منبع تحقیق درباره 
خودکارآمدی عمومی

منبع تحقیق درباره خودکارآمدی عمومی

دانلود پایان نامه

بیماری ایفا می‎کند.
پاجرس، اچسون(2002) طی پژوهشی نشان دادند که باورهای خودکارآمدی بر بسیاری از جنبه‎های کارکرد شخصی تاثیر می‎گذارند. افراد که دارای سطح خودکارآمدی بالایی هستند از سلامتی جسمی و روانی بهتری برخوردارند. احساس خودکارآمدی بالا، سلامت شخصی و توانایی انجام تکالیف را به طرق مختلف افزایش می‎دهد. افرادی که به قابلیت‎های خود اطمینان دارند موارد بحرانی را به عنوان چالش در نظر می‎گیرند آن‎ها اطمینان دارند می‎توانند موقعیت‎های تهدید آمیز را تحت کنترل خود در آورند. چنین برداشتی منجر به کاهش تنیدگی‎ها و افسردگی‎های افراد می‎شود.
هینسون نیز در سال 2002 در مطالعه‎ای با هدف بررسی نقش جنسیت در سرطان بیان کرد که خوشبختانه نرخ بقا در 75 درصد بیماران 5 سال زندگی بعد از تشخیص است. بیماران با تومورهای خوش خیم، کمتر از یک سانتیمتر و یا با ویژگی‎های تومور غیرمهاجم، عمر طولانی تری نسبت به گروه کنترل دارند. بنابراین مطالعه ویژگی‎های موثر بر سلامت روانی این افراد بسیار مهم می‎باشد. وی عنوان کرد که زنانی که بعد از سرطان سینه زنده مانده‎اند بسیاری از زمان عمر خود را برای مرحله درمان بیماری خود می‎گذرانند. بنابراین سرطان سینه نمودی از آسیب مزمن بوده و نیازمند مطالعه عوامل موثر بر آن می‎باشد.
ریمانس و همکاران(1997) در مطالعه خود به بررسی کیفیت زندگی و درد در بیماران به عود سرطان سینه پرداختند. نتایج این مطالعه نشان داد که این افراد درد را مکررا گزارش کرده‎اند و طبق این پژوهش درد همه ابعاد کیفیت زندگی این افراد شامل جسمانی، اجتماعی، روانی و حیطه مذهبی را تحت تاثیر قرار می‎دهد. بسیاری از این زنان روند درمان را دردناک‎تر از خود بیماری می‎دانند و بیماری و روند درمان سلامت عمومی این افراد و در نتیجه کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‎دهد.
فصل سوم: روش پژوهش
فصل سوم: روش پژوهش

3-1 – روش تحقیق
روش تحقیق، علی مقایسه ای می باشد و در پی آنست تا به تبیین مقایسه ای سبک های مقابله ای، خودکارآمدی، تصویر بدنی و کیفیت زندگی را در زنان مبتلا به سرطان و جمعیت عادی بسنجد.
3-2 – جامعه آماری، روش نمونه گیری، حجم نمونه
جامعه آماری پژوهش فوق، کلیه زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان سالم در شهر مشهد می‎باشند. روش نمونه گیری در این پژوهش، ” در دسترس ” بود، چرا که با توجه به جامعه آماری بیماران فوق و نیز مشکلات مختص به آنان(عدم همکاری برخی بیماران با پژوهشگر، وضعیت جسمانی و…)؛ پژوهشگر فقط قادر به انتخاب نمونه‎های در دسترس بود. انتخاب نمونه‎ها بدین ترتیب بود که ابتدا با مراجعه به کلینیک تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا(ع) و با توجه به تعداد محدود افراد حاضر به همکاری، تعداد 50 نفر افراد مبتلا به سرطان سینه و تعداد 50 نفر از همراهان بیماران بعنوان افراد سالم نمونه پژوهش در نظر گرفته شدند. در کل نمونه‎های پژوهش را تعداد 100 نفر تشکیل دادند.
