منبع تحقیق درباره دانش آموزان دبیرستانی

منبع تحقیق درباره دانش آموزان دبیرستانی

دانلود پایان نامه

روایی و پایایی: هرمنس ضرایب همبستگی هر ماده را را با نمرهی کل انگیزهی پیشرفت محاسبه کرد و آزمون را دارای روایی و اعتبار دانست. ضرایب همبستگی در دامنهای بین 30/0 الی57/0 بود (طالبپور، نوری و مولوی، 1381). هومن و عسگری (1379) در پژوهشی با هدف ساخت، اعتباریابی، رواسازی و هنجاریابی آزمون انگیزهی پیشرفت هرمنس، نمونهای به حجم 1073 نفر (560 دختر و 513 پسر) از دانش آموزان دبیرستانی شهرستان ساوه و حومه را با روش نمونهگیری چند مرحلهای انتخاب کردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامهی انگیزهی پیشرفت هرمنس با 29 پرسش، به همراه 11 پرسش اضافه شده توسط پژوهشگران بود. ضریب اعتبار آزمون با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ پس از حذف 8 پرسش برابر با 803/0 به دست آمد. اجرای روش تحلیل مؤلفههای اصلی در پژوهش دربارهی روایی پرسشنامه نشان داد که مواد پرسشنامه بهگونهای کلی با یک عامل همبسته است. چرخش عاملها به شیوهی کوارتیماکس برای ساده سازی ساختار پرسشنامه نشان داد که ساختار نظری پرسشنامه از هفت عامل (داشتن پشتکار، اعتماد به نفس، ادراک پویا از زمان، فرصت جویی، سخت کوشی، توجه به ملاک شایستگی در انتخاب دوست، سطح آرزوی بالا، آینده نگری) با بار عاملی دستکم 3/0 تشکیل شده است. اسودی (1379) پایایی این آزمون را با استفاده از دو روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب84/0 و 82/0 گزارش کرده است (به نقل از زمینی، حسینی نسب و هاشمی، 1386). طالبپور، نوری و مولوی (1381) اعتبار آزمون را به روش آلفای کرونباخ 82/0 بیان کردند. پایایی این آزمون در مطالعهی حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ 80/0 به دست آمد.
3-3- شیوهی اجرای پژوهش  

ابتدا با مراجعه به سازمان آموزش و پرورش کل و کسب موافقت جهت اجرای این پژوهش در مدارس متوسطهی دخترانه به آموزش و پرورش ناحیهی 1 و 2 معرفی شدم و با دریافت مجوز از سوی این دو ناحیه، 4 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس بعد از توضیحات لازم و اجرای پرسشنامهی ابراز وجود در میان دانشآموزان پایهی اول و دوم افرادی که در این آزمون نمرهی بالاتر از میانگین به دست آورده بودند و به عبارتی فاقد توانایی ابراز وجود بودند انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. قبل از شروع آموزش ابراز وجود، سازگاری اجتماعی، خودپنداره و انگیزهی پیشرفت دانشآموزان گروه کنترل و آزمایش بهوسیلهی آزمونهای مورد نظر سنجیده شد و به نوعی پیشآزمون گرفته شد. سپس بعد از اجرای آموزش ابراز وجود به گروه آزمایش بعد از 5/1 ماه از هر دو گروه آزمونهای لازم به عمل آمد.
3-4- روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش به منظور تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. در قسمت آمار توصیفی فراوانی، میانگین، انحراف معیار و واریانس و در سطح آمار استنباطی از آزمون t وابسته و تحلیل کوواریانس استفاده گردید و از نرمافزار Spss جهت تحلیل دادهها استفاده شد.

فصل چهارم
یافتههای پژوهش
4-1- مقدمه
فصل جاری به دو بخش یافتههای توصیفی و یافتههای استنباطی تقسیم میشود. در قسمت یافتههای توصیفی جداول، شامل توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم و نمودارهای دایرهای و ستونی ملاحظه خواهد شد و در قسمت دوم به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته میشود که با انجام آزمونهای آماری مختلف مانند، آزمون t و تحلیل کوواریانس به تأیید و رد فرضیات تحقیق خواهد پرداخت.
4 -2- یافته‌های توصیفی
نمودار 4-1- نمودار دایرهای مربوط به فراوانی ناحیه و پایهی تحصیلی
با توجه به نمودار فوق 81 دانشآموز از پایهی اول و 79 نفر از پایهی اول انتخاب شدند. همچنین تعداد 81 نفر از ناحیه 1 و 79 نفر از ناحیه 2 بودند.
جدول 4 –1- آمار توصیفی متغیر سازگاری اجتماعی پیش و پس از مداخلهی آموزشی در دو گروه کنترل و آزمایش
سازگاری اجتماعی
تعداد
میانگین
واریانس
انحراف‌معیار
مینیمم
ماکزیمم

مطلب مرتبط :   پایان نامه درمورد نظریه برخاسته از داده

بستن منو