منبع تحقیق درباره روش آلفای کرونباخ

منبع تحقیق درباره روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

3-2-1- جامعه  

جامعهی آماری عبارت است از گروهی از افراد، اشیاء که حداقل دارای یک صفت یا ویژگی مشترک هستند (دلاور، 1384: 82) و به عبارتی، جامعه مجموعهی اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آنها انتقال داده میشود (دلاور، 1386: 89). جامعهی آماری این پژوهش، شامل کلیهی دانشآموزان دختر پایه اول و دوم دبیرستانهای شهر یزد در سال تحصیلی 92-1391 بود.
3-2-2- نمونه و روش نمونهگیری
نمونه، گروهی از اعضای یک جامعهی تعریف شده است که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آن حاصل میشود (دلاور، 1386: 90). نمونهی مورد نظر در این پژوهش، شامل 160 دانشآموز بودند که از طریق روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند. به این منظور، از بین دو ناحیهی آموزش و پرورش یزد به صورت تصادفی دو دبیرستان، از هر دو ناحیه انتخاب شد و از هر مدرسه پایهی اول و دوم انتخاب گردیدند.
3-3- ابزار پژوهش
در این تحقیق، برای گردآوری اطلاعات از 4 پرسشنامه استفاده شد: ابراز وجود گمبریل و ریچی (1975)، پرسشنامهی سازگاری اجتماعی دانشآموزان دبیرستانی (1993)، پرسشنامهی خودپندارهی ساراسوت (1981) و پرسشنامهی انگیزهی پیشرفت هرمنس (1970).
3-3-1- مقیاس ابراز وجود
پرسشنامهی 40 سؤالی ابراز وجود، توسط گمبریل و ریچی در سال (1975) ساخته شد. در این پرسشنامه، هر سؤال بیان کنندهی یک موقعیت است که آزمودنی میبایست، درجهی ناراحتی و احتمال پاسخ خود را در قبال آن مشخص سازد. این پرسشنامه در واقع دارای دو بخش میزان احتمال انجام عمل قاطع و میزان ناراحتی ناشی از انجام عمل قاطع است. درجهی ناراحتی ذهنی، به میزان و شدت اضطراب و ناراحتی آزمودنی در مواجهه با موقعیتهایی که نیاز به ابراز وجود دارد، اشاره میکند و نرخ بروز رفتار، به احتمال پدیدار شدن رفتارهای توأم با ابراز وجود اشاره میکند. در پرسشنامهی گمبریل و ریچی هر سؤال دارای 5 گزینه میباشد که به ترتیب به صورت خیلی زیاد =5، زیاد =4، متوسط =3، کم =2، خیلی کم =1 نمرهگذاری میشود. بر اساس میزان نمرهی کسب شده، قاطعیت و ناراحتی فرد بررسی میشود. نمرهی کمتر در هر بخش، نشاندهندهی ناراحتی کمتر و قاطعیت بیشتر میباشد. پرسشنامهی ابراز وجود گمبریل و ریچی برخلاف سایر پرسشنامههای ابراز وجود، برای افراد خاصی ساخته نشده است و
سؤالات آن محدودهی وسیعی از موقعیتهای مختلف را در بر میگیرد. میانگین در نظر گرفته شده بر اساس فرم اصلی پرسشنامه 8/103 برای احتمال و 92/93 برای ناراحتی می باشد. در پایان 4 گروه را بر اساس نمرات هر دو بخش می توان تعریف کرد. گروه اول: افراد غیرقاطع که میزان ناراحتی زیاد (93 به بالا) و ابراز وجود کم (103 به بالا) دارند. گروه دوم: افراد مضطرب که ناراحتی زیاد (93 به بالا) و ابراز وجود زیاد (103 به پایین) دارند. گروه سوم: افراد بیتفاوت که ناراحتی کم (93 به پایین) و ابراز وجود کم (103 به بالا) دارند. گروه چهارم: افراد قاطع که این گروه افراد، ناراحتی کم (93 به پایین) و ابراز وجود زیاد (103 به پایین) دارند. در پژوهش حاضر، نمونهی مورد نظر جزء گروه اول بودند.
روایی و پایایی: گمبریل و ریچی برای میزان ناراحتی و احتمال، روایی این آزمون را از طریق روش بازآزمایی به ترتیب 87/0 و 81/0 اعلام کردند (گمبریل و ریچی، 1975). پیری (1383) با حذف سؤالات (38، 35، 34، 27، 6، 1) روایی سازه پرسشنامه را با تحلیل عاملی به روش سلسله مراتبی دو عاملی بهدست آورد که روی هم 48/0 کل واریانس ابراز وجود را تبیین میکند. برای هر دو عامل نامهای مناسب انتخاب شده است. عامل نخست که توسط سؤالات (40، 39، 36، 33، 32، 31، 26، 25، 24، 23، 20، 19، 14، 13، 10، 8، 7، 4) سنجیده میشود، با ابراز وجود بنیادی همخوان است و دربرگیرندهی عمل سادهی ابراز و پافشاری بر حقوق، باورها و احساسات میباشد. عامل دوم که توسط سؤالات (37، 32، 30، 29، 28، 22، 21، 18، 17، 16، 15، 12، 11، 9، 5) سنجیده میشود، ابراز وجود مقابلهای نامیده میشود. این عامل ابراز وجود، که بعد مقابلهای دارد، در کنشهای بین فردی و مقابله با دیگران دیده میشود. پیری همچنین، پایایی پرسشنامه ابراز وجود را بعد از محاسبهی شاخصهای مربوط به همسانی درونی میزان 85/0 به دست آورده است. پاییزی و همکاران (1386) با اجرای این آزمون بر روی دختران دوم دبیرستان، پایایی این پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ 92/0 به دست آوردهاند که نشاندهندهی پایایی بالای این آزمون میباشد. در مطالعهی حاضر پایایی میزان ناراحتی و احتمال، از طریق روش بازآزمایی به ترتیب 85/0 و 83/0 به دست آمد.
3-3-2- پرسشنامهی سازگاری دانشآموزان دبیرستانی (AISS)
این پرسشنامه که توسط سینها و سینگ در سال (1993) تدوین گردید (جازویندر و آنیل، 2010). سپس توسط کرمی (1377) ترجمه و نگارش شد، دارای 60 سؤال میباشد و به صورت بلی و خیر طراحی گردیده است. سؤالات این پرسشنامه، سازگاری دانشآموزان را در 3 حوزهی آموزشی، اجتماعی و عاطفی میسنجد. سؤالات (60، 57، 54، 51، 48، 45، 43، 39، 36، 33، 30، 27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3) حوزهی آموزشی، سؤالات (59، 56، 53، 50، 47، 44، 41، 38، 35، 33، 29، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2) حوزهی اجتماعی و سؤالات (58، 55، 52، 49، 46، 43، 40، 37، 34، 31، 28، 25، 23، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1) حوزهی عاطفی را اندازه میگیرند که در این پژوهش فقط از سؤالاتی که حوزه اجتماعی را میسنجیدند، استفاده گردید. پرسشنامهی سازگاری دانشآموزان دبیرستانی در صدد آن است تا دانشآموزان دبیرستانی (گروه سنی 14 تا 18 ساله) با سازگاری خوب را از دانشآموزان با سازگاری ضعیف جدا سازد. نمرهی 5 و پایینتر در این پرسشنامه سازگاری خیلی خوب، 14-6 خوب، 22-15 متوسط، 31-23 ضعیف و 32 و بالاتر را نشان میدهند. در این پرسشنامه برای پاسخهای نشانگر سازگاری در هر سه حوزه نمرهی 0 و در غیر این صورت نمرهی 1 منظور میگردد. برای درک بیشتر این موضوع جداولی طراحی گردیده و در قسمت ضمائم آورده شده است.
روایی و پایایی: بندهپور (1387) روایی این پرسشنامه را از طریق تعیین همبستگی با فرم موازی (پرسشنامهی شخصیتی کالیفرنیا) برابر با 73/0 گزارش کردند. رحمانپور، بهرامی و کریمی (1389)با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 82/0 تا 65/0 بهدست آوردند. همچنین روایی محتوایی این آزمون را 20 نفر از متخصصان روانشناسی تأیید کردهاند (هاشمی نصرتآباد، اقبالی و محمود علیلو، 1388). زاهد، رجبی و امیدی (1391) پایایی این آزمون را به روش دو نیمهکردن و بازآزمایی به ترتیب 95/0 و 93/0 گزارش کردهاند. فولادچنگ (1385) در پژوهش خود ضریب بازآزمایی و ضریب کودرریچاردسون را برای این پرسشنامه به ترتیب 89/0 و 82/0 بیان کرده است. خانخانیزاده و باقری (1391) پایایی خرده مقیاسهای سازگاری اجتماعی، عاطفی، آموزشی و کل به ترتیب 92/0، 92/0، 96/0 و 94/0 به دست آوردهاند. در مطالعهی حاضر پایایی این آزمون به روش دو نیمهکردن 97/0 به دست آمد.
3-3-3- پرسشنامهی خودپندارهی ساراسوت(SCQ)
این پرسشنامه در سال (1981) توسط راج کمار ساراسوت ساخته شد. پرسشنامهی ساراسوت شامل 48 سؤال پنج گزینهای است و دارای 6 بعد جداگانه میباشد که هر بعد 8 سؤال را در برمیگیرد. این ابعاد عبارتند از: خودپندارهی جسمانی، اجتماعی، عقلانی، اخلاقی، آموزشی و خلق و خو. از مجموع این ابعاد نمرهی خودپندارهی کلی بهدست میآید. پاسخگو باید طبق توصیف خودپنداری خویشتن از حداکثر قبول تا حداقل آن، یکی را انتخاب نماید. پاسخها به ترتیبی هستند که نظام نمرهگذاری برای کلیهی سؤالها اعم از اینکه مثبت یا منفی باشد، یکسان باقی میماند. اگر پاسخگو گزینهی اول را علامت بزند نمره او 5 است، نمره 4 برای انتخاب دوم، نمره 3 برای انتخاب 3 و نمره 2 و 1 برای انتخاب چهارم و پنجم است. مجموع نمرات 48 سؤال، نمرهی کل خودپندارهی فرد را نشان میدهد. نمرهی بالا در این پرسشنامه نشانگر خودپندارهی بالاتر و نمرهی پایین، خودپندارهی پایینتری را نشان میدهد.
نمرات (240-193) خودپندارهی خیلی بالا، (192-145) خودپندارهی بالا، (144-97) خودپندارهی متوسط، (96-49) خودپندارهی پایین و (48-1) خودپندارهی خیلی پایین را نشان میدهد.
در قسمت زیر ابعاد خودپنداره که در این پرسشنامه اندازهگیری میشود و سؤالاتی که این ابعاد را اندازه میگیرند، آورده شده است.
ابعاد خودپنداره با شماره سؤالات آنها
ابعاد خودپنداره
شماره سؤال
جسمانی

مطلب مرتبط :   پایان نامه -پروپوزال و سمینار کارشناسی ارشد

بستن منو