منبع تحقیق درباره 
حمایت اجتماعی-خرید پایان نامه

منبع تحقیق درباره حمایت اجتماعی-خرید پایان نامه

دانلود پایان نامه

سرطان
6
0/12
11
0/22
22
0/44
11
0/22
50
0/100
افراد عادی
11
0/22
11
0/22
20
0/40
8
0/16
50
0/100
مطابق با جدول 4-2، همانطور که مشاهده می‎شود در بین افراد سرطانی و افراد عادی اکثریت افراد دارای تحصیلات متوسطه می‎باشند.همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد بین دو گروه افراد مبتلا به سرطان و افراد عادی از جهت سطح تحصیلات (05/0p، >04/2=2χ) تفاوت معناداری وجود ندارد. به عبارتی تعداد افراد در هر مقطع تحصیلی در گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری با هم ندارند.
جدول 4-3 میانگین و انحراف استاندارد آزمودنیها را بر حسب وضعیت اشتغال نشان میدهد.
جدول4- 3 – فراوانی درصد وضعیت اشتغال افراد شرکت کننده
شاخص ها
خانه دار
شاغل
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
افراد مبتلا به سرطان
35
0/70
15
0/30
50
0/100
افراد عادی
30
0/60
20
0/40
50
0/100
مطابق با جدول 4-3، همانطور که مشاهده می‎شود در بین افراد سرطانی 70 درصد خانه دار بوده و 30 درصد شاغل می‎باشند. اما در بین افراد عادی 60 درصد خانه دار و 40 درصد شاغل می‎باشند.همچنین نتایج آزمون خی دو نشان داد بین دو گروه افراد مبتلا به سرطان و افراد عادی از جهت وضعیت اشتغال (05/0p>، 09/1=2χ) تفاوت معناداری وجود ندارد، به عبارتی تعداد افراد شاغل و خانه دار نیز بین دو گروه تفاوت معناداری با هم ندارند.
جدول 4-4 فراوانی و درصد آزمودنیها را بر حسب عمل برداشت نشان میدهد.
جدول4- 4 – فراوانی درصد وضعیت برداشتن سینه در افراد مبتلا به سرطان سینه
شاخص ها
بلی
خیر
کل
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
افراد مبتلا به سرطان
50
0/100

