منبع تحقیق با موضوع دفاتر اسناد رسمی

منبع تحقیق با موضوع دفاتر اسناد رسمی

دانلود پایان نامه

اداره ثبت اسناد و املاک.  

در موارد ذیل، دفتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق مراجع صلاحیّت دار در صدور اجرائیه می باشند:
1- در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون، اموال منقول، املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجراء (مشمول قانون روابط مالک و مستاجر) اعمّ از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد، از دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند، ذی نفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند. (بند الف ماده یک آئین نامه اجرا،)
1- در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند استفاده کنند، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی دفتر خانه مربوطه است. (بند201 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ماه 60)
1- نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و یا تخلیه مورد اجاره را بخواهد مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سند است.(بند د آئین نامه اجراء) در این حالت باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضا نامه شود. (ماده 48آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب1317(.
در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق رجوع شده نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیر منقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند. (بند ج ماده یک آئین نامه اجرا، ماده 2 قانون ازدواج)؛
در موارد زیر ادارات ثبت مرجع صدور اجرائیه می باشد:
3- اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدوشرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.( بند ب ماده یک آئین نامه اجراء بند201 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اول مهر60.)
3- اجرائیه مربوط به چک بانکی؛
3- اجرائیه مربوط به ماده 103 قانون شهرداری مصوب 1334.)
3- اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبار های عمومی؛
3- اجرائیه مربوط به ماده 10 مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها.
3- اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال1345.
3- اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره 1 ماده 13و ماده 28 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 47.
3- اجرائیه موضوع ماده 11قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال 48 و تبصره 63 ماده واحد قانون بودجه اصلاحی سال 52 و بودجه سال53 . ماده 265 آئین نامه اجراء.)
3- اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده کنندگان از آب موضوع ماده واحد مصوب سال 46 قانون وصول بهاء آب سازمانها و شرکت های تابع وزارت آب و برق. (ماده257آئین نامه اجراء.)
3- اجرائیه در مورد آب بهاء طبق ماده 53 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب سال 1347. (ماده258آئین نامه اجراء.)
3- اجرائیه در مورد اجرای احکام دادگاه های نظامی نسبت به محکومیت های نقدی تصویب نامه شماره 8486 مصوب مرداد 1343 مستند به ماده 425 قانون دادرسی و کیفر ارتش. (ماده259آئین نامه اجراء.)
3- اجرائیه موضوع لایحه قانون بازسازی روستاهای کشور مصوب سال 1358 شورای انقلاب و ماده 11 آئین نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی در زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب سال 1359.
3- اجرائیه مربوط به «قانون راجع به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می شود».
3- اجرائیه مربوط به «قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء» و تبصره آن؛
3- اجرائیه های موضوع ماده 15قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62، و ماده 11 آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال62 (تصویب نامه 88620 هیئت وزیران و ماده 15 اصلاحی قانون مزبور مصوب سال 66.)
اجرائیه های موضوع ماده26 آئین نامه اصلاحی آئین نامه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب1310و اصلاحات بعدی آن مصوب مرداد ماه 1365 (مصوب1367) (موضوع ماده 147و148و154 اصلاحی قانون ثبت.)
بند سوم: اداره مالیاتها
در بستر تاریخ بشریّت، مالیات در کشورهای دنیا به عناوین و اهداف مختلف و مقصودهای گوناگونی از مردم اخذ می شد، در راههای خاصی به مصرف می رسید؛ در ممالک اسلامی و کشورهای مسلمان تحت عناوین؛ «زکات» ، «خمس» ، «انفال» ، «فیء» ، «جزیه» و خراج و… از مردم وصول می شد؛ تا اینکه؛ امروزه می بینیم، از آن به عنوان؛ «مالیات» اسم می برند، شیوه وصول، هزینه و هدف از آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

مطلب مرتبط :   منابع مقاله با موضوع برنامه ریزی منابع سازمان

بستن منو