منبع تحقیق درباره 
بیماران سرطانی

منبع تحقیق درباره بیماران سرطانی

دانلود پایان نامه

منفی، ویژگی شخصیتی برون گرایی، سبک‎های مقابله ای هیجان مدارو مساله مدار تفاوت دارند. زنان مبتلا به سرطان نمره برون گرایی پایین تری را کسب کردند و نسبت به افراد سالم در زندگی، هیجانات منفی (خشم، اضطراب و افسردگی) بیشتری را تجربه می‎کنند و بیشتر از سبک‎های مقابله ای هیجان مدار و در موارد کمتری از سبک‎های مقابله ای مساله مدار کمتر استفاده می‎کنند.

فتحی افشار و عتیق(1390) در بررسی خود با هدف تبیین نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران قلبی – عروقی دریافتند که بین خودکارآمدی، تاب آوری و کیفیت زندگی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین خودکارآمدی پیش بینی کننده بهتری برای کیفیت زندگی بود و تاب آوری نقش واسطه بین خودکارآمدی و کیفیت زندگی را داشته است.
فصیحی هرندی و همکاران(1390) در مطالعه خود با عنوان “کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان سینه” بیان کردند که در زمینه عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی، در بعد جسمی درد و تورم در دست ها، خستگی و کاهش توانایی در انجام فعالیت‎های روزمره بود. نتایج نشان داد که در بعد عاطفی ـ اجتماعی نیز، سازگاری با بیماری با رویکرد معنوی، اختلال در تصویر ذهنی از خود، عدم وجود حمایت‎های روانی ـ اجتماعی، فقدان و یا ناکافی بودن پوشش بیمه ای، گران بودن داروهای شیمی درمانی و سایر هزینه‎های درمان، از جمله عوامل مهمی بود که نه تنها در دوره شیمی درمانی بلکه تا مدت‎ها پس از آن کیفیت زندگی این بیماران و خانواده آنان را متاثر می‎ساخت.
احدی، مهریار، نفیسی، نیکوفر وجهانیان(1390) در پژوهشی با هدف مقایسه ی میزان افسردگی بین بیماران سرطانی که هنگام مواجهه با استرس بیشتر از راهبردهای مقابله ای هیجان- مدار استفاده می‎کنند با کسانی که بیشتر از راهبردهای مقابله ای مساله- مدار استفاده می‎کنند، دریافتند که تقریبا 60 درصد از افراد مورد مطالعه از افسردگی خفیف تا شدید رنج می‎برند و میزان افسردگی در بیماران سرطانی هیجان- مدار بیشتر از بیماران مساله- مدار است. همچنین، مقایسه ی روش‎های مقابله با استرس در سه گروه بیمار سرطانی، بیانگر این مطلب است که مبتلایان به سرطان سینه بیشتر از مبتلایان به سرطان‎های معده- روده و سر و گردن از راهبردهای مقابله ای هیجان- مدار استفاده می‎کنند.

رضاپور میرصالح، عبدی، رهگذر و ریحانی(1389) در پژوهشی که با هدف ارزیابی رابطه سبکهای مقابله با استرس و خودکارآمدی با رضایت دانشجویان کارورز توانبخشی از تجارب بالینی خود به عنوان یک درمانگر انجام دادند. دریافتند که سبک مقابله ارزیابی مجدد مثبت با رضایت از تجربیات بالینی در دانشجویان هر سه رشته همبستگی مثبت و معنی دار دارد. سبکهای مقابله جستجوی حمایت اجتماعی و حل مدبرانه مساله نیز با رضایت از تجربیات شغلی دانشجویان کارورز فیزیوتراپی و کار درمانی همبستگی مثبت معنادار داشت. همچنین رضایت از تجارب بالینی در دانشجویان کارورز هر سه رشته فیزوتراپی، کار درمانی و گفتار درمانی با خودکارآمدی آنها همبستگی مثبت معنی دار داشت. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشانگر این بود که در هر سه رشته، خودکارآمدی در مرحله اول وارد معادله رگرسیون شده و بیشترین سهم را در پیش بینی واریانس رضایت از تجربیات بالینی دانشجویان دارد.
صفائی، طباطبایی، مقیمی دهکردی و ضیغمی(1389) در مطالعه‎ای به تعیین فراوانی خستگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه و ارتباط آن با برخی از عوامل جمعیت شناختی و کلینیکی پرداختند. نتایج نشان داد در مجموع 78% از بیماران احساس خستگی را به درجات مختلفی تجربه کرده بودند. از میان حیطه‎های عمل کردی خستگی تاثیر بسیار زیادی بر عمل کرد اجتماعی افراد داشت. تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که درد، کاهش اشتها، تصویر بدنی و نوع درمان از مهم ترین عوامل مؤثر بر خستگی محسوب می‎شوند.
اسودی کرمانی، اشرفیان، زینالی، ایمانی و شبانلویی(1388) در مطالعه‎ای به بررسی پروفایل شخصیتی بیماران سرطانی و مقایسه ی آن با افراد عادی با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی مرتبط با ابتلا به سرطان پرداخته است یافته‎های آنها نشان داد که میزان نوروزگرایی در بیماران سرطانی بیشتر از افراد عادی است. همچنین میزان انعطاف پذیری در افراد عادی بیشتر از بیماران سرطانی می‎باشدکه این تفاوت معنیدار است. میزان برونگرایی در افراد عادی بیشتر از بیماران سرطانی می‎باشد. اما بین دلپذیر بودن وباوجدان بودن بیماران سرطانی وافراد عادی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج، نقش عوامل شخصیتی در سلامت روان آشکار میشود.
محمدخانی و فراهانی(1387) پژوهشی را با هدف بررسی نقش متغیرهای جمعیت شناختی و سبک‌های مقابله‌ای در پیش بینی کیفیت زندگی معلمان شهر تهران انجام دادند. بیان کردند که که بین کیفیت زندگی معلمان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد و زنان از کیفیت زندگی خود رضایت بیشتری دارند. علاوه بر این نتایج نشان داد که سطح درآمد، سبک مقابله هیجان مدار، مسئله مدار، اجتنابی و سطح تحصیلی به ترتیب قوی‌ترین پیش بینی کننده‌های کیفیت زندگی معلمان بودند. این متغیرها در کل 21 درصد از واریانس کیفیت زندگی معلمان را تبیین می‌کنند.
کریم زاده شیرازی، رضویه و کاوه در سال 1387 در پژوهشی با هدف سنجش کیفیت زندگی و ارتباط آن با خودکارآمدی در معلمان شاغل در مقاطع مختلف آموزشی شهرستان شهرکرد، دریافتند که بین خودکارآمدی معلمان در کلیه مقاطع تحصیلی و کیفیت زندگی آنان رابطه مستقیم و معنی داری برقرار است و لذا بررسی و به کارگیری روش های مناسب در افزایش خودکارآمدی می‎تواند موجب افزایش کیفیت زندگی معلمان گردد.

 