0/0
50
0/100
مطابق با جدول 4-4، همانطور که مشاهده می‎شود 100 درصد از افراد دارای سرطان سینه، عمل برداشت سینه را انجام داده‎اند.
جدول 4-5 میانگین و انحراف استاندارد آزمودنیها را بر حسب متغیر سبک های مقابله ای نشان میدهد.
جدول4- 5 – شاخص‎های توصیفی متغیر سبک‎های مقابله‎ای در افراد دو گروه
شاخص‎های توصیفی
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه
بیشینه
سبک مساله محور
افراد سرطانی
88/44
56/10
00/22
00/60
افراد عادی
60/47
36/10
00/27
00/62
جستجوی حمایت اجتماعی
افراد سرطانی
04/10
49/2
00/6
00/14
افراد عادی
14/11
09/2
00/8
00/14
مسئولیت پذیری
افراد سرطانی
16/6
23/2
00/3
00/10
افراد عادی
54/7
34/2
00/4
00/11
حل مدبرانه مساله
افراد سرطانی
86/10
73/2
00/5
00/15
افراد عادی
28/12
59/2
00/6
00/15
ارزیابی مجدد مثبت
افراد سرطانی
82/14
57/3
00/8
00/21
افراد عادی
64/16
79/3
00/6
00/22
سبک هیجان محور
افراد سرطانی
04/37
72/11
00/19
00/52
افراد عادی
82/42
20/11
00/26
00/57
رویارویی
افراد سرطانی
06/9
31/3
00/4
00/14
افراد عادی
62/10
52/3
00/5
00/16
دوری گزینی
افراد سرطانی
66/6
71/2
00/3
00/11
افراد عادی
22/8
58/2
00/5
00/12
خویشتن داری
افراد سرطانی
62/10
04/3
00/6
00/15
افراد عادی
80/11
59/2
00/8
00/15
گریز-اجتناب
افراد سرطانی
70/10
31/3
00/6
00/15
افراد عادی
18/12
05/3
00/8
00/16
مطابق با جدول4-5، میانگین و انحراف استاندارد سبک‎های مقابله‎ای در دو گروه بیماران سرطان سینه و افراد عادی به نمایش درآمده است. همانطور که مشاهده می‎شود ارزیابی مجدد بیشترین میانگین و دوری گزینی کمترین میانگین را در بین مولفه‎ها دارا می‎باشند.
جدول 4-6 میانگین و انحراف استاندارد آزمودنیها را بر حسب متغیر خودکارآمدی نشان میدهد.
جدول4- 6. شاخص‎های توصیفی متغیر خودکارآمدی در افراد دو گروه
شاخص‎های توصیفی
میانگین
انحراف استاندارد
مینیمم
ماکزیمم
خودکارآمدی
افراد سرطانی
50/33
76/9
00/16
00/50
افراد عادی
92/37
63/10
00/20
00/58
مطابق با جدول 4-6، میانگین و انحراف استاندارد خودکارآمدی در دو گروه بیماران سرطان سینه و افراد عادی به نمایش درآمده است. همانطور که مشاهده می‎شود میانگین خودکارآمدی در میان افراد عادی بالاتر از افراد مبتلا به سرطان سینه می‎باشد.
جدول 4-7 میانگین و انحراف استاندارد آزمودنیها را بر حسب متغیر تصویر بدنی نشان میدهد.
جدول4- 7- شاخص‎های توصیفی متغیر تصویر بدنی در افراد دو گروه
شاخص‎های توصیفی
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه
بیشینه
تصویر بدنی کل
افراد سرطانی
94/109
01/19
00/80
00/147
افراد عادی
20/120
82/19
00/86
00/152
ارزشیابی قیافه
افراد سرطانی
84/19
11/4
00/14
00/28
افراد عادی
48/21
41/4
00/15
00/29
جهت گیری قیافه
افراد سرطانی
12/22
93/4
00/15
00/31
افراد عادی
02/24
31/5
00/16
00/32
ارزیابی تناسب اندام
افراد سرطانی
10/6
59/1
00/4
00/10
افراد عادی
30/7
74/1
00/5
00/11
جهت گیری تناسب اندام
افراد سرطانی
88/31
84/4
00/24
00/41
افراد عادی
32/34
57/5
00/25
00/42
وزن ذهنی
افراد سرطانی
34/4
74/0
00/3
00/6
افراد عادی
34/5
66/0
00/4
00/6
رضایت بدنی
افراد سرطانی
66/25
42/3
00/20
00/31
افراد عادی
74/27
62/3
00/21
00/32
مطابق با جدول 4-7، میانگین و انحراف استاندارد تصویر بدنی و مولفه‎های آن در دو گروه بیماران سرطان سینه و افراد عادی به نمایش درآمده است. همانطور که مشاهده می‎شود وزن ذهنی در بین دیگر مولفه‎های تصویر بدنی دارای کمترین میانگین می‎باشد. از طرفی میانگین تصویر بدنی در بین بیماران مبتلا به سرطان سینه کمتر از افراد عادی می‎باشد.
جدول 4-8 میانگین و انحراف استاندارد آزمودنیها را بر حسب متغیر کیفیت زندگی نشان میدهد.
جدول4- 8 – شاخص‎های توصیفی متغیر کیفیت زندگی در افراد دو گروه
شاخص‎های توصیفی
میانگین
انحراف استاندارد
کمینه
بیشینه
کیفیت زندگی کل
افراد سرطانی
38/73
29/11
00/57
00/99
افراد عادی
42/82
39/10
00/65
00/101
عملکرد جسمی
افراد سرطانی
36/14
07/3
00/10
00/21
افراد عادی
64/15
24/3
00/11
00/22
عملکرد اجتماعی
افراد سرطانی
16/6
84/0
00/5
00/8
افراد عادی
14/7
67/0
00/6
00/8
ایفای نقش جسمانی
افراد سرطانی
36/4
63/0
00/4
00/6
افراد عادی
34/5
48/0
00/5
00/6
ایفای نقش هیجانی
افراد سرطانی
40/26
03/4
00/21
00/34
افراد عادی
50/28
50/4
00/22
00/35
سلامت روانی
افراد سرطانی
32/3
62/0
00/3
00/5
افراد عادی
24/4
43/0
00/4
00/5
سرزندگی
افراد سرطانی
76/8
36/1
00/7
00/12
افراد عادی
78/9
27/1
00/8
00/12
درد بدنی
افراد سرطانی
72/4
88/0
00/3
00/6
افراد سرطانی
54/5
67/0
00/4
00/6
سلامت عمومی
افراد سرطانی
30/5
73/0
00/4
00/7
افراد عادی
24/6
62/0
00/5
00/7
مطابق با جدول 4-8، میانگین و انحراف استاندارد کیفیت زندگی و مولفه‎های آن در دو گروه بیماران سرطان سینه و افراد عادی به نمایش درآمده است. همانطور که مشاهده می‎شود در تمامی مولفه‎ها نمره میانگین افراد مبتلا به سرطان پایین‎تر از افراد عادی می‎باشد.
4-2- آمار استنباطی
فرضیه اول: بین سبک‎های مقابله‎ای زنان مبتلا به سرطان سینه و جمعیت عادی تفاوت معناداری وجود دارد.
به منظور تحلیل فرضیه اول از آزمون t مستقل جهت بررسی تفاوت بین میانگین های متغیرها استفاده شد.
جدول4- 9- آزمون t مستقل بین میانگین سبک‎های مقابله‎ای در دو گروه زنان مبتلا به سرطان سینه و زنان عادی
شاخص ها
تعداد
میانگین
مقدار t
درجه آزادی
سطح معناداری
سبک مساله محور
افراد سرطانی
50
88/41
73/2-
98
007/0
افراد عادی
50
60/47
جستجوی حمایت اجتماعی
افراد سرطانی
50
04/10
39/2-
98
019/0
افراد عادی
50
14/11
مسئولیت پذیری
افراد سرطانی
50
16/6
01/3-
98
003/0
افراد عادی
50
54/7
حل مدبرانه مساله
افراد سرطانی
50
86/10
66/2-
98
009/0
افراد عادی
50
28/12
ارزیابی مجدد مثبت
افراد سرطانی
50
82/14
47/2-
98
015/0
افراد عادی
50
64/16
هیجان محور
افراد سرطانی
50
04/37
52/2-
98
013/0
افراد عادی
50
82/42
رویارویی
افراد سرطانی
50
06/9
28/2-
98
025/0
افراد عادی
50
62/10
دوری گزینی
افراد سرطانی
50

مطلب مرتبط :   رسیدگی به اصالت سند

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو