منبع تحقیق درباره روانشناسی اجتماعی

منبع تحقیق درباره روانشناسی اجتماعی

دانلود پایان نامه

سازگاری عاطفی  

سازگاری عاطفی، شامل سلامت روانی خوب، رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات، فعالیتها و افکار است. سازگاری عاطفی در واقع، مکانیسمهایی است که بهوسیلهی آن یک فرد ثبات عاطفی پیدا میکند (سینها و سینگ، 1993؛ ترجمهی ابوالفضل کرمی، 1377: 6).
2-2-3-5- تحلیل فرآیند سازگاری
رفتار انسان تحت تأثیر عوامل اجتماعی قرار دارد و شخصیت انسان در صورتی به کمال میرسد که بین او و محیط تعامل و تبادل مناسبی وجود داشته باشد. فشارهای اجتماعی تأثیر فراوانی بر روی رفتار فرد دارند و از سوی دیگر انسان موجودی انعطاف پذیر است. او نه تنها با محیط سازگار میشود بلکه محیط را بنا به خواستهی خود دگرگون میکند. جریان سازگاری، از مراحل به هم پیوستهی گوناگونی تشکیل شده که افراد را در حالات گوناگون در بر میگیرد. آغاز فرآیند سازگاری از نیاز یا سائق شروع شده و با ارضای آن تمام میشود. بنابراین میتوان مراحل سازگاری را خروج از حالت تعادل و رسیدن به حالت تعادل مجدد دانست. چرخهی سازگاری را به صورت زیر میتوان مطرح کرد (منسا و همکاران، 2013).
احساس آرامش و تعادل در انسان رسیدن به هدف و ارضای نیاز
(عدم تعادل) احساس نیاز یا تهدید
انتخاب هدف کارآمدی یکی از روشها
حرکت به سوی هدف انتخاب روشهای دیگر
برخورد با مانع یا سد شکست در روش نخستین
2-2-3-6- مبانی نظری سازگاری
2-2-3-6-1- دیدگاه انسانگرایی
در این مدل تأکید روی انگیزهی رشد در مقابل ایستایی، لزوم بودن و شکلگیری خود است. اگر شخصی از فرصتهای رشد محروم شود، اضطراب، ناامیدی و ناکامی را تجربه خواهد کرد. طبق این دیدگاه، تحریف طبیعت بشری بهوسیلهی نیروهای محیطی نامطلوب به ناسازگاری منجر خواهد شد. بر اساس نظر مازلو، افرادیکه بیشترین سازگاری را دارند، آنهایی هستند که در سراسر مراحل زندگی خود به طور موفقیت آمیزی رشد کردهاند و به بالاترین مرحلهی کمال، یعنی خودشکوفایی رسیدند. انسانی که به مرحلهی خودشکوفایی ارتقاء پیدا کرده، نیروهای بالقوهی اساسی خویش را به کاملترین صورت تحقق بخشیده است. مازلو همچنین بیان کرده، شخص ممکن است تکانههای درونی را بازداری یا تعدیل کند و بکوشد، نیازها و خواستههای محیطی را به صورتی تغییر دهد تا تعارض را رفع نماید.
به اعتقاد راجرز، هر موقع که ادراک فرد از تجربهی خویش تحریف یا انکار شود تا حدودی حالت ناهماهنگی میان خود و تجربیات فرد، یا حالت ناسازگاری روانی و آسیبپذیری به وجود میآید و موجب پیدایش مکانیزمهای دفاعی میشود. در واقع فرد مقابل تهدیدهای حاصل از ناهماهنگی میان تجربه و خویشتنپنداری، احساس اضطراب میکند و سپس بهوسیلهی یکی از مکانیزمهای دفاعی در مقابل تهدید و اضطراب، به دفاع از خود میپردازد. انسان ناسازگار، با مشکل مواجه است زیرا ارتباطش را با خود و دیگران از دست داده و روابطش نامطلوب است (رستمی، 1383: 30). تحقیقات متعدد نشان دادهاند، کودکانی که مورد قبول گروه همسن خود هستند، اغلب افراد سازگاریند که عقایدشان نسبت به اجتماع مثبت بوده و رفتار دوستانه و عادی دارند و برعکس کودکانی که کمتر مورد قبول گروه همسن خود هستند، افراد ناسازگاریند که احتمال پرخاشگری بیشتری داشته و نسبت به اجتماع عقاید مبهمی دارند (شیم و فینچ، 2013).
2-2-3-6-2- دیدگاه بین فردی سالیوان
این دیدگاه، نقش مادر و محیط پرورش ظرفیت کودک را نسبت به واکنش در مقابل فشار روانی آینده، مورد تأکید قرار داده است. مطابق با این دیدگاه میتوان گفت، عدم توانایی مادر است که اجازهی استقلال به کودک نمیدهد و در نتیجه او در آینده در زمینهی سازش با مسائل زندگی دچار مشکل میشود.
2-2-3-6-3- دیدگاه روانی- اجتماعی اریکسون
اریکسون رشد شخصیت و تکامل انسان را به هشت مرحلهی مجزا تقسیم میکند. نظریهی او یک روش منظم و سازماندهی شده را جهت تشکیل شخصیت که با کسب وظایف خاص در هریک از مراحل زندگی به وجود میآید، پیشنهاد کرده است. اشکال در سازش روانی زمانی اتفاق میافتد که فرد نتواند با موفقیت، کار و وظایف متناسب با آن سن را انجام دهد و در سطح پایینتری از رشد و تکامل تثبیت شود.
2-2-3-6-4- دیدگاه یادگیری ولف
از دیدگاه ولف کلیهی رفتارها آموخته میشوند و میتوان آنها را از یاد برد و یا رفتار مناسبتر و موثرتر را جایگزین کرد. افراد مبتلا به مشکلات سازشی، یادگیری منفی را از طریق الگوی ناکافی در نظام خانوادگی معیوب یا ناتوان تجربه کردهاند (اسلامی نسب، 1373: 203). بر اساس رویکرد یادگیری، سازگاری مجموعهای از رفتارهای آموخته شده است و ناسازگاری زمانی به وجود میآید که فرد مهارتهای لازم را برای تطابق با مشکلات روزمرهی زندگی یاد نگرفته باشد. در واقع فرآیندهای یادگیری در بروز پاسخهای سازگارانه یا ناسازگارانه نقش دارد و افراد برای سازگاری مطلوب باید مهارتهای اجتماعی لازم را فرا بگیرند (فیرس و تیموتی، بدون سال؛ ترجمهی مهرداد فیروزبخت، 1383: 87).
2-2-3-7- روانشناسی اجتماعی
روانشناسی اجتماعی علمی بنیادی است که هدف آن فهم رفتار اجتماعی انسان، انگیزهها، شناختها و هیجانهای مرتبط با این رفتار است. مثلا روانشناسان اجتماعی در صدد فهم این مطلب هستند که چرا مردم به سادگی تسلیم فشار اجتماعی میشوند؟ چرا اغلب نسبت به نیازهای دیگران بیتفاوت هستند؟ چرا مردم پرخاشگری میکنند؟ چرا مردم یکدیگر را دوست دارند؟ یا چرا حتی زمانیکه به نظر میرسد همه چیز مطابق میلشان پیش میرود نگرانند؟ روانشناسی اجتماعی تلاش میکند، که در درجهی اول دانشی از طریق مطالعات آزمایشگاهی به وجود آورد، بنابراین نظریهها و یافتههای روانشناسی اجتماعی ممکن است گاهی اوقات با مسائل کنونی جامعه بیگانه باشند. با این وجود، بسیاری از مسائل اجتماعی، جنبههای وابسته به روانشناسی اجتماعی دارند. روانشناسی اجتماعی به عنوان یک رشتهی علمی تعریف میشود که در جست و جوی فهم ماهیت و علل رفتار فرد و تفکرات او در موقعیتهای اجتماعی است و به موضوعاتی از قبیل رفتار و افکار مرتبط با کمک کردن به دیگران، جذابیت، تعارض، پیشداوری، اعتماد به نفس، فرآیندهای گروه و طرد اجتماعی میپردازد (استگ، بانک و روتن، 1956؛ ترجمهی مرتضی امیدیان و محمدحسن انوری تفتی، 1390: 29). از دیدگاه آلپورت، روانشناسی اجتماعی، رشتهای است برای فهم و تبیین این مطلب که افکار، احساسات و رفتار فرد چگونه تحت تأثیر حضور واقعی، تصوری یا تلویحی دیگران قرار میگیرد (بدار، دزیل و لامارش، بدون سال؛ ترجمهی حمزه گنجی، 1392: 5).

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درمورد فکر و اندیشه

بستن منو