منبع مقاله با موضوع 
امام خمینی، امام خمینی (ره)، اصحاب پیامبر (ص)، اهل بیت (ع)

منبع مقاله با موضوع امام خمینی، امام خمینی (ره)، اصحاب پیامبر (ص)، اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

ستم حکم می کنند در حالی که نمی دانند پس در آتش هستند دسته سوم قضاتی هستند که به حق حکم می کنند ولی نمی دانند و بر اساس علم قضاوت نمی کنند این گروه نیز در آتش هستند اگرچه به حق قضاوت کنند ولی نه بر اساس علم که از روی نادانی حکم می کنند و دسته چهارم قضاتی هستند که به حق حکم می کنند در حالی که می دانند در بهشت هستند از این روایت نیز فهمیده می شود که قاضی بایداز روی علم حکم کند.

بند هفتم: اجتهاد
آخوند خراسانی در کفایه تعریفی از اجتهاد ارائه داده است بدین صورت که ( الاجتهاد لغه تحمل المشقه و اصطلاحا کما عن الحاجبی و العالمه استفراع الوسع فی تحصیل الظن بالحکم الشرعی و عن غیر هما،ملکه یقتدر بها علی استنباط الحکم الشرعی الفرعی من الاصل فعلا او قریبه)
اجتهاد در لغت به معنای تحمل سختی است و در اصطلاح همانطور که از حاجبی و علامه نقل شده کوشش در به دست آوردن ظن به حکم شرعی و آن طوری که غیر از این دو نفر رسید عبارت است از ملکه ای که شخص مجتهد بوسیله آن بر استنباط حکم شرعی از اصل و دلیل توانا می شود اعم از اینکه استنباط فعلی باشد یا در آینده حاصل شود. اجتهاد از جهد مشتق است جهد هم به معنی کوشش و رنج و مشقت است(جوهری،۱۳۷۶ قمری، ص ۴۵۷) .
اقسام اجتهاد
الف- اجتهاد مطلق
صاحب کفایه اجتهاد مطلق را اینگونه تعریف نموده است: اجتهاد مطلق ملکه ای است که شخص را قادر به استنباط تمام احکام فعلیه از امارات معتبر و یا اصول عقلی و نقلی کند یا بنابر تعریفی دیگر اجتهاد مطلق بدین معنا است که مجتهد بتواند همه احکام را از دلائل آن استنباط کند که این گونه اجتهاد برای فقهای بزرگ حاصل خواهد شد که مجتهد مطلق به نظر و فتوای خود عمل می کند و تقلید از دیگری بر او حرام است. چنین مجتهدی است که می تواند عهده دار منصب قضاوت شود(محمدی، ۱۳۸۸ ، ص ۳۶۱) شهید ثانی می گوید: داور باید عالم به تمامی احکام شرعی باشد یعنی داور می بایست مجتهد مطلق باشد پس اجتهاد قاضی در بعضی از احکام بدون اینکه در بعضی دیگر قدرت استنباط داشته باشد کافی نیست. بلکه باید در تمام احکام قدرت استنباط داشته باشد.
امام خمینی (ره) نیز ار دسته فقیهایی هستند که اجتهاد مطلق را در داور شرط می دانند(امام خمینی ، پیشین،ص ۳۶۷).
ب- اجتهاد متجزی
تجزی در اجتهاد آن است که مجتهد بتواند برخی از احکام را از ادله استنباط خارج کند و نه همه آن را هر چند بین فقها در درستی چنین اجتهادی توافق نظر نمی باشد. برخی مانند صاحب کفایه از اجتهاد متجزی دفاع می کنند و معتقد هستند چون ادله احکام از حیث دشواری و راحتی متفاوت هستند برای رسیدن به اجتهاد مطلق لاجرم باید از اجتهاد متجزی عبور کرد مخالفین نیز معتقد به این موضوع هستند که مجتهد به کسی که دارای ملکه استنباط باشد اطلاق می شود و تا شخص با ممارست و تلاش به آن مقام دست نیافت نمی توان او را مجتهد نامید و به همین دلیل اجتهاد متجزی را خالی از معنا می پندارند. همین دلیل بسیاری از فقها معتقد هستند که مجتهد متجزی نمی تواند بر منصب قضاء و داوری بنشیند و بعضی از فقها چون صاحب جواهر به این نظر معترض شده و معتقدند نصوص فراوانی وجود دارد مبنی بر اینکه ملاک در حکم دادن و فصل خصومت حکمی است که مطابق احکام و قوانین پیام اکرم (ص) و اهل بیت (ع) صادر گردد و بدیهی است که اگر شخص مقداری از احکام صادره از اهل بیت را بداند و قضاوت کند گرچه مجتهد مطلق نباشد حاکم به عدل و حق بر او صدق می کند(جواهر الکلام ،ص ۱۶).
سیره عملی پیامبر هم بر همین مطلب گواهی می دهد زیرا بعضی از اصحاب پیامبر (ص) که اجتهاد مطلق نداشتند به امر قضاوت اشتغال داشتند و بر اساس گفته ها و شنیده ها از پیامبر(ص) قضاوت می کردند.
امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله داوران بر اهل آن را واجب کفایی دانسته و تصدی آن را برای کسی که اهلیت آن را ندارد حرام دانستند هرچند مردم اعتقاد به اهلیت او داشته باشند. در سال ۱۳۶۱ نیز مجلس شورای اسلامی قانونی را تصویب نمود که اجتهاد از شروط قضاوت قرار داده شده بود اما به این دلیل که فقیهان واجد شرایط به نفرات کافی وجود ندارد امام فرمودند که ا

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع مراعات نظیر

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو