منبع تحقیق درباره نیاز به پیشرفت

منبع تحقیق درباره نیاز به پیشرفت

دانلود پایان نامه

انگیزههای ضمنی به خودی خود عمل میکنند و از طریق مشوقهای ذاتی برای انجام کار تحریک میشوند. اما انگیزههای صریح، از طریق انتخاب عمدی و اغلب برای دلایل بیرونی تحریک میشوند (احمد و بروسما، 2006).  

2-2-5- 5- ویژگیهای افراد دارای انگیزهی پیشرفت
بر اساس نظریهی اتکینسون (1957)، اشخاصی که دارای انگیزهی پیشرفت قوی هستند در تکالیفی که دارای درجه دشواری متوسطند (نه خیلی دشوار، نه خیلی آسان) توفیق زیادی کسب میکنند. اینها همان تکالیف چالشانگیزند که مستلزم قدری خطر کردن میباشند (سیف، 1389: 238). نیاز به پیشرفت با انگیزهی اجتناب از شکست تعدیل میشود. دانشآموزانی که دارای نیاز قوی به پیشرفت هستند، با تکالیف چالشانگیز، معیارهای بالای نمره دادن، بازخورد آشکار و فرصت آزمودن دوبارهی تکلیف برانگیخته میشوند (کریمی، 1389: 205). وقتی افراد دارای انگیزهی پیشرفت قوی، در رسیدن به هدفشان شکست میخورند با جدیت بیشتری به ادامه کار میپردازند، در مقابل، افراد دارای انگیزهی اجتناب از شکست در موقعیت ناکامی، دست از کار میکشند (سیف، 1389: 238). افراد با انگیزهی پیشرفت بالا، موقعیتهای رقابتی را پذیرفتند و علاقهمند به برتر بودن هستند.
دانشآموزانی که، انگیزهی پیشرفت دارند در مقایسه با دانشآموزانی که انگیزهی پیشرفت کمی دارند، مدت طولانیتر در انجام دادن تکالیف استقامت میکنند و به جای اینکه شکست خود را به عوامل بیرونی مانند دشواری تکلیف یا شانس نسبت دهند، آن را به تلاش نکردن (وضعیت درونی ولی تغییر پذیر) نسبت میدهند. در واقع دانشآموزانی که دارای انگیزهی پیشرفت هستند، میخواهند و انتظار دارند که موفق شوند. زمانی که آنها شکست میخورند، تلاش خودشان را دو برابر میکنند تا پیروز شوند (واندا، 2006). هرمنس (1977) بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود دربارهی نیاز به پیشرفت، ده ویژگی بارز افراد دارای انگیزهی پیشرفت بالا را در مقایسه با افراد دارای انگیزهی پیشرفت پایین تعیین نمود. این ده ویژگی عبارتند از:
بالابودن سطح آرزو
انگیزهی قوی برای تحرک به سوی بالا
مقاومت طولانی درمواجهه با تکالیف با سطح دشواری متوسط
تمایل به تلاش مجدد درانجام تکالیف نیمه تمام
درکی پویا از زمان، یعنی درک این موضوع که امور سریع روی میدهند
آیندهنگری
توجه به ملاک شایستگی و لیاقت در انتخاب دوست و همکار
بازشناسی از طریق عملکرد خوب درکار
انجام کار به بهترین شکل ممکن.
رفتار مخاطرهآمیز پایین
هرمنس بر این اساس پرسش نامهی سنجش نیاز به پیشرفت را، که یکی از رایجترین پرسشنامههای مداد-کاغذی است تهیه نمود (هومن و عسگری، 1379). از دیدگاه او، افرادیکه دارای انگیزهی پیشرفت بالایی هستند، تمایل دارند به منظور رقابت سازنده با دیگران روابط برقرار کنند و از این طریق توجه و حمایت آنها را به سوی خود جلب کنند.
بنابراین از آنجا که انگیزهی پیشرفت، یکی از انگیزههای مهمی است که بر اساس آن عملکرد و رفتارهای متفاوتی از افراد بروز میکند و در صورت شناخت وضعیت این انگیزه میتوان تا حد زیادی رفتار بعدی افراد را پیشبینی کرد، لذا بایستی تلاش شود تا مبانی انگیزشی و عوامل محرکی که رفتار را شکل میدهد، شناخته و مورد تحلیل قرار گیرند (یاوریان، سهرابی و یاوریان، 2010).
.
2-2-5-5- مبانی نظری در مورد انگیزه
2-2-5-5- 1- نظریهی مازلو
در سال (1950) مازلو، تئوری انگیزه را ارائه نمود. مازلو عقیده داشت که افراد، توسط نیازهای معمول انسانی برانگیخته میشوند و این نیازها یا اهداف، با تغییر موقعیتهای شخصی تغییر مییابند، اما از یک مجموعه الگو پیروی میکنند. از نظر او برخی از نیازها نسبت به نیازهای دیگر اساسیترند و اگر ارضاء نشوند به صورت نیازهای مسلط و غالب در میآیند. مازلو به جای پذیرش یک منبع انگیزشی، نیازهایی را مطرح میکند. نظریهی مازلو بر چند فرض اساسی در رابطه با انگیزه استوار است:
فرض اول: در رابطه با انگیزه این است که نیازها میتوانند به صورت سلسله مراتبی ترتیب یابد (بخشایش، 1390: 250).

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژه هایایفاء تعهد

بستن منو