منبع تحقیق درباره
تحلیل عاملی تأییدی، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت اجتماعی، تحلیل عاملی

منبع تحقیق درباره تحلیل عاملی تأییدی، مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیت اجتماعی، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه

4-4-1-1- تحلیل عاملی تأییدی متغیر «مسئولیت اجتماعی شرکت»
نمودار 4-1 مدل اندازهگیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. نمودار 4-2 نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

نمودار 4-1- مدل اندازهگیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت در حالت تخمین استاندارد

نمودار 4-2- مدل اندازهگیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت در حالت معناداری
نمودار 4-1 بارهای عاملی را برای هر یک از مسیرهای مدل اندازهگیری نشان می‌دهد. رد یا تأیید هر یک از مسیرهای مدل منوط بر مقایسه بار عاملی آن مسیر، در حالت تخمین استاندارد، با مقدار t محاسبه شده برای آن، در حالت ضریب معناداری (نمودار 4-2)، میباشد، که با توجه به نتایج حاصل، همگی روابط مورد تأیید قرار می گیرند.
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویهها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) است. برای مثال بار عاملی سؤال اول در متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت 34/0 می باشد. به عبارت دیگر سوال اول تقریباً 34 درصد از واریانس متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت را تبیین می نماید. مقدار 29/0 نیز مقدار خطا می باشد (مقدار واریانسی که توسط سؤال دوم قابل تبیین نیست، واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد ضرایب تعیین بالاتر و همبستگی بیشتری بین سؤال و عامل مربوطه وجود دارد). مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود مقدار تبیین واریانس بیشتر می گردد.
همانگونه که نمودار 4-2 نشان می دهد، تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است.
نتایج تخمین در گزارش لیزرل، حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخصهای برازندگی مدل در جدول 4-5 ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مدل مورد تأیید می‌باشد.
جدول 4-5- شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر مسئولیت اجتماعی شرکت

شاخص تناسب

RMSEA
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مقبول

نتیجه
53/2
030/0
92/0
98/0
1
94/0
93/0

4-4-1-2-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «تصویر قیمت»
نمودار 4-3 مدل اندازهگیری متغیر تصویر قیمت را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. نمودار 4-4 نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

نمودار 4-3- مدل اندازهگیری متغیر تصویر قیمت در حالت تخمین استاندارد

نمودار 4-4- مدل اندازهگیری متغیر تصویر قیمت در حالت معناداری
نمودار 4-3 بارهای عاملی را برای هر یک از مسیرهای مدل اندازهگیری نشان می دهد. رد یا تأیید هر یک از مسیرهای مدل منوط بر مقایسه بار عاملی آن مسیر، در حالت تخمین استاندارد، با مقدار t محاسبه شده برای آن، در حالت ضریب معناداری (نمودار 4-4)، میباشد، که با توجه به نتایج حاصل، همگی روابط مورد تأیید قرار می گیرند.
همانگونه که نمودار 4-4 نشان می دهد، تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است.
نتایج تخمین در گزارش لیزرل، حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخصهای برازندگی مدل در جدول 4-6 ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مدل مورد تأیید می باشد.
جدول 4-6- شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر تصویر قیمت
شاخص تناسب

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درباره هماهنگی حرکتی

RMSEA
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مقبول

نتیجه
13/2
038/0
97/0
91/0
94/0
9/0
96/0

4-4-1-3- تحلیل عاملی تأییدی متغیر «ارزش ویژه برند»
نمودار 4-5 مدل اندازهگیری متغیر ارزش ویژه برند را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. نمودار 4-6 نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

نمودار 4-5- مدل اندازهگیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت تخمین استاندارد

نمودار 4-6- مدل اندازهگیری متغیر ارزش ویژه برند در حالت معناداری

نمودار 4-5 بارهای عاملی را برای هر یک از مسیرهای مدل اندازهگیری نشان می دهد. رد یا تأیید هر یک از مسیرهای مدل منوط بر مقایسه بار عاملی آن مسیر، در حالت تخمین استاندارد، با مقدار t محاسبه شده برای آن، در حالت ضریب معناداری (نمودار 4-6)، میباشد، که با توجه به نتایج حاصل، همگی روابط مورد تأیید قرار می گیرند.
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویهها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) است.
همانگونه که نمودار 4-6 نشان می‌دهد، تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است.
نتایج تخمین در گزارش لیزرل، حاکی از مناسب ب
ودن شاخص های برازش است. شاخصهای برازندگی مدل در جدول 4-7 ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مدل مورد تأیید می‌باشد.

