منبع تحقیق درباره تبلیغات بازرگانی

منبع تحقیق درباره تبلیغات بازرگانی

دانلود پایان نامه

به نظر می‌رسد بین میزان استفاده از تبلیغات بازرگانی و عملِ به پوشش ظاهری رابطه وجود دارد.
به نظر می‌رسد بین متغییر واسطه ای نوع تصور از بدن و مدیریت بدن رابطه وجود دارد؟  

به نظر می‌رسد مدیریت بدن بر حسب تحصیلات متفاوت است.
به نظر می‌رسد مدیریت بدن بر حسب جنسیت متفاوت است.
به نظر می‌رسد مدیریت بدن بر حسب سن متفاوت است.
به نظر می‌رسد مدیریت بدن بر حسب وضع تاهل متفاوت است.

فصل سوم:
روشتحقیق
3-1- روش شناسی تحقیق
روش عبارتست از مجموعه ای از فعالیتها که برای دستیابی به هدف یا اهدافی خاص صورت می گیرد. لذا روش پژوهش را نیز می توان مجموعه اقداماتی دانست که پژوهشگر با استفاده از‌ آنها در صدد کشف پاسخ سؤالات پژوهش، بررسی و یا عدم تأیید فرضیه های خود بر می آید. روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت های وابسته به زمینه تحقیق به شمار می روند. روشهای مورد نظر متعدد بوده و هر کدام با توجه به تناسبشان به موضوع و فرضیه های تحقیق به کشف قوانین علمی کمک می کنند، لذا در هر پژوهش، محقق سعی می کند تا متناسب ترین روش را انتخاب کند. چرا که شناخت واقعیتهای موجود و پی بردن به روابط بین آنها مستلزم روشهایی است که به شکل دقیق بتواند ارتباط بین پدیده ها را تبیین نموده و به کشف واقعیتها منجر شود.
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد،‌ مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد. «روش سنگ بنای هر کار علمی است و اتخاذ روش علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول علمی است.» (ساروخانی،1386: 127) با توجه به ضرورت روش شناسی در امر تحقیق باید دانست که «روش علمی،‌ موجه ترین روش جهت آگاهی انسان است و آنچه تحقیق به عنوان نتایج بدست می آورد بستگی زیادی به انتخاب روش دارد.» (نادری و سیف نراقی،1370، 84) مقصود از روش علمی، راهها و شیوه هایی است که پژوهشگر را از خطا محفوظ داشته و رسیدن به حقیقت را برای او امکان پذیر سازد. «این روش شکل خاص و نظامداری است از همه انواع بررسی ها و تفکرات انعکاسی که منظور از کاربرد آن، افزایش میزان ارتباط بین جواب و مسئله مورد نظر و از طرفی بالا بردن اعتبار جواب و کاهش بهره گیری می باشد.» (هومن، 1380، 93)‌ بنابراین، «هر تحقیقی راه و روش مخصوص به خود را دارد و روش کار تحقیق باید متناسب با هدفهای تحقیق باشد.» (کیوی و کامپوند، 1377: 185) با ذکر این مقدمه در ادامه این فصل ابتدا به تشریح روش اجرای تحقیق پرداخته می شود یعنی ابتدا روشی که این تحقیق طبق آن انجام می گیرد را بیان می‌کنیم در ادامه به تعاریف نظری مفاهیم و متغییرهای پژوهش پرداخته شده است تا هم مفاهیم به کار رفته در دو فصل پیش و هم شیوه‌های سنجش آنان روشن شود سپس به معرفی تکنیک تحقیق، جامعه آماری پژوهش، برآورد حجم نمونه، روش مناسب نمونه‌گیری می‌پردازیم. همچنین تکنیک گردآوری اطلاعات، سطح تجزیه و تحلیل دادها، تکنیک‌های مورد استفاده را با استفاده از آمار توصیفی و اسنتباطی تشریح می کنیم. و در آخر اعتبار و پایایی ابزار سنجش تشریح شده است
3-2- روش پژوهش
شیوه های مختلفی برای تحقیق اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش از روشهای متعددی که در مطالعات تجربی معمول است، استفاده شده و به طور همزمان از روشهای اسنادی و روش پیمایش استفاده شده است. شاید تحقیق پیمایشی متداول‌ترین روش مشاهده در علوم اجتماعی باشد (ببی،1388: 529) روش پیمایش روشی است که به طور گسترده در شناخت افکار و عقاید مخاطبان رسانه‌ها به‌کار رفته است (نقیب‌السادات،1391: 18). تحقیق پیمایشی روشی است که در ان برای گرداوری داده ها از گروه های معنیی از افراد خواسته می شود به تعداد معینی از پرسش های مشخص (که همه سوال ها یکسان است) پاسخ دهند (بیکر،1388 :96). در تحقیقات پیمایش علاوه بر استفاده از پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات، از فنون دیگری از قبیل مصاحبه عمیق، مصاحبه ساختمند، مشاهده تحلیل محیط و جز اینها نیز به کار می رود (دواس،1389 :13).
مشخصه پیمایش، مجموعه ساختمند یا منظمی از داده هاست که دواس آن را ماتریس متغییر بر حسب داده های موردی می نامد؛ بدین معنا که اطلاعاتی درباره متغییر ها یا خصوصیات یکسان جمع آوری می کنیم و به یک ماتریس داده ها می رسیم (دواس، 14:1389). در روش پیمایش، هیچ بخش از بخش‌های تحقیق شکل نمی گیرد، مگر آنکه بخش‌های قبلی شکل گرفته باشد. لذا از این منظر نوعی روش پلکانی از شکل‌گیری کلیات پژوهش تا نتیجه گیری و پیشنهادات است (نقیب السادات،1391: 19).
در بحث روششناسیِ پیمایش، چهار موضوع عمده به شرح زیر بررسی می شود:
1) چه مفاهیم و یا متغییرهایی مورد سنجش قرار میگیرند؟ 2) مفاهیم مورد نظر چگونه سنجیده می شوند؟
3) فرضیات تحقیق چیست؟ 4) جامعه آماری و قلمرو مطالعه، نمونهگیری و حجم نمونه چگونه انتخاب شدهاند؟ 5) تحلیل دادهها با چه روشها و شیوههایی صورت گرفته است؟ ( فیروزآبادی، 1384: 162 ).
3-3- تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغییرهای تحقیق
قبل از پرداختن به تعریف مفاهیم اصلی، اشاره به یک نکته کلی ضروری به نظر می رسد که مفاهیم اساساً سنگ بنای نظریه‌های علمی و یکی از بنیادیترین ابزارهای علم به‌عنوان یک شیوهی شناختند. تحلیلهای علوم اجتماعی نیز بر پایه مفاهیمی جمعی استوارند (بلیکی، 1384 : 170). تعریف عملیاتی راه و روش تجربه کردن یا سنجش یک مفهوم را مشخص می کند. پژوهش متکی بر مشاهده است و بدون تعریف روشنی از آنچه باید مشاهده کرد، مشاهده تحقق نمی‌یابد.
یک مفهوم به لحاظ نظری یا تعریفی مشخص و مورد وفاق در ادبیات یک رشته علمی دارد و یا خود محقق باید تعریفی از آن ارائه دهد. اما علاوه بر تعاریف صوری، گونه دیگری از تعاریف نیز در این سنت وجود دارند که آنها را تعاریف عملیاتی مینامند. منظور از تعریف عملیاتی، تبدیل مفاهیم به متغییرهاست. عملیاتی سازی با مشخص کردن رویههای انجام می گیرد که توسط آنها مفهوم نظری اندازهگیری خواهد شد، با نشان دادن اینکه چه چیزی مصداق و مثالی از مفهوم نظری خواهد بود و چه چیزی باید تغییر کند تا درجات و مقادیر مختلفی از مفهوم نظری دیده شوند، یعنی معرفهایی که برای سنجیدن این مفهوم و تولید دادههای مرتبط با آن به کار خواهند رفت. منظور از متغییر نیز مفهومی است که می تواند مقادیر گوناگون داشته باشد و به شیوهای تعریف می شود که از طریق مشاهده می توان گفت در هر مورد معین چه مقداری دارد. به طور خلاصه، متغییرها ترجمان تجربی مفاهیم هستند (بلیکی، 1384: 6 – 175). حال بر این مبنا به تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق میپردازیم.
3-3-1- تبلیغات بازرگانی

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره کتابخانه ملی ایران

بستن منو