منبع تحقیق با موضوع صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

منبع تحقیق با موضوع صلاحیت و حدود اختیارات دیوان

دانلود پایان نامه

 

نظربه جهات و اسباب صدور قرار موردشکایت، مندرجات صورت جلسه ی اول دادرسی، انکار وکیل خواهان ونظربه اینکه ازسوی خوانده و وکیل او تاکنون دلیلی در معنی ماده 194 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور مدنی، بر کارسازی یا جعلی بودن چک مستند درخواست و دعوا ابراز نشده و موجبی برای ارتفاع یا الغای قرار مورداعتراض بر دادگاه به اثبات نرسیده است؛
بنابراین و با استناد به ماده 116 همان قانون ، دادگاه به ردّ اعتراض وکیل خوانده تعیین تکلیف می نماید؛ این تصمیم برابر ماده 330 ق.آد.د.ع.ا. در امور مدنی، ، قطعی است/.
رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی(حقوقی)کرمانشاه
جمال صالحی ذهابی
رونوشت برابر با اصل و اداریست-مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی(حقوقی)کرمانشاه-مرادی
– ‌ماده 325 – قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلاً قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای‌تجدیدنظر به‌اصل رأی نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی‌نیست.
-رساله ی به شماره مسلسل 58، سال 1317 در مجموعه حقوقی ،«محاکمات فوری عاجله»
– شمس، عبدالله، سال انتشاراپاییز 1387،آیین دادرسی مدنی پیشرفته، انتشارات دراک، جلد سوّم، تهران،چاپ چهاردهم، ص 366.
– ‌ماده 322 – هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود‚ دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو می‌نماید و اگر اصل دعوا در‌دادگاه مطرح باشد‚ دادگاه رسیدگی‌کننده‚ دستور را لغو خواهد نمود.
– شمس، عبدالله، سال انتشاراپاییز 1387،آیین دادرسی مدنی پیشرفته، انتشارات دراک، جلد سوّم، تهران،چاپ چهاردهم، ص 408.
– ماده 13 – صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها ومؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها وتشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
2 – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری‚ هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی‚ شورای کارگاه‚ هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما‚ کمیسیون موضوع ماده(100) قانون شهرداریها‚ کمیسیون موضوع .ماده(56) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
3 – رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(1) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1 – تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در .بندهای(1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
-ماده 14 – ق.د.ع.ا. در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت‚ موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد‚ شعبه رسیدگیکننده‚ حکم مقتضی مبنی بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده‚ صادر مینماید.
تبصره- پس از صدور حکم براساس ماده فوق‚ مراجع طرف شکایت علاوه بر اجراء حکم‚ مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می باشند.
– ماده 15 – درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده(13)‚ سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است‚ شعبه رسیدگیکننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع‚ برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات‚ تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه‚ صادر می نماید.
تبصره – دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی‚ ملغی الاثر می گردد.
– شمس، عبدالله، سال انتشاراپاییز 1384،آیین دادرسی مدنی ، انتشارات دراک، جلد دوّم، تهران،چاپ هشتم، شماره 1009، ص504.
– ‌ ماده 418 – درمورد ماده قبل‚ شخص ثالث حق دارد به‌هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی‚ انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به‌حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند
– مدنی سیّد جلالدین،سال انتشار1378،آیین دادرسی مدنی،انتشارات پایدار، تهران، چ پنجم، صص230، 231.
– مدنی سیّد جلالدین،سال انتشار1378،آیین دادرسی مدنی،انتشارات پایدار، تهران، چ پنجم، صص230، 231.

مطلب مرتبط :   تحقیق با موضوع محرومیت از حقوق اجتماعی

Close Menu