جدول 4-7- شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر ارزش ویژه برند
شاخص تناسب

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع گازهای گلخانه ای

RMSEA
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مقبول

نتیجه
605/1
086/0
94/0
9/0
95/0
97/0
98/0

4-4-1-4-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «رضایت»
نمودار 4-7 مدل اندازهگیری متغیر رضایت را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. نمودار 4-8 نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

نمودار 4-7- مدل اندازهگیری متغیر رضایت در حالت تخمین استاندارد

نمودار 4-8- مدل اندازهگیری متغیر رضایت در حالت معناداری
نمودار 4-7 بارهای عاملی را برای هر یک از مسیرهای مدل اندازهگیری نشان می دهد. رد یا تأیید هر یک از مسیرهای مدل منوط بر مقایسه بار عاملی آن مسیر، در حالت تخمین استاندارد، با مقدار t محاسبه شده برای آن، در حالت ضریب معناداری (نمودار 4-8)، میباشد، که با توجه به نتایج حاصل، همگی روابط مورد تأیید قرار می گیرند.
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویهها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) است.
همانگونه که نمودار 4-8 نشان می دهد، تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است.
نتایج تخمین در گزارش لیزرل، حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخصهای برازندگی مدل در جدول 4-8 ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مدل مورد تأیید می‌باشد.
جدول 4-8: شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر رضایت
شاخص تناسب

RMSEA
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مقبول

نتیجه
918/1
010/0
1
1
0.91
96/0
94/0
4-4-1-5-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «اعتماد»
نمودار 4-9 مدل اندازهگیری متغیر اعتماد را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. نمودار 4-10 نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

نمودار 4-9- مدل اندازهگیری متغیر اعتماد در حالت تخمین استاندارد

نمودار 4-10- مدل اندازهگیری متغیر اعتماد در حالت معناداری
نمودار 4-9 بارهای عاملی را برای هر یک از مسیرهای مدل اندازهگیری نشان می دهد. رد یا تأیید هر یک از مسیرهای مدل منوط بر مقایسه بار عاملی آن مسیر، در حالت تخمین استاندارد، با مقدار t محاسبه شده برای آن، در حالت ضریب معناداری (نمودار 4-10)، میباشد، که با توجه به نتایج حاصل، همگی روابط مورد تأیید قرار می گیرند.
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویهها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) است.
همانگونه که نمودار 4-10 نشان می‌دهد، تمامی روابط مدل معنادار هستند، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است.
نتایج تخمین در گزارش لیزرل، حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخصهای برازندگی مدل در جدول 4-9 ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مدل مورد تأیید می‌باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه درباره علامه طباطبایی

جدول 4-9- شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر اعتماد
شاخص تناسب

RMSEA
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مقبول

نتیجه
88/1
008/0
92/0
91/0
94/0
95/0
93/0

4-4-1-6-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «نگرش»
نمودار 4-11 مدل اندازهگیری متغیر نگرش را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. نمودار 4-12 نیز همین مدل را در حالت معناداری نمایش می دهد.

نمودار 4-11- مدل اندازهگیری متغیر نگرش در حالت تخمین استاندارد

نمودار 4-12- مدل اندازهگیری متغیر نگرش در حالت معناداری
نمودار 4-11 بارهای عاملی را برای هر یک از مسیرهای مدل اندازهگیری نشان می دهد. رد یا تأیید هر یک از مسیرهای مدل منوط بر مقایسه بار عاملی آن مسیر، در حالت تخمین استاندارد، با مقدار t محاسبه شده برای آن، در حالت ضریب معناداری (نمودار 4-12)، میباشد، که با توجه به نتایج حاصل، همگی روابط مورد تأیید قرار می گیرند.
بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد، میزان تأثیر هر کدام از متغیرها و یا گویهها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان میدهد. به عبارت دیگر، بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده شده (سؤال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) است.
همانگونه که نمودار 4-12 نشان می دهد، تمامی روابط مدل معنادار هستند
، زیرا مقدار محاسبه شده t برای هیچ کدام از مسیرها در دامنه 96/1 و 96/1- قرار نگرفته است.
نتایج تخمین در گزارش لیزرل، حاکی از مناسب بودن شاخص های برازش است. شاخصهای برازندگی مدل در جدول 4-10 ارائه شده است. با توجه به نتایج به دست آمده و مقایسه آن با دامنه قابل قبول می توان اذعان نمود تمامی شاخص های برازندگی مدل در دامنه قابل قبول قرار گرفته اند و لذا مدل مورد تأیید می باشد.

جدول 4-10- شاخصهای برازش مدل اندازهگیری متغیر نگرش
شاخص تناسب

RMSEA
GFI
AGFI
NFI
NNFI
CFI
دامنه مقبول

نتیجه
110/2
077/0
9/0
94/0
98/0
95/0
97/0

4-4-1-7-تحلیل عاملی تأییدی متغیر «وفاداری»
نمودار 4-13 مدل اندازهگیری متغیر وفاداری را در حالت تخمین استاندارد نشان می دهد. نمودار

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو