منبع تحقیق درباره دیدگاه روانشناسی شناختی

منبع تحقیق درباره دیدگاه روانشناسی شناختی

دانلود پایان نامه

تفسیر ذهنی و بازنمایی اطلاعات: در این مرحله اشارات رمزگردانی شده با توجه به تجارب گذشتهی حافظهی ذهنی بازنمایی و تفسیر میشود و این امر شامل فرآیند تجزیه و تحلیل رویدادها (اینکه چرا رویدادها رخ میدهد)، اسناد دادن به اهداف (عمدی یا اتفاقی بودن) و ارزشیابی کردن آنهاست.  

روشن کردن هدف: این مرحله به این معنی است که فرد با توجه به علت هر اتفاق، اهدافی را برای خود مشخص کند.
جست و جوی پاسخهای اجتماعی ممکن: چهارمین مرحلهی پردازش اطلاعات اجتماعی، جست و جوی پاسخ است. پس از اینکه کودک اطلاعات رمزگردانی شده را به روش معنادار تفسیر کرد، قادر خواهد بود، پاسخهای رفتاری ممکن را جست و جو کند.
گزینش پاسخ: در این مرحله، کودک پاسخهای مرحلهی چهارم را ارزشیابی و پاسخ مناسب را انتخاب میکند. همچنین توانایی خود را برای انجام کار مشخص میکند، به بیان دیگر در مورد پاسخ و اثرهای آن قضاوت میکند. در این مرحله، کودک بر اساس پاسخهای انتخاب شده رفتاری را انجام میدهد یا راهبردی را برمیگزیند (بومینگر، ادلستاین و موراش، 2005).
همهی مراحلی که در بالا شرح داده شد، مانند یک حلقهی به هم متصل هستند و با تغییر موقعیت اجتماعی رفتار فرد نیز تغییر میکند. عدم موفقیت در هریک از مراحل میتواند باعث ایجاد مشکل در پردازش اطلاعات اجتماعی و بروز ناسازگاری در رفتار اجتماعی شود.
2-2-3-9-3- دیدگاه روانشناسی شناختی
بر اساس این دیدگاه، انسانی دارای سازگاری اجتماعی است که توانایی و قدرت پردازش صحیح اطلاعات اجتماعی را داراست و چون قادر به چنین کاری است، یک نظام ارزشی واقعبینانه برای خود تنظیم مینماید، تا تحت تأثیر نوسانات روانی دردناک و اختلاف با دیگران دچار آسیب نشود. این روند به او کمک میکند تا به احساس بهتری دست یابد. این دیدگاه همچنین بیان میکند، افکار انسان نیز تأثیر مستقیمی روی سازگاری وی دارند و در واقع، باورهای غیر منطقی موجب بد فهمی و تحریف واقعیتهای بیرونی، محرکهای محیطی و رفتارهای دیگران میشود که در نتیجه سازگاری اجتماعی فرد را مختل کرده یا اجازهی سازگار شدن به وی را نمیدهند. به عبارتی هر قدر فرد، افکار و باورهای غیر منطقی بیشتری در رابطه با دیگران داشته باشد احتمالا سازگاری اجتماعی پایینتری خواهد داشت.
2-2-3-9-4- دیدگاه زیستی-روانی و اجتماعی
این دیدگاه، به صورت تلویحی مدلی از سازگاری اجتماعی را ارائه میدهد که شامل حالت ذهنی، توانایی انجام نقشهای ارزشمند اجتماعی، رضایت از وضعیت جسمی و بدنی و مجموعه متغیرهایی میشود که اغلب به عنوان کیفیت زندگی مورد بررسی قرار میگیرند. بر اساس این دیدگاه سازش زیستی، در نتیجهی مجموعه واکنشهایی به وجود میآید، که فرد بهوسیلهی آن رفتار خود را تغییر میدهد تا بتواند به گونهای موزون به شرایط محیطی یا تجربهای جدید پاسخ دهد. اما از نقطه نظر روانی و اجتماعی، سازگاری به خودی خود و به صورت انتزاعی وجود ندارد بلکه فرد با موقعیت یا محیط اجتماعی به طبع نظامهای مرجه خود سازش یافته است. این مدل، در واقع سازگاری اجتماعی را توانایی برقراری ارتباط با دیگران در مسائل اجتماعی به گونهای که با ارزشها و شرایط جامعه و آنچه در ذهن و بدن میگذرد، هماهنگ است. بر اساس این مدل هر فردی بتواند، با مسائل و مشکلات خود کنار بیاید، با خود و اطرافیانش سازش یابد و در برابر تعارضهای اجتنابناپذیر از خود سازگاری نشان دهد انسانی بهنجار شناخته میشود. چنین فردی واجد تواناییهای دفاعی و سازشی است و میتواند بین نیازهای خود و واقعیت تعادل برقرار سازد (شاملو، 1380: 40-33).
2-2-3-10- ویژگیهای افراد دارای سازگاری اجتماعی
افراد سازگار، برای خود احترام قایل هستند و خود را با ارزش و مورد قبول دیگران میدانند و به این دلیل در روابط بین فردی متکی به خود هستند. آنها به راحتی میتوانند روابط نزدیک و رضایتبخشی با افراد دیگر برقرار کنند و دارای شخصیت سالم و سازگار میباشند. اینگونه افراد، هدفهای واقعی را دنبال میکنند و میتوانند نیازهای خود را برآورده سازند. برخی خصوصیات افراد سازگار به شرح زیر میباشد:
از اضطراب و تعارضی که آنها را از فعالیت سود بخش باز میدارد، دوری میکنند.
به میزان کافی میتوانند، فعالیت کنند و برای کاری که بر عهده گرفتهاند شایستگی کامل را دارند، در نتیجه لازم نمیبینند مرتب شغل خود راتغییر دهند.
میتوانند، با مشکلات مواجه شود، دربارهی آنها بیندیشند، تصمیم بگیرند و عمل کنند.
میتوانند، نیازها، افکار و عواطف دیگران را بشناسند و پاسخها و واکنشهای مناسب از خود نشان دهند.
بیماریهای جسمی، نمیتوانند شایستگی و فعالیت آنها را کاهش دهند.
انسان سازگار، مسئولیت همهی اعمال، افکار و رفتارهای خود را میپذیرد و عاقلانه به نتایج آن میاندیشد.
شخص سازگار، پذیرش و تحمل اضطراب را یاد میگیرد، میداند چرخ زندگی همیشه به دلخواه نمیگردد و به هر حال ناراحتیهایی در زندگی به وجود خواهد آمد و اینها نیز به نوبهی خود موجب اضطراب و نگرانی میشوند.
فرد سازگار باید بتواند بعضی از ناکامیها را تحمل کند، زیرا در حقیقت تحمل ناکامی مانند پذیرش اضطراب نشانهی سازگاری مطلوب در شخص است.
2-2-3-11- عوامل مؤثر در سازگاری اجتماعی
شخصیت فرد

مطلب مرتبط :   قانون آیین دادرسی مدنی

بستن منو