منبع تحقیق درباره
مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند

منبع تحقیق درباره مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش ویژه، ارزش ویژه برند

دانلود پایان نامه

(1391) در پژوهشی با عنوان “سنجش کارایی ارزش ویژه برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA (مطالعه موردی: برند خودرو در شهر اصفهان)” به بررسی روابط بین متغیرهای ارزش ویژه برند و سنجش کارایی برندهای متفاوت از خودروها در شهر اصفهان پرداختند. یافته های این پژوهش نشان داد که آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند بر وفاداری به برند تأثیرگذار بوده و وفاداری به برند نیز به نوبه خود، بر ارزش ویژ ه برند تأثیرگذار است. همچنین از دیگر نتایج این پژوهش، می توان به برتر بودن برند مزدا 3 از لحاظ برخورداری از ارزش ویژه برند نسبت به سایر برند ها اشاره کرد.
حمیدیزاده و همکاران (1391) در پژوهشی با عنوان “مدل مفهومی بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیلگری صفات اخلاقی” به بررسی رابطه ابعاد شخصیت، ارزش ویژه برند و نقش تعدیلگری صفات اخلاقی با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی و نیز، معادلات ساختاری پرداختند. نتایج این پژوهش نشان داد که دو بعد مسئولیتپذیری و پویایی بر ارزش ویژه برند اثر معنادار دارد و متغیر صفات اخلاقی بر رابطه متغیرهای مسئولیت پذیری و پویایی با ارزش ویژه برند، نقش تعدیلگر را بازی می کند؛ اما تنها رابطه و اثر آن روی رابطه پویایی و ارزش ویژه برند معنادار است.
رحیم نیا و فاطمی (1391) در پژوهشی با عنوان “بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر تصویر برند و ارتباط موفق با مشتری در هتل‌های پنج ستاره مشهد ” نقش واسط ارزش ویژه برند در تأثیر تصویر برند و ارتباط موفق با مشتری را با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس که از نوع معادلات ساختاری به شمار می رود، مورد تحلیل قرار دادند .نتایج این پژوهش حاکی از این بود که تحقیق اثر غیرمستقیم ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند، بیشتر از اثر غیر مستقیم آن است و نشان دهنده نقش مهم ارزش ویژه برند در ایجاد تصویر از برند است.
باجلان و همکاران (1391) در پژوهش خود با عنوان «بررسی رابطه اعتماد و اطمینان مصرف کننده بر پذیرش برندهای خرده فروشی هاکوپیان»، رابطه اعتماد و اطمینان مصرف کننده با پذیرش برندهای خرده فروشی را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که نگرش مصرف کننده نسبت به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با قصد خرید آنها دارد. مزایای ادراک شده از برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با نگرش مصرف کننده دارد اعتماد مصرف کننده به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با مزایای ادراک شده آنها دارد. اطمینان مصرف کننده به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با مزایای ادراک شده آنها دارد.
میرا و کریمی (1391) در مطالعه خود با عنوان « بررسی تأثیر تبلیغات رسانه ای و غیررسانه ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری» به بررسی تأثیر فعالیتهای بازاریابی بر افزایش یا کاهش ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر با مطالعه موردی برند پارس خزر پرداختند. نتایج تأثیر آگاهی از برند در صنعت لوازم خانگی را رد کرد همچنین نتایج نشان دادند که پیشبرد فروش بدون قیمت انتقالی، پیشبرد فروش با قیمت انتقالی و تبلیغات تجاری به ترتیب بیشترین تأثیر ر ا بر ارزش ویژه برند دارند.
ابراهیمی و همکاران (1390) در پژوهش خود با عنوان «بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی بر ارزش خرده فروشی مشتریان فروشگاههای زنجیرهای (رفاه، شهروند و هایپر استار) درسطح شهر تهران» به بررسی این موضوع پرداختند که تصویر ذهنی فروشگاهی با سه بعد از ارزش خرده فروشی شامل آگاهی خرده فروش، تداعی معانی خرده فروش و کیفیت درک شده خرده فروش مرتبط و این ابعاد سپس با وفاداری نسبت به خرده فروش مرتبط است. نتایج تأثیر مثبت ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی شامل راحتی، قیمت درک شده، تسهیلات فیزیکی، خدمات کارکنان و عوامل نهادی شده بر ابعاد ارزش خرده فروشی، ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی را به عنوان پیشبینی کننده ارزش خرده فروشی نشان داد.
گیلانینیا و موسویان (1389)، در پژوهشی با عنوان «تأثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی» به شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و نهایتاً تأثیر این عوامل بر ارزش ویژه برند پرداختند. نتایج نشان داد که وفاداری، آگاهی و کیفیت بر ارزش ویژه برند تأثیر دارند و آگاهی از برند نیز از عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به برند میباشد.
کفاشپور و همکاران (1388)، به بررسی ارزش برند و تصویر شرکت با توجه به ارزش مشتری در بخش خدمات پرداختند. نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان دادکه متغیرهای وفاداری به برند و کیفیت خدمات به طور مستقیم در ایجاد ارزش برند مناسب در بیمارستانها مؤثراند و کیفیت خدمات با بالاترین همبستگی بیشترین اهمیت را در ایجاد ارزش برند و تصویر برند داشته است.
2-10-2- پژوهشهای خارجی
لامبارت و لوییس58 (2014) پژوهشی با عنوان «مطالعه تأثیر سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت بر شخصیت خرده فروش و واکنش مصرفکننده (رضایت، اعتماد و وفاداری به خرده فروش) انجام دادند. این پژوهش در درجه اول منجر به درک بهتر شکلگیری شخصیت خرده فروش میشود. و تأثیر سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت درک شده توسط خرده فروش را به ترتیب بر چهار بعد (سازگاری، وجدان، پیچیدگی، دو رویی) و سه بعد (سازگاری، وجدان و دو رویی) ویژگی شخصیتی خرده فروش نشان میدهد. تنها درونگرایی ویژگی شخصیتی تحت تأثیر این دو متغیر قرار نگرفته است (مسئولیت اجتماعی شرکتی و تصویر قیمت). همچنین این پژوهش نشاندهنده پیوندهای مستقیم و غ
یر مستقیم بین شخصیت خرده فروش و پیامدهای این مفهوم (رضایت، اعتماد و وفاداری، سنجیده شده توسط نگرش و مقاصد رفتاری آینده) و نیز و بین مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت و پیامدهای آن است.
حمید59(2013)، در مطالعهای با عنوان “تأثیر هزینه تبلیغات بر وفاداری برند به واسطه تصویر فروشگاه، کیفیت ادراک شده و رضایت مشتری: مطالعه هایپرمارکتها”، به بررسی نقش واسط تصویر فروشگاه، کیفیت ادراک شده و رضایت مشتری در ارتباط موجود بین تبلیغات و وفاداری برند در پاکستان میپردازد. یافتههای این پژوهش، تأثیر مستقیم چشمگیر هزینه تبلیغات بر کیفیت ادراک شده، تصویر فروشگاه، رضایت مشتری و وفاداری برند را اثبات می کند.
عمران و همکاران (2010) در پژوهش خود اثرات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را بر حفظ و نگهداری مشتریان در پاکستان بررسی کردند. جامعه آماری آنان دانشجویان دانشگاه بودند و به این نتیجه رسیدند که رعایت مسئولیتهای اجتماعی از سوی شرکت، هیچ تأثیری بر رفتارهای خرید مشتریان و در واقع وفاداری آنان ندارد.
لی و همکاران (2010)، در مقاله خود با عنوان “اثرات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد نام تجاری: اثر واسطه ارزش ویژه برند صنعتی و شهرت شرکت” به این سوال پرداختند که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت و شهرت یک شرکت منجر به ایجاد ارزش ویژه برند در بازارهای (B 2B) میگردد؟ این مطالعه مسئولیت اجتماعی شرکت را از دیدگاه مشتری با انتخاب نمونه ای از خریداران صنعتی از شرکتهای متوسط و کوچک تایوان بررسی کرد. هدف پاسخ به سه سوال بود. اول اثر مسئولیت اجتماعی و شرت شرکت بر ارزش ویژه برند صنعتی. دوم اثر مسئولیت اجتماعی شرکت، شهرت شرکت و ارزش ویژه برند بر عملکرد برند و سوم اثر تعدیلگری شهرت شرکت و ارزش ویژه برند صنعتی بر رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد برند. نتایج تحقیق فرضیه ها را تأیید کرد و نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت و شهرت شرکت اثر مثبتی بر ارزش ویژه برند صنعتی و عملکرد برند دارد. علاوه بر آن شهرت شرکت و ارزش ویژه برند صنعتی نقش تعدیلگر در رابطه CSR و عملکرد برند دارد.
دلوس سالمونز و همکاران (2009)، دو بعد مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و بشر دوستانه، را بر وفاداری مشتریان نسبت به بانک بررسی نمودند و به این نتیجه رسیدند که مسئولیتهای اخلاقی از طریق اعتماد بر وفاداری اثر گذاشتند، در حالیکه مسئولیتهای بشر دوستانه ار طریق شناسایی مشتری از بانک اثر گذاشتند.
سوننبرگ و اراسمس (2008) نقش نشانههای بیرونی خرده فروش مربوط به تصویر خرده فروش و برند فروشگاهی را در انتخاب مصرفکنندگان جوان در آفریقای جنوبی بررسی کردند. در اتخاذ یک رویکرد پدیدارشناختی، داده های توصیفی، اهمیت فضای فروشگاه، قیمت و کیفیت ادراک شده، انتخاب محصول و خدمات ارزش افزوده را به عنوان نشانه بیرونی شناخته شد.
نان و هیو (2007)، در مقالهای با عنوان “مسئولیت اجتماعی شرکتها: نظریه چشم انداز شرکت”، مدل عرضه و تقاضای مسئولیت اجتماعی شرکت را بررسی کردند. در این مطالعه فرض شد که سطح مسئولیت اجتماعی شرکت به اندازه شرکت، میزان تنوع محصولات، فعالیتهای تحقیق و توسعه، تبلیغات، فروش دولت، درآمد مصرفکننده، شرایط بازار کار و مرحله چرخه عمر صنعت بستگی دارد. نتایج این تحقیق نشان داد که مدیران میتوانند سطح مطلوب مسئولیت اجتماعی شرکت را از طریق تجزیه و تحلیل هزینه – سود تعیین کنند و همینطور نتایج نشان داد که بین CSR و عملکرد مالی شرکت رابطهای وجود ندارد.
نتمی یر و همکاران (2004)، مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری را با ارتقاء مدل آکر ارائه نمودند. این تیم برای اندازهگیری ارزش ویژه برند مدلی دو بعدی را ارایه نمودند: وجوه اولیه تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند و پیوندهای مرتبط با نام و نشان تجاری. هر یک از این دو بعد دارای شاخصههایی هستند که در جهت ایجاد میل به خرید و در نهایت انجام خرید تاثیرگذار هستند.
سانکار و باتاچاری (2001) در پژوهش خود در پاسخ به این پرسش که آیا مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتار خرید مصرفکنندگان تأثیرگذار است، به برسی این موضوع پرداخت که اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت؛ چه زمانی، چگونه و برای چه کسی عمل میکند. نتایج تحقیق نشان داد که هر دو عامل فاکتورهای خاص شرکت (مسئولیت اجتماعی شرکت ها مسائل مربوط به شرکت را انتخاب و بر روی کیفیت محصولات آن تمرکز کنند) و فاکتورهای خاص فردی (مانند حمایت شخصی مصرف کنندگان از مسائل مسئولیت اجتماعی شرکتها و اعتقادات کلی آنها در مورد مسئولیت اجتماعی شرکتها) بعنوان تعدیلگر کلیدی پاسخ مصرفکنندگان به مسئولیت اجتماعی شرکت است. همچنین نتایج تحقیق نقش واسطه ادراک مصرفکنندگان از تجانس بین ویژگیهای شخصی خود و شرکت را در واکنش خود به فعالیتهای CSR نشان داد. همچنین محققان این پژوهش دریافتند که اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت تحت شرایط خاصی میتواند قصد خرید مصرفکنندگان از محصولات شرکت را کاهش دهد.
یو و همکاران (2000) بر اساس مفهوم آکر، مدل فرآیندی ایجاد ارزش برند را که به طور سیستماتیک رابطه میان تلاشهای بازاریابی، ابعاد ارزش برند و ارزش برند را بررسی میکند، خلق کردند. مدل آنها بسطی بر طرح پیشنهادی آکر بود که نشان داده بود فعالیتهای بازاریابی تأثیرات مهمی بر ابعاد ارزش برند دارند که این به نوبه خود ارزش را ایجاد و تقویت میکند. بنابراین رابطه بین فعالیتهای بازاریابی و ارزش برند بوسیله این ابعاد تبیین میگردد. همچنین فرض میشود که روابط مهمی میان خ
ود ابعاد وجود دارد. مدل سه محقق بر مبنای چارچوب مفهومی ارزش برند ساخته شده بود. این مطالعه به عنوان یکی از اولین فعالیتها در نوع خودش، یک نقطه شروع خوبی را برای تحقیقات بعدی در ارتباط با روابط بین فعالیت‌های بازاریابی و ارزش برند ارائه کرد.
لسیگ60 (1973) روابط بین تصویرذهنی فروشگاه و میزان وفاداری به فروشگاه را بررسی کرد. نتایج تحقیق او نشان داد که وفاداری به فروشگاه ازطریق اطلاعات تصویرذهنی مشتریان از فروشگاه پیشبینی میشود.
پژوهشی که توسط تریاندیس (1971) انجام شده نشان میدهد که در دیدگاه چند بعدی اثر متقابل بین احساسات، شناخت و تلاش برای شکلگیری نگرش با اهمیت است. پیتر و السن بیان میکنند که معمولاً در پژوهـشهای جدیدتر نگرش بر طبق مفهـوم یک بعدی تأیید میشود. به علاوه به نظر میرسد شناخت و تلاش مرتبط با نگرش هستند اما بخشی از مفهوم آن محسوب نمی شوند. برطبق گفتههای پیتر و السن (2008) شناخت و رفتار ارتباط تنگاتنگی با نگرشها دارند (فریمن، 2010).

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره مشارکت در تصمیم گیری

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو