منبع تحقیق درمورد سلوک عرفانی

منبع تحقیق درمورد سلوک عرفانی

دانلود پایان نامه

 

(مثنوی3/1302)
هـوش را تـوزیـع کـردی بـترجهـات
مــی نیــرزدتـرّه یـی آن تُــرهـات
(مثنوی 5/1084)
هوشیاری زآن جهان است، وچون آن
غـالب آیـد، پست گـردد ایـن جهـان
(مثنوی1/2122)
عقـل ُوهُوش هَمتَایِ بــارِعشق نِهـات
لَـکُـم دِینَکـُمْ وَلـیِدِیــن عشق وِات
1) ترجمه بیت: عقل وهوش هیچ گاه نمی توانند با عشق برابری کنند، عشق ریشه درعمق وجود دارد، و عشق می گوید، خداوند می فرمایند: دین شرک وجهل برای شما ودین خودم برای خودم.
2) نکات بلاغی: عقل وهوش: تناسب، همتای بار عشق نهات: نه توانست با عشق برابری کند، اقتباس آیه (6) سوره الکافرون: (لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ).
3) شرح مفاهیم عرفانی: عشق: مهمترین و اساسیترین عنصر بینش و حرکات عرفانی است. عشق حقیقتی است که درکنه وجود قرار دارد و پنهان است، و در بحث عرفا آن را با جهان بینی و سلوک عرفانی خود بیان میکنند. هرکسی که عشق را تعریف کند آن را نشناخته است، و تا کسی از آن نه چشیده باشد نمیتواند آن را درک کند. اگرکسی بگوید عشق را شناخته است دروغ گفته است؛ زیرا کسی از شراب عشق سیر نمیشود تا آن را بشناسد. (ر. ک.یثربی، 1373: 46)، عقل: خرد، دانش، بنابر روایات اوّلین چیزی که خداوند خلق میکند عقل است، وعمل بدون عقل را خارج از پذیرش حق میداند و باید با تعقل صورت گیرد، وامّا بیشترعقل جزیی را منظور عرفا می دانند، که آن عقل فردی وحسی که مربوط به ادراک و فهم حقیقت عقل است، وکمال عقل جزیی رسیدن به عقل ایمانی است. عقل به چند دسته تقسیم می شود که عبارتند از: 1- ایمانی 2- بحثی3- تحصیلی 4- تحقیقی 5- جزوی 6- فردی 7- کسبی 8- کل 9- نظری 10- وحی 11-وهبی. (ر. ک.زرین کوب، 1390: 958 -959) مولوی می گوید:
جهـدکـن تـا پیـرعقـل ودیـن شـوی
تـا چـوعقـل کـل تـو بـاطـن بیـن شوی
ازعـدم چــون عقـلِ زیبـا روگشـاد
خــلعتش داد و هـــــزارش نـــــام داد
(مثنوی4/ 2196-7)
4-5- دیدگاه ملا پریشان درباره صوفی نماها
4-5-1- خودستایی
مَطْلَبْ کَفـت اُوْ دَسْتِ فِـرْقِـهْ نَـامَعْقُـولْ
خَــاصِهْ اِیْ عَــوَامْ ضَعِـیْفُ اْلعُقـُولْ
1) ترجمه بیت: مطلب وموضوع دردست اشخاص وگروه بی عقل(اهل تسنن) بخصوص مردم عامی و بیسواد وکم عقل قرارگرفت.
2) نکات بلاغی: معقول با عقول جناس افزایشی، کلمه قافیه، فرقه نامعقول: کنایه از اهل تسنن است، ضعیف العقول: کنایه از افراد سطحی نگر است.
3) شرح مفاهیم عرفانی: «عقل: چیزی که بدان وسیله خدا را عبادت کنند و عقل روح وجان است و سرّ و خفی و نفس ناطقه وقلب یک حقیقت اند». (سجادی جعفر، 1389: 585)

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود اتاق بازرگانی بین المللی

Close Menu