منبع تحقیق درباره
مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه

منبع تحقیق درباره مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه

دانلود پایان نامه

جدول 2-1 خلاصه پیشینه تحقیق داخلی و خارجی
نویسنده و سال
عنوان تحقق
نتایج
امین موجودی، عبدالهادی درزیان عزیزی و پریا قاسمی (1393)
بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان به وفاداری مشتریان (بانک پاسارگاد اهواز)
نتایج تحقیق نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت بر کیفیت خدمات ادراک شده و رضایت، تاثیر مثبت و مستقیمی دارد.
خلیلی، سمیه؛ نورایی، طهمورث؛ شریفیان؛ اسماعیل (1393).
تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های تولیدی ورزشی بر وفاداری عوامل توزیع
بررسی یافته های پژوهش نشان داد که ازمیان چهار بعد هرم مسئولیتی کارول، سه بعد اقتصادی، قانونی و اخلاقی بر وفادار ی عوامل توزیع تأثیر گذار می‌باشد. اما بعد بشردوستانه تأثیر معناداری را بر وفاداری نشان نداد. با توجه به یافته های پژوهش می توان بیان کرد که فعالیت شرکت ها در این سه بعد از مسئولیت های اجتماعی یکی از عواملی است که می تواند مشتریان شرکت را به مشتریانی وفادار تبد یل نماید و از این راه فوایدی را عائد مشتر یان و شرکت‌های ورزشی نماید.
حسین رضایی دولت آبادی، لیلا جوشیار نجف آبادی، جواد خزائی پول و رضا وریج کاظمی(1392)

تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند
نتیجه این پژوهش، نشان می دهد که مسئولیتهای قانونی، اخلاقی و وفاداری مشتریان با پل ارتباطی تصاویر عملکردی و نمادین به هم متصل می شوند .به بیان رساتر و دقیق تر، ارتباط وفاداری با تصویر نمادین ادارک شده مشتریان، مستحکم تر از تصویر عملکردی تشخیص داده شد.
جواد خزائی پول، مهسا قندهاری ، امید بهارستان ، هادی بالوئی جام خانه ، جعفر کیالاشکی (1391)
سنجش کارائی ارزش ویژه برند با استفاده مدل ترکیبی SEM-DEA : مطالعه موردی برند خودرو در شهر اصفهان
یافته های این پژوهش نشان داد که آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده و تداعی برند بر وفاداری به برند تأثیرگذار بوده و وفاداری به برند نیز به نوبه خود، بر ارزش ویژ ه برند تأثیرگذار است.
محمدرضا حمیدی زاده، محمدرضا کریمی علویجه و مرتضی رضایی (1391)
بررسی روابط ابعاد شخصیت و ارزش ویژه برند و نقش تعدیل گری صفات اخلاقی
نتایج این پژوهش نشان داد که دو بعد مسئولیت‌پذیری و پویایی بر ارزش ویژه برند اثر معنادار دارد و متغیر صفات اخلاقی بر رابطه متغیرهای مسئولیت پذیری و پویایی با ارزش ویژه برند، نقش تعدیلگر را بازی می کند؛ اما تنها رابطه و اثر آن روی رابط ه پویایی و ارزش ویژه برند معنادار است.
فریبرز رحیم نیا ، سیده زهرا فاطمی (1391)
بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل‌های 5 ستاره مشهد
نتایج این پژوهش حاکی از این بود که تحقیق اثر غیرمستقیم ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند، بیشتر از اثر غیر مستقیم آن است و نشان دهنده نقش مهم ارزش ویژ ه برند در ایجاد تصویر از برند است.
اصغر باجلان، مجتبی منصوری، رضا شعبانی (1391)
بررسی رابطه اعتماد و اطمینان مصرف کننده بر پذیرش برندهای خرده فروشی هاکوپیان
نتایج نشان داد که نگرش مصرف کننده نسبت به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با قصد خرید آنها دارد. مزایای ادراک شده از برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با نگرش مصرف کننده دارد اعتماد مصرف کننده به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با مزایای ادراک شده آنها دارد. اطمینان مصرف کننده به برندهای خرده فروشی رابطه مثبت با مزایای ادراک شده آنها دارد.
سیدابوالقاسم میرا ، ساناز کریمی هریسی (1391)
بررسی تأثیر تبلیغات رسانه ای و غیررسانه ای بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری ( مطالعه موردی برند پارس خزر)
نتایج تأثیر آگاهی از برند در صنعت لوازم خانگی را رد کرد همچنین نتایج نشان دادند که پیشبرد فروش بدون قیمت انتقالی ، پیشبرد فروش با قیمت انتقالی و تبلیغات تجاری به ترتیب بیشترین تأثیر ر ا بر ارزش ویژه برند دارند.
عبدالحمید ابراهیمی ، بهرام خیری و سمیه یادگاری نیارکی (1390)
بررسی تأثیر ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی بر ارزش خرده فروشی مشتریان فروشگاههای زنجیرهای (رفاه، شهروند و هایپر استار) درسطح شهر تهران
نتایج تأثیر مثبت ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی شامل راحتی، قیمت درک شده، تسهیلات فیزیکی، خدمات کارکنان و عوامل نهادی شده بر ابعاد ارزش خرده فروشی، ابعاد تصویر ذهنی فروشگاهی را به عنوان پیشبینی کننده ارزش خرده فروشی نشان داد.
شهرام گیلانینیا و سیدجواد موسویان(1389)

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره شرایط آب و هوایی

تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی

به شناسایی عوامل مؤثر بر وفاداری به برند و نهایتاً تأثیر این عوامل بر ارزش ویژه برند پرداختند. نتایج نشان داد که وفاداری، آگاهی و کیفیت بر ارزش ویژه برند تأثیر دارند و آگاهی از برند نیز از عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان به برند میباشد.

پژوهشهای خارجی
لامبارت و لوییس (2014)
سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت خرده فروش و تصویر قیمت آن بر شخصیت خرده فروش و تأثیر این دو متغیر بر پیامدهای شخصیت خرده فروش
تأثیر سیاست مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت درک شده توسط خرده فروش را به ترتیب بر هفت بعد ویژگی شخصیتی خرده فروش نشان میدهد. تنها درونگرایی ویژگی شخصیتی تحت تأثیر این دو متغیر قرار نگرفته است (مسئولیت اجتماع
ی شرکتی و تصویر قیمت). همچنین این پژوهش نشاندهنده پیوندهای مستقیم و غیر مستقیم بین شخصیت خرده فروش و پیامدهای این مفهوم (رضایت، اعتماد و وفاداری، سنجیده شده توسط نگرش و مقاصد رفتاری آینده) و نیز و بین مسئولیت اجتماعی شرکت و تصویر قیمت و پیامدهای آن است.
حمید (2013)
تأثیر هزینه تبلیغات بر وفاداری برند به واسطه تصویر فروشگاه، کیفیت ادراک شده و رضایت مشتری: مطالعه هایپرمارکت ها
یافته های این پژوهش ، تأثیر مستقیم چشمگیر هزینه تبلیغات بر کیفیت ادراک شده ، تصویر فروشگاه، رضایت مشتری و وفاداری برند را اثبات می کند.
عمران و همکاران (2010)
اثرات مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت را بر حفظ و نگهداری مشتریان در پاکستان
به این نتیجه رسیدند که رعایت مسئولیتهای اجتماعی از سوی شرکت، هیچ تأثیری بر رفتارهای خرید مشتریان و در واقع وفاداری آنان ندارد.
لی و همکاران (2010)
اثرات مسئولیت اجتماعی شرکت ها بر عملکرد نام تجاری: اثر واسطه ارزش ویژه برند صنعتی و شهرت شرکت
نتایج تحقیق فرضیه ها را تأیید کرد و نشان داد که مسئولیت اجتماعی شرکت و شهرت شرکت اثر مثبتی بر ارزش ویژه برند صنعتی و عملکرد برند دارد. علاوه بر آن شهرت شرکت و ارزش ویژه برند صنعتی نقش تعدیلگر در رابطه CSR و عملکرد برند دارد.
دلوس سالمونز و همکاران (2009)
تأثیر دو بعد مسئولیت اجتماعی، اخلاقی و بشر دوستانه، بر وفاداری مشتریان نسبت به بانک
نتایج نشان داد که مسئولیتهای اخلاقی از طریق اعتماد بر وفاداری اثر گذاشتند، در حالیکه مسئولیتهای بشر دوستانه ار طریق شناسایی مشتری از بانک اثر گذاشتند.
سوننبرگ و اراسمس (2008)
نقش نشانههای بیرونی خرده فروش مربوط به تصویر خرده فروش و برند فروشگاهی را در انتخاب مصرفکنندگان جوان در آفریقای جنوبی
در اتخاذ یک رویکرد پدیدارشناختی، داده های توصیفی، اهمیت فضای فروشگاه، قیمت و کیفیت ادراک شده، انتخاب محصول و خدمات ارزش افزوده را به عنوان نشانه بیرونی شناخته شد.
نان و هیو (2007)
مسئولیت اجتماعی شرکتها: نظریه چشم انداز شرکت
نتایج این تحقیق نشان داد که مدیران میتوانند سطح مطلوب مسئولیت اجتماعی شرکت را از طریق تجزیه و تحلیل هزینه – سود تعیین کنند و همینطور نتایج نشان داد که بین CSR و عملکرد مالی شرکت رابطهای وجود ندارد.
نتمی یر و همکاران (2004)
مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری
وجوه اولیه تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند و پیوندهای مرتبط با نام و نشان تجاری در جهت ایجاد میل به خرید و در نهایت انجام خرید تاثیرگذار هستند.
سانکار و باتاچاری (2001)
آیا انجام کارهای خوب منجر به نتایج بهتر میشود؟ واکنش مصرفکننده به مسئولیت اجتماعی
نتایج تحقیق نشان داد که هر دو عامل فاکتورهای خاص شرکت و فاکتورهای خاص فردی بعنوان تعدیلگر کلیدی پاسخ مصرفکنندگان به مسئولیت اجتماعی شرکت است. همچنین نتایج تحقیق نقش واسطه ادراک مصرفکنندگان از تجانس بین ویژگیهای شخصی خود و شرکت را در واکنش خود به فعالیتهای CSR نشان داد.
یو و همکاران (2000)
مدل فرآیندی ایجاد ارزش برند را که به طور سیستماتیک رابطه میان تلاشهای بازاریابی، ابعاد ارزش برند و ارزش برند را بررسی می‌کند.
مدل آنها بسطی بر طرح پیشنهادی آکر بود که نشان داده بود فعالیتهای بازاریابی تأثیرات مهمی بر ابعاد ارزش برند دارند که این به نوبه خود ارزش را ایجاد و تقویت میکند. بنابراین رابطه بین فعالیتهای بازاریابی و ارزش برند بوسیله این ابعاد تبیین می‌گردد.
لسیگ (1973)
بررسی روابط بین تصویرذهنی فروشگاه و میزان وفاداری به فروشگاه
نتایج تحقیق او نشان داد که وفاداری به فروشگاه ازطریق اطلاعات تصویرذهنی مشتریان از فروشگاه پیشبینی میشود.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره ارزش اقتصادی

