منبع مقاله درباره تحولات ژئوپلیتیک

منبع مقاله درباره تحولات ژئوپلیتیک

دانلود پایان نامه

رمضان زاده،عبدالله،(1376)،”توسعه وچالشهای قومی”، مجموعه مقالات همایش توسعه و امنیّت عمومی، وزارت کشور.  

رحیم‏پور ، على ،(1387)، “تحولات ژئواستراتژیک در سده بیست و یکم و جایگاه منطقه و ایران”، اطلاعات سیاسى و اقتصادى، شماره 184-183.
رهبر،عباسعلی، (1387)، “پتانسیل های فرهنگی مؤثر بر همگرایی در منطقه آسیای جنوب غربی”،مجله راهبرد، شماره 16 زمستان 87.
ساده سپهر،رضا،(1389)، “خاورمیانه و نقش جغرافیایی ایران در منطقه،سیاست روز”.
سیف زاده،سید حسین ،(1376)، “نظریه پردازی در روابط بین الملل: مبانی و قالب های فکری”،تهران : سمت.
سیمبر،رضا، (1383)،”منطقه گرایی در جغرافیای یای جهان و دگرگونی رهیافت ها و گینه های فراو”،ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره 208-207.
شیرازی، محمد،(1376)، “جنگ روانی وتبلیغات مفاهیم و کارکردها”، انتشارات نمایندگی ولی فقیه در سپاه.
صفوی، رحیم، (آبان ماه 1381 ) ، “موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و تأثیر آن بر ژئوپلیتیک گاز و نفت مناطق مجاور ایران سرلشکر رحیم”.
عزّتی ، عزّت اللّه ،” امنیت بین الملل، بخش دوم،جایگاه خاورمیانه در تحولات ژئوپلیتیک قرن 21″.
عزّتی ،عزت‏اللّه ،(۱۳۸۰)، “ژئوپولتیک قرن 21 “، انتشارات سمت، چاپ اول.
علی بابایی، غلامرضا،(1372)،” فرهنگ روابط بین الملل”، تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.
غرایاق زندی،داوود، (1387)، “محیط امنیتی پیرامون جمهوری اسلامی ایران”، پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی.
فاضلی نیا، نفیسه، (بهار 1385 )،” ژئوپلیتیک شیعه و مسئله ی امنیت ملی ایران”، فصل نامه ی شیعه شناسی، سال چهارم، ، شمار ه ی 13.
فتحی،یحیی،(1393)، “ساختار اقتصاد ایران و همسایگان” ،روزنامه دنیای اقتصاد،شماره 3245.
کرمی، جهانگیر،(1380)،”تأثیر محیط امنیتی منطقه ای بر سیاست دفاعی دولت ها”،مجله سیاست دفاعی،شماره 34.
کریمی، محمود، (1389)،”همگرایی و درجات آن”،روزنامه رسالت،20 مرداد.
کولایی ،الهه ، (1379)،”اکو و همگرایی منطقه‌ای”، تهران، مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.
گریفیتس، مارتین، (1388)، “دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان”، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
محتشم دولتشاهی ،طهماسب،(1375)،” سازمان های اقتصادی بین المللی”، تهران انتشارات ویستار.
م. ر. یوسف خان، (دی 1365) ، “بررسی طرح ایجاد بازار مشترک اسلامی”، مجله اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ش 10، سال اول.
نادری،احمد، (1387)، “گفتمان جنبش شیعی عراق.برری انسان شناختی”، چاپ دوم،تهران:نشر نزدیک.

مطلب مرتبط :   دانلود مقاله با موضوع ایفاء تعهد

بستن منو