منبع مقاله درباره جمهوری آذربایجان

منبع مقاله درباره جمهوری آذربایجان

دانلود پایان نامه

پاکستان: 909کیلومتر  

جمهوری آذربایجان: ۷۵۹ کیلومتر
ترکیه: ۴۹۹ کیلومتر
ارمنستان: ۳۵ کیلومتر
مرز آبی: ۲۴۴۰ کیلومتر http://fa.wikipedia.org))
تصاویر ذیل اقوام مختلفی که در آسیا مخصوصاً در ایران و منطقه غرب آسیا زندگی می کنند را نشان می دهند تصویر 3-7 نشان دهنده محل زندگی اعراب در منطقه می باشد که بارنگ سبز مشخص شده است.
شکل 3-8: محل سکونت اعراب در منطقه غرب آسیا
منبع:http://khavarmiane.persianblog.ir
شکل3-9: محل سکونت فارس ها در منطقه غرب آسیا
منبع:http://khavarmiane.persianblog.ir
شکل 3-10:محل سکونت ترک زبان ها در منطقه غرب آسیا
منبع:http://khavarmiane.persianblog.ir
شکل 3-11:محل سکونت کردها در منطقه غرب آسیا
منبع:http://khavarmiane.persianblog.ir
3-21- ویژگی های قدرت منطقه ای
قدرت منطقه ای به معنی قدرتمندترین دولت در سطح منطقه است. آگاهی از میزان قدرت دولت ها در مناطق مختلف جهان، منجر به شناخت روند تاثیرگذاری آنها بر معادلات منطقه ای می شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که قدرت منطقه ای علاوه بر تاثیرگذاری بر مسایل منطقه، تاثیرات جهانی و بین المللی نیز دارد. قطعا دولت هایی که ادعای قدرتمندترین دولت در سطح منطقه را دارند؛ باید از مولفه ها و ویژگی هایی برخوردار باشند. در این رابطه نویسندگان و اندیشمندان علم سیاست به نظریه پردازی پرداخته اند؛که در بسیاری از موارد میان این ویژگی ها شباهت هایی دیده می شود.
با نگاهی به دیدگاه های نویسندگان این حوزه، چند ویژگی اساسی و مشترک میان این نظریه پردازان برای قدرت منطقه ای وجود دارد که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم.
3-21-1- منابع قدرت
یکی از شروط لازم جهت قرار گرفتن در موقعیت برتر و اعمال قدرت، برخورداری از منابع قدرت است. منابع قدرت را می توان به دو دسته تقسیم نمود: قدرت مادی و قدرت معنوی.
قدرت مادی عبارت است ازتوان اقتصادی، نظامی،علمی، جمعیتی و… که هر کشور بر حسب توانایی
خود در این حوزه ها دسته بندی می شود. منظور از قدرت معنوی (نرم)، مجموعه هنجارها و ارزش های حاکم بر دولت است که به تعبیر دیگر ایدئولوژی نام دارد. برخی از نظریه پردازان تمامی مولفه های قدرت سخت را با هم در نظر می گیرند اما برخی دیگر، به مولفه اقتصادی بیشتر بها می دهند.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع مطالعات پسااستعماری

بستن منو