا(۱۳۷۸)برای بررسی OHIتنها از دانشجویان دانشگاههای تهران وبا حجم نمونه کم(۱۰۱نفر)استفاده شده بود.بنابراین پژوهش دیگری توسط دکتر احمد علی پور ومژگان آگاه هریس(۱۳۸۶)برای بررسی اعتبار وپایایی فرم تجدید نظر شده ۲۹گزاره ای OHIبا استفاده از حجم نمونه بیشتر ونمونه آماری گسترده تر انجام شد تا علاوه بر بررسی اعتبار و پایایی فرم تجدید نظر OHIارتباط نمره های حاصل از فهرست مذکور با ریختهای شخصیتی آیزنک ونمره های افسردگی بک نیز مشخص شود.
۳-۴-۲ مقیاس صمیمیت(الکسیس جی واکر۷۳ و لیندا تامپسون۷۴)
“مقیاس صمیمیت” یک ابزار ۱۷ سوالی است که برای سنجیدن مهر و صمیمیت تدوین شده است. این مقیاس جزئی از یک ابزار بزرگتر است که چندین بعد صمیمت را در بر می گیرد اما توسط تهیه کنندگان آن (الکسیس جی. واکر و لیندا تامپسون) به صورت مقیاس مستقلی گزارش شده است. صمیمیت توجه و اهمیت اعضای خانواده برای یکدیگر تعریف شده است و عوامل نزدیکی عاطفی در قالب مهر، از خود گذشتگی و رضایت را شامل می شود احساسی است مبنی بر این که رابطه مهم باز توام با عزت همبستگی و تعهد متقابل است.
مقیاس

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع فعالیتهای اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو