منبع تحقیق درباره برنامهریزی بلند مدت

منبع تحقیق درباره برنامهریزی بلند مدت

دانلود پایان نامه

فرض دوم: مازلو رویکرد کلنگر به انگیزه اختیار کرد و بارها به این نکته اشاره نمود که شخص کامل، نه اندام یا کارکردی واحد، با انگیزه میشود.
فرض سوم: انگیزش معمولا پیچیده است، بدین معنی که رفتار فرد میتواند از چند انگیزهی مجزا ناشی شود و انگیزش رفتار ممکن است برای فرد ناهشیار یا ناشناخته باشد. برای مثال، انگیزهی یک دانشجو برای کسب نمره عالی، ممکن است در واقع برای ارضاء کردن نیاز به سلطه جویی یا قدرت باشد.  

فرض چهارم: افراد مرتبا به وسیلهی یک نیاز برانگیخته میشوند. زمانی که نیازی ارضاء میشود، معمولا نیروی انگیزشی خود را از دست میدهد (فیست و فیست، 2002؛ ترجمهی یحیی سید محمدی، 1391: 591).
2-2-5-5- 2- نظریهی مورای
در نظریهی مورای، انگیزش محور اصلی است و طبقهبندی او از نیازها برای تبیین انگیزش، مهمترین خدمت او به روانشناسی محسوب میشود. علاقه به انگیزههای اجتماعی از کار هنری موری (1983) ریشه میگیرد. این انگیزه، نیازها و تمایلاتی را شامل میشود، که از طریق تجارب با دنیای اجتماعی یاد گرفته میشوند. انگیزههای اجتماعی شاگردان، در تمایل آنها به داشتن روابط با همسالان و اشتیاق شدید نسبت به یک نفر در عشق نمایان میشود. دانشآموزانی که انگیزهی اجتماعی بالایی دارند، از نظر پیشرفت تحصیلی بر دانشآموزانی که این چنین نیستند، برتری دارند. موری اولین پژوهشگری است که در سال (1983) انگیزهی پیشرفت را به عنوان یکی از نیازهای بیست گانهی خود مطرح ساخت و برای سنجش آن، آزمون فرافکن اندریافت موضوع (TAT) ابداع کرد، که شامل بیست تصویر از اشخاص و صحنه‌های مبهم است و طریق داستانهایی که افراد در پاسخ به تصاویر مبهم میسازند، به سنجش نیازهای آنها میپردازد. از نظر موری انگیزهی پیشرفت، به نتیجه رساندن کار دشوار، دستکاری یا سازمان دادن اشیا، افراد و عقاید، چیره شدن بر موانع، دست یافتن به معیار عالی، رقابت با دیگران و پیش افتادن از آنهاست (شولتز و شولتز، 2005؛ ترجمهی یحیی سید محمدی،1391: 222). با توجه به این تعریف، افراد دارای انگیزهی پیشرفت، میخواهند کامل شوند و کارکرد خود را بهبود بخشند. آنها وظیفه شناسند و ترجیح میدهند کارهایی انجام دهند که چالش برانگیزند. این گروه از افراد، همچنین در انجام کارها به ارزیابی پیشرفتشان در مقایسه با پیشرفت دیگران میپردازند. مورای معتقد است که لذت پیشرفت در رسیدن به هدف نیست، بلکه در گسترش و تمرین مهارتهاست. به بیان دیگر، این فرآیند است که انگیزهی پیشرفت را فراهم میکند (تمنایی فر و گندمی، 1388).
2-2-5-5- 3- نظریهی مککللند
در سال (1953) مککللند سه نیاز اساسی را زیربنای رفتار انسانها معرفی کرد: نیاز به قدرت، نیاز به پیوندجویی و نیاز به پیشرفت. مککللند (1989) به عنوان یکی از نظریهپردازان مطرح انگیزهی پیشرفت معتقد است که، آیندهی هر جامعهای وابسته به سطح انگیزهی پیشرفت فعلی دانشآموزان آن جامعه است. بنابراین ارتقاء و بهبود سطح انگیزهی پیشرفت دانشآموزان میتواند، در نهایت موجب پیشرفت شرایط آن جامعه گردد. او در جریان بسط و توسعهی نظریهی انگیزهی پیشرفت نشان داد، که میتوان به کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان یاد داد که در خود نیاز به پیشرفت را افزایش دهند. وی بر این باور بود، جوامعی که افراد آن دارای انگیزه نباشند، حتی با وجود امکانات عالی و شرایط مساعد، کمتر شانس توسعه و ترقی خواهند داشت. او با بررسیهای فراوان به این نتیجه رسید، رشد اقتصادی یک جامعه به انگیزهی پیشرفت افراد بستگی دارد. زیرا کشورهایی که در آن والدین، انگیزهی پیشرفت را در کودکان خود پرورش دادهاند. افراد توسعه جویی را در تربیت کردند.
