منابع پایان نامه درمورد نتایج تحلیل آماری برای

منابع پایان نامه درمورد نتایج تحلیل آماری برای

دانلود پایان نامه

 

0.928-
6.215-
0.000
0.933
1.072
نوسان بازده
0.002
0.457
0.646
0.994
1.006
جدول 10-4 نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیر های مستقل و کنترل الگوهای آزمون فرضیه اول را نشان می دهد . نتایج نشان می دهد که در الگوی اول ضریب مثبت و با سطح معناداری کمتر از 05/0 حاکی از یک ارتباط مستقیم(مثبت) و معنی دار بین سطح مالکیت نهادی با شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام می باشد. در الگوی دوم متغیرهای قیمت سهام ، اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نوسان بازده به عنوان متغیرهای کنترل به الگوی رگرسیونی اضافه شده اند . نتایج نشان می دهد که در الگوی دوم ضریب مثبت و با سطح معناداری کمتر از 05/0 حاکی از یک ارتباط مستقیم(مثبت) و معنی دار بین سطح مالکیت نهادی با شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام می باشد. همچنین نتایج نشان می دهد که ارتباط بین متغیر های کنترل اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار با شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام درمدل چهارم معکوس(منفی) و ارتباط متغیر قیمت سهام با شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام مستقیم(مثبت) و معناداراست.همچنین بر اساس نتایج به دست آمده ، متغیر نوسان بازده تأثیر معناداری در نقدشوندگی سهام نداشته است زیرا که سطح معنی داری این متغیر بیش از 05/0 میباشد . بنابراین می توان این متغیر را از الگوی آزمون فرضیه حذف نمود. جدول10-4 نتایج مربوط به آزمون های هم خطی بین متغیرهای مستقل و کنترل را نشان می دهد.مقادیر آماره های هم خطی برای تمامی متغیر های مستقل و کنترل نزدیک به عدد 1 میباشد که حاکی از عدم وجود هم خطی شدید در بین متغیرهای مستقل و کنترل می باشد. براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول در مدل چهارم، شواهد متقاعد کننده ای جهت پذیرش فرضیه H0به دست نیامد . به عبارت دیگر ، در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین میزان مالکیت نهادی و شکاف مطلق قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه مستقیم(مثبت) و معناداری وجود دارد.لازم به توضیح است نتایج حاصل از آزمون مدل چهارم عکس نتایج سه مدل اول می باشد که این ناشی از این است که درمدل چهارم متغیر وابسته یک معیار عدم نقدشوندگی سهام است.در نتیجه فرضیه اول درهر دو الگوی مدل چهارم تحقیق در این سطح اطمینان پذیرفته می شود.
5- 5-4 مدل پنجم
درمدل چهارم متغیر وابسته شکاف نسبی قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام(RS) که یک معیار عدم نقدشوندگی سهام است با متغیر مستقل مالکیت نهادی در دو الگوی با متغیرهای کنترل و الگوی بدون متغیرهای کنترل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج در جداول 11-4 و 12-4نشان داده شده است.
جدول11-4 نتایج تحلیل آماری آزمون مدل متغیر وابسته شکاف نسبی قیمت های پیشنهادی خرید و فرو ش سهام براساس متغیر مستقل مالکیت نهادی
Ln (RS) = α + β1 INS i,t + ε i,t
متغیر مستقل
تحلیل واریانس
توان تبیین
آماره دوربین
واتسون
نتیجه
سطح مالکیت نهادی
آماره F
(معناداری)
ضریب

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درمورد ناسازگاری اجتماعی

Close Menu