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درمورد جبران خسارات

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

حیاتی و محمودی(1387) در مطالعه‎ای با عنوان” راهبردهای مقابله با استرس در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان‎های وابسته به دانشگاه‎های علوم پزشکی شهر تهران” بیان کردند که در بعد شیوه‎های مقابله با استرس مشکل مدار، 1/57 درصد از نمونه‎ها در حد متوسط، 7/41 درصد خوب و 1/1 درصد به شکلی ضعیف از شیوه‎های مقابله ای مشکل مدار استفاده کرده اند. در بعد شیوه‎های مقابله ای هیجان مدار، 7/89 درصد از نمونه‎ها متوسط، 9/6 درصد خوب و مابقی آنها (4/3 درصد) به شکل ضعیف از شیوه‎های مقابله هیجان مدار استفاده کرده اند. یافته‎ها نشان داد که اکثر بیماران مبتلا به سرطان سینه از راهبردهایی چون راهبرد مذهبی، نگرش مثبت و امیدواری و خوشبینی، پذیرش حقیقت بیماری، تلاش در جهت درمان بیماری، کنترل درونی، بازنگری مثبت، نگرانی، درخواست حمایت اجتماعی و فراموشی عمدی استفاده می‎کردند.
هروی کریموی، پوردهقان، جدیدمیلانی، فروتن و آیین در سال 1385 در مطالعه‎ای که بر روی بیماران سرطان سینه دریافتند که انجام مشاوره گروهی سبب ارتقای مقیاس‎های تصویر بدنی و عملکرد جنسی و لذت جنسی می‎گردد، و کیفیت زندگی جنسی مبتلایان به سرطان سینه تحت شیمی درمانی در اثر مشاوره گروهی بهبود می‎یابد.
طالقانی، پارسایکتا و نیکبخت نصرآبادی(1385) مطالعه‎ای با هدف بررسی چگونگی مقابله با سرطان سینه در زنان ایرانی انجام دادند. در این بررسی کیفی با 19 زن مبتلا به سرطان سینه در مورد شیوه رویارویی آنان با تشخیص بیماری به روش انفرادی نیمه ساختاریافته و عمیق مصاحبه شد. مصاحبه‎ها به روش تحلیل محتوایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. موضوع‎های مهم به دست آمده در این بررسی شامل مواجهه با بیماری با به کارگیری رویکرد مذهبی (تسلیم به بیماری به عنوان یک تقدیرالهی، استمداد مذهبی)، نگرش نسبت به بیماری (مثبت اندیشی: امید به زندگی، تلقین مثبت، درمان پذیر بودن بیماری، فراموشی آگاهانه؛ تفکر منفی: ناامیدی، ترس، اختلال در تصویر ذهنی)، پذیرش حقیقت بیماری (پذیرش فعال: مبارزه با بیماری، شکیبایی؛ پذیرش غیرفعال)، عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر رویارویی (واکنش‎های اجتماع نسبت به بیماری، وجود گروه همگون) و حمایت نزدیکان بود. نتیجه اینکه بیشتر روش‎های به کار گرفته شده در رویارویی با سرطان سینه در زنان تازه تشخیص، مثبت و متکی بر مبارزه با بیماری و تسلیم نشدن به آن است و در این میان الهام از مبانی مذهبی‏، نقش بسیار مهمی داشته است.
هروی کریموی و همکاران(1384) در مطالعه‎ای عنوان کردند که انجام مشاوره گروهی سبب ارتقا مقیاس‎های تصویر بدنی و عملکرد جنسی و لذت جنسی می‎گردد و سلامت جنسی مبتلایان به سرطان سینه تحت شیمی درمانی در اثر مشاوره گروهی بهبود می یابد.
نصری، براهنی، کیهانی و واعظی(1380) در مطالعه‎ای شیوه‎های مقابله با سرطان نشان دادند که مداخلات شناختی – رفتاری در کاهش تهوع انتظاری، تهوع واستفراغ حین و بعد از شیمی درمانی، پریشانی هیجانی و ملالت قبل، حین و بعد از شیمی درمانی و شاخص‎های فیزیولوژیک قبل و بعد از شیمی درمانی موثر است.
2-6-2 – پیشینه پژوهش‎های انجام شده در خارج کشور
وار، استریت، کاریدس(2011) در مطالعه‎ای که بر روی 866 بیمار مبتلا به سرطان سینه انجام دادند وضعیت بیماران مبتلا به سینه را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان داد استفاده از مداخلات فوق توانسته گروه مورد مطالعه را نسبت به گروه کنترل در کاهش نشانه‎های جسمی بهبود ببخشد. این عامل منجر به کاهش مشکلات روانی و افزایش کیفیت زندگی در این قبیل بیماران نیز شد.
یاربرو، ووجکیک، گابل در سال 2010 در مطالعه‎ای با عنوان ” اصول و تمرینات پرستاری در سرطان” بیان کردند سرطان سینه از جمله بیماری‎های شایعی است که در کشورهای پیشرفته و در حال پیشرفت به سرعت در حال افزایش است. این محققان عنوان کردند تشخیص سرطان سینه باعث تغییرات قابل ملاحظه عاطفی، اجتماعی، اقتصادی یا شغلی می‎شود که این شرایط نامناسب عموما با گذر زمان و شروع درمان، بهتر می‎شوند. اما آنچه در این میان مهم است تاثیرات روانی است که این بیماری بر زندگی زنان مبتلا بر جای می‎گذارد. تاثیراتی همچون کیفیت زندگی که منجر به کاهش آن در بیماران مبتلا به سرطان سینه می‎شود. در این خصوص حمایت این بیماران از جمله مواردی است که بایستی بدان بیشتر توجه کرد.
روسکه و همکاران(2010) در مطالعه‎ای که بر روی بیماران مبتلا به سرطان سینه انجام دادند نشان دادند که استفاده از شیوه‎های مداخله‎ای مختلف می‎تواند در کاهش این مشکلات مفید واقع شود.
موین، دوودوانی، مازور در سال 2009 به بررسی هویت جنسی، تصور از بدن و رضایت زناشویی میان زنان مبتلا به سرطان و غیر سرطانی‎ها پرداختند. این محققان طی یک بررسی مقایسه‎ای به بررسی تفاوت بین این 3 متغیر در بین دو گروه زنان سالم و زنان بیمار مبتلا به سرطان پرداختند. نتایج بررسی‎ها نشان داد که هویت جنسی(عزت نفس جنسی، رخدادهای جنسی و رضایت جنسی) و تصور بدنی در بهزیستی روانی کلی و رضایت زندگی همه افراد مهم است. اما این متغیرها به طور معناداری در میان زنان بیمار سرطانی پایین‎تر از زنان سالم بود. بنابراین توجه به این گروه از بیماران و تصوری که این افراد از خود دارند بسیار مهم می‎باشد.
کوده، ایان، رجا، هیتورنویت، هینبرگ(2008) در پژوهشی تاثیر حمایت‎های اطرافیان در تصویر از خود بیماران مبتلا به ماستکتومی را بررسی کردند. نتایج یافته‎های این تحقیق نشان داد که بیماران ماستکتومی مشکلات تصور بدنی را تجربه می‎کنند زیرا جراحی این احساس را در بیمار به وجود می‎آورد که همه چیز را از دست داده است. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که این عکس العمل‎ها ممکن است به دلیل واکنش همسر این افراد باشد. چنین شواهدی دال بر این است که اختلال تصور بدنی و رضایت زناشویی با یکدیگر رابطه دارند به ویژه همسران از اثر زخم یا جراحی بیزارند و کاهش رضایت زناشویی در آن‎ها پیش بینی می‎شود.
برنبرگ و همکاران(2008) در مطالعه خود واکنش روانی، کیفیت زندگی و تصور بدنی زنانی را که ماستکتومی دو طرفه را به دلیل ریسک بالای سرطان سینه بررسی کردند. نتیجه این پژوهش نشان داد که اضطراب با گذشت زمان کاهش پیدا کرده و در افسردگی هیچ اختلاف معناداری وجود ندارد. تعداد بسیاری از زنان مشکلات تصور بدنی را یک سال بعد از جراحی نشان دادند. برای مثال: کمروئی: 48%، احساس جذابیت جنسی کمتر 48%، و ترس از نارضایتی 44%. لذت جنسی یک سال بعد از جراحی در مقایسه با قبل از عمل کاهش پیدا کرده بود، اما هیچ تفاوتی در عادت ها، ناراحتی یا فعالیت‎ها پیدا نشده بود.
ولون در پژوهشی که در سال 2006 با هدف مطالعه امید و عوامل مرتبط با آن در بیماران سرطانی در کشور ایتالیا انجام داد در یک مطالعه توصیفی به بررسی نقش امید و مقابله با تنیدگی در بیماران سرطانی پرداخت. وی دریافت عوامل مختلفی در این زمینه دخیل می‎باشند و امید به عنوان یک عنصر اصلی در بین بیماران سرطانی جهت مقابله، کنترل بیماری و تطابق روانشناختی با بیماری محسوب می‎شود.
فورتیناش و هالیدی در سال 2004 به بررسی نقش عوامل موثر در سبک‎های مقابله با تنیدگی ناشی از بیماری در بیماران سرطانی پرداختند. نتایج نشان داد که کنترل درونی، شوخ طبعی، داشتن سیستم حمایتی و مذهب، از منابع کنار آمدن با استرس هستند و این عوامل با سبک‎های مقابله‎ای افراد در ارتباط می‎باشند.
ماری، ایوانز در سال 2003 در پژوهشی به مطالعه عوامل مرتبط با تصویر بدنی بیماران پرداختند. این محققان پس از انجام بررسی‎های خود نتیجه گرفتند که یکی از عامل هایی که در ارزیابی ابعاد مختلف زندگی مرتبط با سلامتی باید مدنظر قرار گیرد، ارتباط بین بیماری و کیفیت زندگی است و باید دانست که اولین اثر بیماری بر عملکرد اشخاص و اختلال در تحرک جسمی است و این وضعیتی است که فرد را به دلایل مختلف دچار محدودیت در انجام دادن فعالیت روزمره زندگی می‎کند. بسیاری از بیماری‎های مزمن باعث محدودیت در انجام فعالیت‎های جسمی می‎شوند، که این مشکل بر شیوه زندگی فرد اثر می‎گذارد و بیمار در انجام دادن فعالیت‎های مهم خود مانند پخت و پز، اداره امور منزل، رفتن به دانشگاه یا رفتن به سر کار ناتوان می‎شود که این عوامل بر کیفیت زندگی این بیماران موثر است.
لوئیکین و کامپاس در سال 2002 در مطالعه‎ای با هدف بررسی سبک‎های مقابله‎ای در بین زنان مبتلا به سرطان، بیان کردند مفهوم مقابله بکارگیری انواع مختلفی از روش‎ها می‎باشد. این روش‎ها شامل روش‎های سازگارانه و یا ناسازگارانه توسط فرد در جهت سازگار شدن با یک تهدید برای ایجاد تعادل روانی فرد است. نتایج این بررسی نشان داد که افراد سرطانی در مراحل بعدی بیماری خود و پس از عمل جراحی بیشتر از سبک مقابله مساله مدار استفاده می‎کنند. اما افرادی که در ماه‎های نخست بیماری هستند از سبک هیجان مدار استفاده می‎کنند. بنابراین بررسی سبک‎های مقابله در سرطان از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که نقش مهمی را در برخورد افراد با تنیدگی‎های ناشی از

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد نظام اقتصادی اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو