منبع مقاله درباره آلودگی های زیست محیطی

منبع مقاله درباره آلودگی های زیست محیطی

دانلود پایان نامه

5-شرایط جاری حاکم بر دگرگونی های منطقه غرب آسیا و ظرفیت متناسبی که برای گسترش نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در جهت جلوگیری روند این تحولات گویای آن است که در صورت برقراری و جایگیر شدن تعاملات متقابل میان جمهوری اسلامی ایران با قدرت های موثر فرا منطقه ای کشور ایران به سطح قدرت برتر منطقه ای می رسد.  

6-بهره جستن از همکاری کشورهای همسایه در استفاده از قابلیت های طبیعی و انسانی مناطق مرزی و انجام پروژه های مشترک مرزی که باعث توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه اجتماعی در مناطق مرزی ،کاهش ترددهای غیر قانونی و کاهش شدید نا امنی و افزایش ضریب امنیت در منطقه مرزی و … و برخی از این نتایج که تاثیر مستقیمی بر توسعه و امنیت مناطق مرزی که خود شرط لازم تبدیل شدن به قدرت منطقه ای می باشد.
7-گرایش به کشورهای غرب آسیا می تواند به ایران این مجال را بدهد که اولاً برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت همکاری با کشورهای شرقی و شمالی را برای روزهای سخت در ذهن داشته باشیم. ثانیاً از پتانسیل این کشورها برای مقابله با تحریم ها و تهدیدات استفاده کنیم. شایسته است ایران، ایجاد تأسیسات منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهد؛ مانند تشکیل شورای همکاری اقتصادی در منطقه با تکیه بر انرژی و تجارت حمل و نقل، سازمان همکاری های منطقه ای و همچنین تشکیل شورای امنیت منطق های برای حل و فصل مناقشات منطق های و ایجاد پارلمان بی نالمجالس که می تواند تسریع کننده روند همگرایانه منطقه ای در غرب آسیا باشد.
8- توجه به این مطلب که تأکید بر همگرایی منطقه ای تنها با اصرار بر مشترکات و تشابهات فرهنگی، دینی و تاریخی میسر نیست، بلکه باید به تفاوت های هویتی ملت ها و کشورهای منطقه و وجود منافع متعارض آنها آگاه بود و با پذیرش این تفاو تها، روند همگرایی منطقه ای را پیش برد.
5-4-پیشنهادات
نتایج حاصل شده از تحقیق فوق به ما راهکارهایی برای تقویت منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران می دهد که عبارتند از:
5-4-1-پیشنهادات نظری
1- وجود منابع نفت وگاز می تواند؛منطقه خلیج فارس رابه صورت یک بلوک اقتصادی تاثیرگذاربر اقتصاد جهانی وسرمایه گذاری و نهایتا باعث توسعه اقتصادی هماهنگ و همگن کشورهای منطقه شود.
2- حفظ خلیج فارس از آلودگی های زیست محیطی به عنوان مهمترین منبع غذایی وزیستی ؛جز با اشتراک کشورهای اسلامی اطراف خلیج فارس امکان پذیر نیست که آن هم نیازمند همگرایی منطقه ای است. 
3ـ احیا و تقویت موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچرایران در تعاملات بین‌المللی برای تحقق منافع استراتژیک، منوط به پیوند عناصر هویتی در سیاست خارجی با مولفه ایرانیت است. زیرا ایرانیت ظرف اصلی و سایر ابعاد هویتی مظروف آن هستند. لذا با تضعیف این ظرف، کارکرد منفی مظروف‌های آن نیز با روند تصاعدی در روابط خارجی انعکاس می‌یابند و بلعکس آن سبب اقتدار ملی و بین‌المللی برای ایران است.
4ـ از آنجایی که اهمیت ژئوپلیتیک هر کشوری بر پایه فضای مناسبات منطقه‌ای و جهانی و نیز روندهای سیاست بین‌الملل در نوسان می‌باشد، این وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به پویایی مؤلفه‌های داخلی و خارجی آن (اعم از ثابت و متغیر) نه تنها از بازنمایی گسترده تری برخوردار است بلکه توجه به فضای باز ژئوپلیتیک، زمینه مناسبی برای تبدیل عوامل تهدید به فرصت و بستری برای تامین مطلوب اهداف استراتژیک در قالب طراحی یک استراتژی جامع ژئوپلیتیک است.
5ـ جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به علائق و منافع جامع در قالب ملاحظات استراتژیکی نظام بین‌الملل، باید استراتژی ژئوپلیتیک خود را با مطالعه و بررسی دقیق استراتژی ژئوپلیتیک ممالک همسایه و توجه به تقدم کشورهای عراق، ترکیه، جمهوری آذربایجان، بحرین، عربستان، امارات متحده عربی، قطر، کویت و نیز باشناسایی علائق منطقه‌ای سایر کشورهای همجوار تدوین نماید، زیرا در قرن 21 محور تفکرات استراتژیک بر مبنای ترتیبات امنیت جمعی و منظومه‌های ژئوپلیتیک است. بر این اساس، مؤلفه‌ها و محورهای ژئوپلیتیک ایران به گونه‌ای است که با پیوستگی و استمرار در حوزه‌های استراتژیکی سایر کشورهای منطقه، رعایت همنوایی با آنها نیز ضروری است، در غیر این صورت با تقویت بحران، تولید تهدیدات را به دنبال دارد.
 6ـ از آنجایی که سیاست خارجی هر کشوری از یک سو با ابعاد استراتژیک سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی و از سوی دیگر از اولویت‌های درجه بندی شده‌ای نسبت به مناطق مختلف برخوردار است و شکل گیری رفتار خارجی آن کشور که تلفیقی از این دو نگرش است، جمهوری اسلامی ایران هم با تعمیق عوامل فرهنگی می‌تواند سیاست نگاه به شرق را در قالب تحکیم همگرایی‌های منطقه‌ای و به خصوص در بخش‌های اقتصادی و فرهنگی با کشورهای افغانستان، ترکمنستان، تاجیکستان، هندوستان و پاکستان توسعه دهد.
 7ـ ورود ایران به اتحادیه‌های منطقه‌ای با هدف تقویت همگرایی‌ها در سیستم صادرات و واردات حامل‌های انرژی و بویژه با تلاش برای تشکیل ساختارهایی سازمانی در قالب سرمایه گذاری‌های مشارکتی با سایر کشورهای دارنده محصولات انحصاری انرژی از جمله نفت، گاز و انرژی هسته ای، می‌تواند با توسعه همگرایی‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و یارگیری بین‌المللی، دربرگیرنده گام‌هایی اساسی برای تدوین استراتژی انرژی و تحکیم حضور مؤثر ایران در تعامل مطلوب با نظام بین‌الملل، باشد. مهمترین دستاورد این تفکر، فراهم نمودن زمینه‌های مقابله با استراتژی محدودیت سازی تعاملات انرژی جمهوری اسلامی ایران، توسط قدرت‌های معارض با اهداف استراتژیک آن است.
 8ـ توسعه معاهدات منطقه گرایی و هماهنگی سیاسی ـ امنیتی بر محور مشترکات استراتژیکی و نرم افزاری با تعدیل ایدئولوژی گرایی، زمینه‌ای برای فعلیت بخشی به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران است.
9ـ همنوایی در تدوین استراتژی ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران با استراتژی جهانی امری ضروری است، زیرا هر اندازه موارد تعارض در تدوین استراتژی ژئوپلیتیک با استراتژی جهانی بیشتر باشد، حاشیه‌سازی و تخریب‌های جانبی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر می‌شود و بلعکس کاهش تنشهای منطقه‌ای و جهانی برای ایران، در هماهنگی میان ژئوپلیتیک این کشور با تفکرات استراتژیک جهانی است.
10ـ از آنجایی که امروزه اهم چالش‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی برسه محور ژئوپلیتیک، ایدئولوژیک می‌باشند: می توان گفت که در بحث عوامل ثابت ژئوپلیتیک امکان تحول بسیار ضعیف است، اما در سایر چالش‌ها که در گروه عوامل متغیر ژئوپلیتیک قرار می‌گیرند و اصولا از جنبه‌های نرم افزاری برخوردارند، هرگونه مقابله با آنها مستلزم دقت در فضای موجود و درک شرایط جاری در تعاملات بین‌المللی با تدابیر متناسب است.