متغیرهای کنترل گر در پژوهش شامل موارد زیر می‎باشند:
داشتن ماستکتومی کامل یک طرفه در زنان بیمار
تحت شیمی درمانی نبودن بیماران
3-3 – ابزارهای پژوهش
فرم رضایت آگاهانه
این فرم در رابطه با رضایت افراد برای شرکت در پژوهش و توصیف اهداف پژوهشی بود که در اختیار آنها قرار داده شد تا توسط آنها و قبل از اجرای پژوهش تکمیل شود.
مشخصات جمعیت شناختی
قسمتی از اطلاعات از طریق مشخصات پرسشنامه جمعیت شناختی افراد که شامل سن، جنسیت، سطح تحصیلات، عمل ماستکتومی(برداشت سینه) می‎باشد، بدست آمد.
پرسشنامه سبک‎های مقابله‎ای لازاروس و فالکمن(WOCQ)
این پرسشنامه بر اساس سیاهه راهبردهای مقابله‎ای توسط لازاروس و فالکمن در سال 1985 ساخته شده است، راهبرد‎های مقابله‎ای مجموعهای از تلاش‎های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح یک وضعیت تنش زا به کار میرود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن میشود. و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشار زایی دورنی یا بیرونی به کار می‎برند را مورد ارزیابی قرار میدهد. این پرسشنامه دارای 66 سئوال است. در راهبرد‎های مقابله‎ای لازاروس بالاترین نمره 100 میباشد و دارای 8 خرده آزمون میباشد. افراد به هر ماده روی یک مقیاس چهار گزینه‎ای لیکرت پاسخ میدهند که بسامد هر راهبرد را به این شکل نشان می‎دهد : صفر نشانگر “بکار نبردم “، یک نشانگر”خیلی کم بکار بردم “، دو نشانگر “تا حدی بکار بردم ” و سه نشانگر “به مقدار زیاد بکار بردم” است:
مقابله رویاروگر: 7 و 6، 17، 28، 34، 46
دوری جویی: 12، 13، 15، 21، 41، 44
خویشتن داری(خود مهارگری):10، 14، 35، 43، 54، 62، 63
جستجوی حمایت اجتماعی: 8، 18، 22، 31، 42، 45
مسئولیت پذیری: 9، 25، 29، 51
گریز اجتناب: 11، 16، 33، 40، 47، 50، 58، 59
حل مدبرانه مساله: 1، 26، 39، 48، 49، 52
باز بر آورد مثبت: 20، 23، 30، 36، 38، 56، 60
نمره فرد در هر مقیاس از مجموع امتیازات وی از سوالات مختص به آن مقیاس بدست می‎آید. قسمت مسأله محور دارای 4 ویژگی: جستجوی حمایت اجتماعی، مسئولیت پذیری، حل مدبرانه مساله و ارزیابی-مجدد مثبت است و قسمت هیجان محور نیز شامل 4 ویژگی رویارویی، دوری گزینی، خویشتن داری و گریز-اجتناب است.
روایی و اعتبار: اعتبار پرسشنامه ازطریق آزمایش ثبات درونی اندازه‎های مقابله‎ای که به وسیله ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده است مناسب تشخیص داده شده است لازاروس ثبات درونی 79%تا66% a= را برای هر یک از روش های مقابله‎ای گزارش کرده است.آلفای کرونباخ برای مقابله متمرکز برهیجان 72% و برای مقابله متمرکز بر مساله 79% است(به نقل از ارجی 1387). در مطالعات داخلی نیز اعتبار پرسشنامه تایید شده و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ بین 72/0 تا 87/0 متغیر می‎باشد(حیاتی و محمودی، 1387).