2-2-5-5-4 – نظریهی اتکینسون
اتکینسون بین انگیزهی پیشرفت و انگیزهی اجتناب از شکست، تمایز قایل شده است. از نظر وی تمایل به کسب موفقیت (Ts) به عنوان حاصلضرب احتمال ذهنی موفقیت (Ss)، امیدوار بودن به موفقیت در انگیزهی پیشرفت (Hs) و پیشبینی تأثیرات مثبت موفقیت (Is)، انتظار میزانی از لذت و خوشی تعریف میگردد.
Ts= Ps˟ (Ms˟ Is)
به صورت مشابه ترس از شکست (Ff)، به عنوان حاصلضرب احتمال ذهنی شکست (sf) در انگیزهی اجتناب از شکست (Am) و پیشبینی تأثیرات منفی شکست (NF)، مانند عصبانیت و شرمساری تعریف میگردد.
FF= SF˟(Am˟ NF)
بنابراین نتیجهی تمایلات انگیزشی عبارت است از انجام دادن یک تکلیف یا اجتناب از آن، که به صورت فرمول زیر بیان میگردد:
Ts=TS+FF=SS˟ (HS˟IS)+ SF˟ (Am˟ NF)
اتکینسون بیان میکند، افراد با انگیزهی پیشرفت بالا (HS>Am) مسائل و فعالیتهایی را ترجیح میدهند، که احتمال موفقیت ذهنی متوسطی را داشته باشند، در مقابل افراد دارای ویژگی اجتناب از شکست نسبتا بالا (Am>HS) مسائل و فعالیتهایی را ترجیح میدهند که احتمال موفقیت ذهنی بسیار زیاد یا بسیار کمی را داشته باشند (استیون و همکاران، 2006).
با توجه به آنچه گفته شد میتوان نشان داد که بهرهمندی از مهارتهای اجتماعی بهویژه جرأتورزی و قاطعیت تأثیر بهسزایی در تعاملات بین فردی دارد و موجب میشود فرد با احساس توانمندی با محیط اطراف خود ارتباط مؤثر برقرار کند. همچنین این امکان برای او ایجاد میشود که خود را به نحوی مطلوبتر با اجتماع سازگار کند و در نتیجهی این سازگاری بهینه، احساس بهتری نسبت به خود پیدا کند که زمینهساز مقابلهی مناسب با فشارهای روانی و در نهایت رسیدن به شادکامی و سلامت روان شود. همچنین با عنایت به به فواید و محاسن انگیزهی پیشرفت بالا در توسعهی همه جانبهی کشور میتوان با برنامهریزی بلند مدت، انگیزهی پیشرفت را در جامعه، بهخصوص محیطهای آموزشی افزایش داد و از این طریق زمینهی رشدی پایدار و همه جانبه را فراهم آورد.
2-3- پیشینهی پژوهشی
2-3-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
نیشینا و تانیگاکی (2013) جهت بررسی و ارزیابی آموزش ابراز وجود بر دانشجویان پرستاری، از میان 90 نفر، 56 دانشجوی سال سوم پرستاری که در آزمون ابراز وجود نمرهی پایینتر آورده بودند، انتخاب کردند. آنها در یافتههای خود نشان دادند، آموزش ابراز وجود باعث افزایش مهارتهای اجتماعی در دانشجویان گروه آزمایش شده بود، در حالیکه میزان مهارتهای اجتماعی در گروه کنترل ثابت باقی مانده بود.
محبی و همکاران (2012) در پژوهشی با هدف بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر اضطراب تحصیلی، 89 دانشآموز پیش دانشگاهی را به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب کردند، نتایج پژوهش آنها نشان داد آموزش ابراز وجود باعث کاهش چشمگیر اضطراب تحصیلی در دانشآموزان مضطرب و افزایش پیشرفت تحصیلی آنها شده بود (001/0p<).
رزان و زینگل (2009) برای بررسی اثربخشی آموزش ابراز وجود بر میزان ابراز وجود نوجوانان، از میان 140 دانشآموز 30 نفر که نمره کمتر در مقیاس ابراز وجود آورده بودند، انتخاب کردند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و گواه قرار دادند (9 دختر و 6 پسر در گروه آزمایش و 10 دختر و 5 پسر در گروه گواه). نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که برنامههای آموزش ابراز وجود اثر مثبت قابل توجهی در سطح ابراز وجود نوجوانان داشته است (05/0P<).

مطلب مرتبط :   پایان نامه ارشد رایگان درباره حکومت اسلامی

بستن منو