منبع تحقیق درباره روش آلفای کرونباخ

منبع تحقیق درباره روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

31، 29، 27، 22، 20، 9، 3، 2  

اجتماعی
48، 46، 43، 40، 37، 21، 8، 1
خلق و خو
28، 24، 23، 19، 16، 14، 10، 4
آموزشی
17، 15، 13، 5، 32، 30، 26، 25
اخلاقی
47، 45، 44، 42، 41، 35، 34، 6
عقلانی
39، 38، 33، 18، 12، 11، 7
(ساراسوت، 1981؛ ترجمهی ابوالفضل کرمی، 1381: 5).
روایی و پایایی: یارمحمدیان، مولوی و مبارکه (1381) روایی این مقیاس را به روش آلفای کرونباخ 84/0 گزارش نمودند. ساراسوت (1981) پایایی پرسشنامه را به روش بازآزمایی برای خودپنداره کلی 91/0 بیان کرد. او همچنین ضریب پایائی را برای بعد جسمانی (77/0)، اجتماعی (83/0)، خلق و خو (79/0)، آموزشی (88/0)، اخلاقی (67/0) و عقلانی (79/0) مطرح کرد. روایی این مقیاس در مطالعهی حاضر 82/0 به دست آمد.
3-3-4- آزمون انگیزهی پیشرفت هرمنس(AMT)
در سال (1970) میلادی هرمنس، بر مبنای دانش نظری و تجربی موجود، دربارهی نیاز به پیشرفت و با بررسی پژوهشهای مربوط به این زمینه، پرسشنامهی انگیزهی پیشرفت را تدوین نمود. بعد از اجرای آزمایش پرسشنامه و تجزیه و تحلیل پرسشها، 29 پرسش که دارای همبستگی بالا و معنادار با نمره کل آزمون بودند، در نسخهی نهایی آزمون قرار گرفتند. پرسشهای آزمون، به صورت جملههای ناتمام و چهار گزینهای بیان شدهاند و این گزینهها بر حسب اینکه نشان دهندهی انگیزهی پیشرفت از زیاد به کم و کم به زیاد باشد، نمرهگذاری میشوند.
این پرسشنامه یکی از رایجترین ابزارهای مداد-کاغذی است که برای سنجش نیاز به پیشرفت به کار میرود. پرسشنامهی انگیزهی پیشرفت در ابتدا با 92 سؤال تدوین شد. اما در نهایت بر اساس محاسبهی، همبستگی هر سؤال با رفتار پیشرفت گرا به 29 سؤال تقلیل یافت. سؤالات پرسشنامه به صورت جمله ناتمام بیان شده و به دنبال هرجمله چند گزینه داده شده است.
در این پرسشنامه بعضی از سؤالات به صورت مثبت و بعضی از سؤالات به صورت منفی نمرهگذاری میشود. سؤالات شماره 29، 28، 27، 16، 15، 14، 13، 9، 4، 1 به این صورت نمرهگذاری میگردد:
گزینهی الف (1)، گزینه ب (2)، گزینه ج (3) و گزینه د (4).
و سؤالات شماره 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 12، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 3، 2 به این صورت نمرهگذاری میگردد:
گزینهی الف (4)، گزینه ب (3)، گزینه ج (2) و گزینه د (1) (هومن و عسگری، 1379).
برای به دست آوردن امتیاز کلی امتیازات بدست آمده از تک تک سؤالات را با هم جمع نموده و به عنوان میزان انگیزهی پیشرفت تحصیلی فرد در نظر گرفته میشود. این نمره دامنهای از 21 تا 116 خواهد داشت و بدیهی است که هر چه نمرهی کسب شده بالاتر باشد، نشاندهندهی انگیزهی پیشرفت تحصیلی بالاتر فرد پاسخ دهنده خواهد بود و هرچه امتیاز پایینتر باشد انگیزهی پیشرفت تحصیلی، کمتر خواهد بود (تمناییفر و گندمی، 1390).

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع رشد اخلاقی کودک

بستن منو