پرسشنامه خودکارآمدی عمومی
این پرسشنامه توسط شرر و مادوکس(1982) برای بررسی خودکارآمدی عمومی طراحی شد که دارای 17 گویه می‎باشد. این مقیاس جنبه کلی از خودکارآمدی عمومی افراد را اندازه گیری می‎کند. نمره گذاری این پرسشنامه به شیوه 5 امتیازی لیکرت می‎باشد بدین ترتیب ماده‎های شماره 1، 3، 8، 9، 13، 15 که بر حسب مقیاس لیکرت است به ترتیب نمراتی از 5 الی 1 می‎گیرند و بقیه آیتم‎ها یعنی شماره‎های 2، 4، 5، 6، 7، 10، 11، 12، 14، 16، 17نمراتی از 1 تا 5 می‎گیرند. بدین ترتیب بالاترین نمره خودکارآمدی در این مقیاس 85 و پایین ترین نمره 17 می‎باشدو از جمع نمره‎های بدست آمده نمره خودکارآمدی افراد محاسبه می‎شود.
روایی و پایایی: شرر و مادوکس (1982) اعتبار محاسبه شده از طریق آلفای کرونباخ برای خودکارآمدی عمومی را 76/0 ذکر می‎کنند..در مطالعات داخلی نیزاعتبار پرسشنامه تایید شده و پایایی آن توسط پژوهشگرانی چون براتی بختیاری در سال 1376 ضریب آلفای کرونباخ 80% گزارش شده است وکرامتی و شهر آرای در سال1380 ضریب پایایی را با روش آلفای کرونباخ 85% گزارش کرده اند.
پرسشنامه روابط چندبعدی بدن-خود 46 ماده
این پرسشنامه ۴۶ آیتمی شامل تعدادی جمله درباره شیوه تفکر، احساس یا رفتار افراد است. که نسخه نهایی آن توسط کش در سال 1997 تهیه شد(لوئیس، 1996، ترجمه بشارت و حبیب نژاد، 1388). روش نمره گذاری پرسشنامه بصورت زیر است: افراد بر اساس مقیاس لیکرت(کاملا مخالف=1 تا کاملا موافق=5) به پرسش‎های آن پاسخ می‎دهند. سوال‎های شماره 6، 11، 12، 15، 17، 21، 22، 23، 26، 28، 29، 31 و 32 نمره معکوس دارند. پس از معکوس کردن امتیاز این سوال ها، می‎توان نمره فردرا در 6 زیر مقیاس بر حسب جمع نمره سوال‎های هر ریز مقیاس محاسبه کرد. این زیرمقیاس‎ها عبارتند از:
ارزشیابی قیافه(AE): شامل سوال‎های شماره 5، 7، 13، 19، 25، 28 و 31؛ در این زیر مقیاس حداکثر نمره در آن 35 و حداقل نمره، 7 است.
جهت گیری قیافه(AO): شامل سوال‎های شماره 1، 2، 8، 9، 14، 15، 20، 21، 26، 27، 32 و 33؛ در این زیر مقیاس حداکثر نمره در آن 60 و حداقل نمره، 12 است.
ارزشیابی تناسب اندام(FE): شامل سوال‎های شماره 16، 22 و 34؛ در این زیر مقیاس حداکثر نمره در آن 15 و حداقل نمره، 3 است.
جهت گیری تناسب اندام(FO): شامل سوال‎های شماره 3، 4، 6، 10، 11، 12، 17، 18، 23، 24، 29، 30 و 35؛ در این زیر مقیاس حداکثر نمره در آن 65 و حداقل نمره، 13 است.
وزن ذهنی یا فاعل(SW): شامل سوال‎های شماره 36 و 37، در این زیر مقیاس حداکثر نمره در آن10 و حداقل نمره، 2 است.
رضایت بدنی یا اجزاء بدن(BAS): شامل سوال‎های شماره 39، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45 و 46. در این زیر مقیاس حداکثر نمره در آن 45 و حداقل نمره، 9 است.
اعتبار و روایی: مشخصه‎های روانسنجی آن در مطالعات خارجی مورد تایید قرار گرفته و در ایران نیز اعتبار و روایی آن بررسی شده است. در فرم فارسی این مقیاس، ضرایب آلفای کرونباخ ماده‎های هر یک از خرده مقیاس‎ها در مورد یک نمونه 217 نفری از دانش آموزان به ترتیب 88/0، 85/0، 83/0، 79/0، 91/0 و 94/0 گزارش شد که نشانه همسانی درونی خوب پرسشنامه می‎باشد. ضرایب همبستگی بین نمره‎های 67 نفر از افراد این نمونه نیز در دو نوبت با فاصله دو هفته به ترتیب 78/0 برای ارزشیابی قیافه، 75/0 برای جهت گیری قیافه، 71/0 برای ارزشیابی تناشب اندام، 69/0 برای جهت گیری تناسب اندام، 84/0 برای وزن ذهنی و 89/0 برای رضایت بدنی به دست آمد که نشانه پایایی بازآزمایی رضایت بخش این مقیاس است(لوئیس، 1996، ترجمه بشارت و حبیب نژاد، 1388). درمطالعه ای که کش در سال1994به نقل از عصارکاشانی، روشن، خاج، محمدی(1391)انجام داده است، همسانی درونی زیر مقیاس ارزیابی وضع ظاهری88% و، همسانی درونی زیر مقیاس رضایتمندی از نواحی بدنی77% و همچنین زیرمقیاس ارزیابی وضع ظاهری دارای پایایی 81% وزیرمقیاس رضایتمندی از نواحی بدنی دارای پایایی 86% بود و پایایی گزارش شده بر اساس 2 بار اجرا گزارش شده است.روایی این پرسشنامه در مطالعات خارجی تایید شده است و پایایی آن نیز در نمونه‎ای زنان سرطانی بین 62/0 تا 85/0 متغیر می‎باشد(موین، دودانی، مازور، 2009).
فرم کوتاه پرسشنامه زمینه‌یابی سلامت(36SF-)
از این پرسشنامه جهت سنجش کیفیت زندگی افراد استفاده شد. این پرسشنامه خودگزارشی که عمدتاً جهت بررسی کیفیت زندگی و سلامت استفاده می‌شود توسط ویر و شربورن (1992) ساخته شد و دارای 36 عبارت است و 8 قلمرو:
عملکرد جسمی(سئوالات 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12)،
عملکرد اجتماعی(سئوالات 20، 32)،
ایفای نقش جسمی(سئوالات 13، 14، 15، 16)،
ایفای نقش هیجانی(سئوالات 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31)،
سلامت روانی(17، 18، 19)،
سرزندگی(سئوالات 33، 34، 35، 36)،
درد بدنی(21، 22)
سلامت عمومی(سئوالات 1، 2)
را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. حاصل جمع خرده مقیاس‎های پرسشنامه نمره کلی کیفیت زندگی را برای هر فرد نشان می‎دهد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت می‎باشد که بین 1 تا 6 متغیر است. این مقیاس شامل نمرات صفر تاصد می‎باشد. در11 سئوال این پرسشنامه نمره صفر نشانگر بدترین و نمره100 بهترین حالت ممکن برای فرد است و در25 سؤال دیگر، نمره صفر نمایانگر بهترین حالت ممکن برای فرد است. بنابراین ترتیب مقیاس اندازه گیری در11 سوال با نمره مربوط به اندازه گیری کیفیت زندگی کلی رابطه مستقیم و در25 سوال دیگر رابطه معکوس دارد. با جمع نمرات مربوط به هر خرده مقیاس و تقسیم عدد حاصل بر تعداد سوالات آن خرده مقیاس، نمره آن خرده مقیاس بدست می‎آید که میانگین نمرات50 و انحراف معیار آن نیز10 می‎باشد. نمره نزدیک به 100، نشانه کیفیت زندگی بالا و کمتر از50، سطح پایین تلقی می‎شود(مانوکیان، پدرام راضی، منجامد، فقیه زاده، 2006).
اعتبار و پایایی پرسشنامه: آلفای کرونباخ این پرسشنامه برای تعیین پایایی آن نشان داد که پایایی پرسشنامه فوق بین 51/0 تا 77/0 می‎باشد و روایی آن نیز تایید شده است(روسکه و همکاران 2010). اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی مورد تایید قرار گرفته و ضرایب همسانی درونی خرده مقیاس‌های 7 گانه آن بین 77%تا 95% گسترده بود و در قلمرو سرزندگی 65% بود(منتظری، گشتاسبی، وحدانی نیا، 1384).همچنین این پرسشنامه می‌تواند در تمام شاخص‌ها، افراد سالم را از افراد بیمار تفکیک نماید (عسگری و فقهی، 2003).
3-4- روش گردآوری اطلاعات:
برای اجرای این پژوهش ابتدا پس از دریافت مجوز و معرفی نامه دانشگاه به کلینیک درمانی تخصصی رادیو تراپی وانکولوژی امام رضا(ع) مراجعه کرده و پس از کسب مجوز برای جمع آوری اطلاعات و ارائه تعهد به کلینیک فوق به انتخاب نمونه‎ها پرداخته شد. پس از انتخاب افراد نمونه و تشریح اهداف پژوهش و جلب مشارکت و همکاری آنها، پرسشنامه‎ها در اختیار آنان قرار گرفت و از آنها خواسته شد که بدقت سؤالات را مطالعه نموده و پاسخ‎های موردنظر را متناسب با ویژگی‎های خود انتخاب نمایند. افراد عادی نیز از بین همراهان مراجعه کننده به کلینیک فوق که مبتلا به سرطان نبودند انتخاب شدند.
3-5 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
برای بررسی داده‎های این پژوهش از روش‎های آمار توصیفی و استنباطی مختلفی استفاده شد. از شاخص‎های آماری (آماره ها) توصیفی یعنی درصد، فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد جهت خلاصه کردن اطلاعات پراکنده استفاده شد. سپس برای بررسی فرضیه‎ها از روش‎های آماری همبستگی پیرسون و آزمون t مستقل استفاده شد. داده‎ها با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شدند.
فصل چهارم: تحلیل یافته ها
فصل چهارم: تحلیل یافته ها

مطلب مرتبط :   دانلود تحقیق در مورد استفاده از تلویزیون

4- یافته‏ها
تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی به انجام رسید. در بررسی فرضیات پژوهش در سطح توصیفی به میانگین و انحراف استاندارد و در سطح استنباطی به آزمون t مستقل پرداخته شده است. تحلیل مربوط به هر فرضیه تحقیق در بخش های ذیل ارائه شده است.
4-1- آمار توصیفی
جدول 4-1 میانگین و انحراف استاندارد آزمودنیها را بر حسب سن نشان میدهد.
جدول4- 1-میانگین سنی افراد شرکت کننده
شاخص‎های توصیفی
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه
بیشینه
سن
افراد مبتلا به سرطان
09/32
01/5
00/25
00/43
افراد عادی
71/33
24/4
00/26
00/44
مطابق با جدول 4-1، همانطور که مشاهده می‎شود میانگین سنی افراد مبتلا به سرطان سینه 09/32 و میانگین سنی افراد عادی 71/33 سال می‎باشد.
جدول 4-2 میانگین و انحراف استاندارد آزمودنیها را بر حسب تحصیلات نشان میدهد.
جدول4- 2 – فراوانی درصد تحصیلات افراد شرکت کننده
شاخص‌ها
بیسواد و ابتدایی
راهنمایی
متوسطه
دانشگاهی
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
افراد مبتلا به

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو