منبع تحقیق درباره میزان آلفای کرونباخ

منبع تحقیق درباره میزان آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

در این پژوهش تمامی متغییرها در بالاترین سطح ممکن (فاصله ای ) اندازه گیری شده است که متناسب با آن از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. و سایر متغییرهای زمینه ای متناسب با سطوح سنجش از آن آزمون به عمل آمده است.  

3-11- واحد تحلیل یا مشاهده
واحد تحلیل واحدی است که اطلاعات از آن گرداوری می شوند. واحدی که خصوصیات ان را توصیف ی کنیم. غالبا در تخقیق پیمایشی واحد تحلیل فرد است (دواس،1389 : 41). در بیشتر تحقیقات پیمایشی واحد تحلیل با واحد مشاهده یکی است. «واحد مشاهده یا واحد جمع‌آوری اطلاعات عبارت است از عنصر یا مجموعه‌ای از عنصرها که درباره آن اطلاعات جمع‌آوری می‌شود» (ببی؛ 1388: 419). در این بررسی، با توجّه به این که اطلّاعات مورد نیاز از فرد جمع‌آوری می‌شود، واحد مشاهده، یا واحد نمونه‌ای تک تک افراد نمونه‌ای هستند که بر حسب روش نمونه‌گیری انتخاب می‌شوند. واحد تحلیل در این پژوهش فرد می باشد و شامل هر فرد پاسخگویی است که ویژگی های مطرح شده در جامعه آماری را داشته باشد.
3-12- سنجش روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
3-12-1- اعتبار (روایی)
اعتبار عبارت است از میزان انطباق پذیری تعریف مفهومی متغییر و تعریف عملیاتی آن (قاضی طباطبایی، 1381: 13). به عبارت دیگر در بحث اعتبار، سوال اساسی این است که آیا مصرف‌ها همان مفهومی را می سنجد که مورد نظر است (اسماعیلی، 1379: 70). به چند شیوه میتوان از اعتبار یک ابزار اطمینان حاصل نمود. شیوه اول اعتبار محتوا است و به این معنا است که ابزار اندازهگیری کلیه خصوصیات مفهومی مورد نظر پژوهشگر را در بر دارد. اعتبار محتوا خود دو گونه است: اعتبار صوری که به ارزیابی ذهنی پژوهشگر از اعتبار ابزار اندازهگیری بستگی دارد و اعتبار نمونهای که به این امر راجع است که آیا ابزار اندازهگیری همه ابعاد و خصوصیات پدیده یا مفهوم مورد نظر را پوشش میدهد یانه؟ شیوه دوم، اعتبار تجربی یا وابسته به معیار است. این نوع اعتبار را میتوان از طریق مقایسههایی با اندازهگیریهای انجام شده توسط وسایل دیگر بررسی نمود. شیوه سوم اعتبار تئوریک یا سازهای است که رابطه ابزار سنجش با چارچوب نظری را بررسی میکند تا تعیین کند که آیا ابزار با مفاهیم و فرضهای نظری بهکار گرفتهشده رابطه دارد؟ (نچمیاس و نچمیاس،1381: 40 -235 ). درپژوهش حاضر، برای بررسی اعتبار شاخصها و سوالات از شیوههای اعتبار محتوا و سازهای استفاده شده است. یعنی ضمن توجه به ارتباط و انطباق پرسشها و گویهها با مباحث و دیدگاههای مطرح شده در مبانی و چارچوب نظری (اعتبار سازهای)، با مراجعه به داوران (اساتید راهنما و مشاور و پژوهشگرانی که سابقه تحقیق در این عرصه را داشتند) به رفع کاستی های پرسش نامه پرداخته شد (اعتبار صوری). در عین حال در آزمون مقدماتی عمده سوالها به صورت نیمه باز مطرح شد و از پاسخگویان خواسته شد که در صورتی که به غیر از موارد مطرح شده، مورد یا موارد دیگری مدنظر دارند، آن را قید نمایند (اعتبار نمونهای).
3-12-2- پایایی
به کار بردن هر نوع مقیاسی بدون آزمودن مورد قبلی آن، به یک پژوهش ضعیف می‌انجامد (سید امامی،1389: 104) از سوی دیگر همیشه ابزار اندازهگیری به صورت کامل معتبر وجود ندارد. به همین خاطر مسئله پایایی اهمیت بسیار مییابد. پایایی پرسشنامه در پژوهش‌های اجتماعی یکی از مهمترین موضوعات روش شناختی است چرا که بدون آن نمی توان به نتایج مطالعات تجربی اعتماد کافی داشت. پایایی به این امر اشاره می کند که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه حد نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران1388). چهار روش برای براورد پایایی وسیله اندازه‌گیری وجود دارد که عبارتند از: 1- روش آزمون-آزمون مجدد 2- تکنیک هم ارزی 3- فن تقسیم به دو نیمه‌ای 4- روش الفای کرونباخ استفاده شده است(سید امامی،1389: 107-109).
پایایی به خطاهای گوناگونی اشاره دارد که ممکن است در ابزار اندازهگیری وجود داشته باشند، یعنی خطاهایی که از مشاهدهای به مشاهده دیگر، برای یک واحد تحلیل و دو یا چند اندازهگیری با یک وسیله سنجش بوجود میآیند و تفاوتهایی را در نتایج به وجود میآورد. پس، پایایی یک امر کمی و ناظر به دقت اندازهگیری است. برای بررسی پایایی نیز شیوههای متعددی وجود دارد از جمله: آزمون – آزمون مجدد، شکلهای موازی و دونیمسازی. اما جدید ترین و رایجترین شیوه، استفاده از آلفای کرونباخ است که بر قاعده سازگاری درونی گویهها مبتنی است. یعنی هریک از گویهها با مجموع گویههای دیگر در رابطه گذاشته میشود و از روی میزان هماهنگی و همبستگی آن با سایر گویهها، پایداری و مناسب بودن آن مشخص میگردد. آلفای کرونباخ فقط در مواردی کاربرد دارد که سطح سنجش متغیر مورد نظر ترتیبی است و ابزار آن نیز طیفها یا مقیاسها هستند. ضریب آلفای کرونباخ بین 0 تا 1 در نوسان است و هنگامی که مقدار آن بالاتر از 7/0 باشد، شاخص موردنظر از پایایی برخوردار است (نچمیاس و نچمیاس، 1381 :46 – 242).
ابزار سنجش باید از اعتبار و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نمایند. و از طریق این داده ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها فرضیه‌های تحقیق را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد (حافظ نیا، 1384: 23).
میزان آلفای کرونباخ محاسبه برا تمامی مقیاسهای بالا بیش از 0.7 است که بیانگر سازگاری درونی مناسب بین گویههاست.
جدول شماره 3-1. میزان آلفای کرونباخ برای مقیاسهای اصلی تحقیق
شاخص
تعداد گویه
تعداد افراد نمونه
آلفای کرونباخ
تصور از بدن
8
30
93/0
تبلیغات رسانه ای
14

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع مقیاس مورد استفاده

بستن منو