11ـ بر پایه رویکردهای ژئوپلیتیک و تاریخی، توسعه روابط خارجی ایران به سمت غرب از بنیادهای استراتژیک برخوردار است، در حالی که این نگرش با نگاه به شرق و بخصوص گسترش روابط با روسیه از مبناهایی تاکتیک برخوردار است؛ بنابراین، با توجه به مبانی ژئوپلیتیک، هرگونه جایگزینی و یا تحول در این دو نگرش، سبب افزایش هزینه‌ها و تضعیف منافع ملی در سیاست خارجی می‌شود. لذا هر گونه بازنگری در معماری و مهندسی سیاسی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران، مستلزم توجه واقع بینانه به این مسأله است.
12ـ از آنجایی که وجه ایدئولوژیک تنها یکی از ابعاد گسترده قلمرو نفوذ فرهنگی ایران در منطقه و کشورهای همجوار است، در این راستا با توجه به تدابیر استراتژیک مخالفین نظام جمهوری اسلامی ایران برای گسترش اضطراب در میان کشورهای منطقه و به خصوص در حوزه عربی نسبت به خطر ایدئولوژی گرایی در ایران (بنا بر پروژه ایران هراسی) و تمسک به آن جهت انزوای بین‌المللی ایران، به نظر می رسد، فرصت مغتنمی برای تقویت سایر ابعاد قلمرو نرم افزاری ایران در منطقه فراهم شده تا با تمایز میان منافع ایدئولوژیک و استراتژیک، بستر مطلوب برای تبلور ریشه‌های گسترده قدرت نرم هویت ایرانی با پیشینه‌ای بیش از دو هزار سال حاکمیت سلسله‌های امپراتوری در ایران زمین فراهم شوند. 
13ـ از آنجایی که تهدیدات به طور کلی در سه دسته داخلی، مرزی و بدون مرز تقسیم بندی می‌شوند، سیاست‌های حوزه دفاعی ـ امنیتی باید تابعی از اهداف استراتژی کلان امنیتی و همگام با تناسب ژئوپلیتیک در چیدمان، استقرار، آموزش و امور پشتیبانی نیروهای مسلح نسبت به پدیده‌های قالب جغرافیایی و در توازن باجهت‌گیری استراتژیک کشور باشند. امروزه امنیت پایدار مؤلفه‌ای فراملی و ترکیبی همسان از عوامل و ابعاد متعدد استراتژیک است.
14ـ تحقق اهداف استراتژیک و ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران در چشم انداز تدابیر بلندمدت این کشور برای دستیابی به جایگاه برتر در منطقه غرب آسیا، مستلزم تعامل با قدرت‌های مؤثر بین‌المللی و تثبیت نظمی سیاسی ـ استراتژیک در مشارکتی مؤثر با سایر کشورهای منطقه است، زیرا قواعد حقوقی حاکم بر نظام‌های بین‌المللی و منطقه‌ای پس از ایجاد یک نظم سیاسی ـ استراتژیک پدید می‌آیند. به عبارتی دیگر، در صف‌بندی‌های قدرت، کشورها ابتدا باید در نبردهایی سیاسی ـ اقتصادی جایگاه خود را پیدا نمایند و سپس متناسب با آن ساختاری تبیین می‌شود که بنا بر آن جانمایی کشورها تعیین می‌‌شود. به دنبال آن این فرآیند، ضروری است جمهوری اسلامی ایران از راه مذاکراتی مسالمت‌آمیز با کشورهای منطقه به شرایطی دست یابد که آنان نیز پذیرای این شرایط جدید منطقه‌ای باشند. از آنجا که بسیاری از کشورهای منطقه بدون توجه به ساختار داخلی ایران، از یک سو اهم توجه خود را بر سیاست خارجی و نقش منطقه‌ای حکومت ایران در میان اعراب معطوف نموده‌اند و از سوی دیگر، تحولات داخلی و طیف‌بندی‌های سیاسی در جمهوری اسلامی ایران فاقد سمت و سوی جذاب برای کشورهای عربی می‌باشد، پس جمهوری اسلامی ایران برای ورود به مذاکرات مؤثر در جهت تفهیم شرایط جدید منطقه‌ای و لزوم درک آنان از استعدادهای برتر ژئوپلیتیک، توجیهات دیپلماتیک منحصربفردی را در اختیار دارد؛ بنابراین، اگر جمهوری اسلامی ایران به دنبال حفظ، تثبیت و یا گسترش موقعیت کنونی‌اش در خاورمیانه است، باید سیاست خارجی خود را متناسب با این استعدادها و بر محور مبانی ژئوپلیتیک طراحی و اجرا نماید.

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد تفسیر قرآن

بستن منو