3-1- مقدمه
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از مشخصههایی که تعیین کننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی می‌باشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام پژوهش خود در پیش گرفته است. اتخاذ ر.ش تحقیق مناسب علاوه بر اینکه محقق را در رسیدن به نتیجهای محکمتر و قابل اتکا یاری میدهد، روند پیشرفت تحقیق را بسیار تسهیل مینماید (حافظ نیا، 1387).
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی میباشد که تحت آنها پدیده خاصی رخ میدهد. در واقع، تحقیق عبارت است از جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. در این ارتباط روش تحقیق، چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهشی جهت آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات تحقیق را فراهم میآورد (حافظ نیا، 1387).
در این فصل به بیان روش تحقیق به ‌کار رفته در این پژوهش که شامل روش تحقیق، جامعه آماری، تعیین حجم نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار جمع‌آوری اطلاعات، روایی پرسشنامه، پایایی پرسشنامه و روش‌های آماری که محقق برای تجزیه و تحلیل مسائل طرح‌شده به کار گرفته است، پرداخته خواهد شد.
3-2- روششناسی پژوهش
روش پژوهش وسیله ‌یا طریقه‌ی تعیین این امر است که چگونه یک گزاره‌ پژوهش مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش پژوهش چارچوب عملیات یا اقدامات جست‌وجوی گرایانه برای تحقق هدف پژوهش و جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های پژوهش را فراهم میآورد (سرمد، بازرگان و حجازی، 1384،ص
75)
به طور کلی روش‌های پژوهش در علوم رفتاری را می‌توان با توجه به دو معیار هدف پژوهش و نحوه گردآوری داده تقسیم‌بندی نمود.
3-2-1- دسته‌بندی پژوهش‌ها بر حسب هدف
پژوهش‌های علمی بر اساس هدف پژوهش به سه دسته تقسیم می‌گردد: پایه (بنیادی)، کاربردی، تحقیق و توسعه‌ای.
پژوهش‌های پایه61: این پژوهش‌ها در انتزاعی‌ترین شکل خود، به منظور ایجاد و پالایش نظریهها صورت می‌گیرند. در این نوع پژوهش‌ها، مسئله از حوزه اجرایی واقعی ناشی نشده است. هدف اساسی این نوع پژوهش‌ها آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیدهها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
پژوهش‌های کاربردی62: پژوهش کاربردی در جهت اجرایی کردن نظریات و نگرش‌های علمی استفاده میشوند. هدف از پژوهش کاربردی دستیابی به پیامدهای عملی، پیدا کردن راه حل برای مسایل واقعی و توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص و روش انجام کارهای عملی است.
پژوهش‌های تحقیق و توسعه: هدف اساسی این نوع پژوهش‌های تدوین یا تهیه‌ برنامهها، طرحها و امثال آن است، به طوری که ابتدا موقعیت نامعین خاصی مشخص ‌شده و براساس یافتههای پژوهشی، طرح یا برنامه‌ ویژۀ آن تدوین وتولید

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو