منابع پایان نامه درمورد قراردادهای بین المللی

منابع پایان نامه درمورد قراردادهای بین المللی

دانلود پایان نامه

 

1- مرتضوی ، همان منبع ، ص 78
2- شمس ، همان منبع ، ش 833 ، ص 453
3- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ( 1389 ) ، نظریّه عمومی تعهّدات ، چاپ پنجم ، تهران ، نشر میزان ، ص 514
4- شهیدی ، دکتر مهدی ، ( 1368 ) ، سقوط تعهّدات ، چاپ اوّل ، تهران ، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، ص 139
– مهاجری ، دکتر علی ، ( 1391 ) ، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، ص 283
– واحدی ، همانجا ، ص 306
3-Euthanasia
– مواد 190 ، 217 ، بند 3 ماده 232 و ماده 975 ق.م ، از مستندات قانونی مشروع بودن ارکان ، جهات و تعهّداتِ ، قرارداد ، در حقوق ملّی می باشد .
1- منظور از رأی در این رساله آن دسته از تصمیمات دیوان داوری و دادگاه ملّی می باشد که دارای آثار اجرایی می باشند .
2- در مواد 473 ، 474 ، 477 ، 480 ، 482 ، 484 الی 493 و 495 ق.آ.د.م و مواد 21 ، بند 3 ماده 24 ، 28 و 30 الی 35 ق.د.ت.ب از تصمیم داور به عنوان « رأی » و در ماده 418 ق.آ.د.م به تصمیم داور ، « حکم » اطلاق شده است . همچنین در بند 1 ماده 24 و ماده 28 ق.د.ت.ب به امکان صدور « قرار » از سوی داور تصریح شده است .
– نیکبخت ، دکتر حمید رضا ، ( 1390 ) ، مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران ، « مسئولیّت سازمان داوری در داوری » ، چاپ دوّم ، تهران ، نشر شهر دانش ، ص 404
1-در این خصوص رأی شماره 151/59/85/36 ، مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران اعلام نمود ، « … هویّت داوری را نمی توان به طور کامل جدا از سیستم قضایی ملّی دانست اما ، اصولاً هدف از درج شرط داوری در قراردادهای بین المللی ، حلّ و فصل کلیّه اختلافات ناشی از قرارداد ، توسّط نهادهای داوری و یا داوران ذی صلاح و خارج ساختن صلاحیّت دادگاه های ملّی است … . » کاکاوند ، محمّد ، ( 1390 ) ، گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران ، چاپ دوّم ، تهران ، نشر شهر دانش ، ص 107
1-Arbitrium
– ماده 19 ق.د.ت.ب در باب تعیین قانون حاکم بر شکل داوری مقرّر داشته :
1- طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقرّرات آمره این قانون در مورد آبین رسیدگی داوری توافق نمایند .
2- در صورت نبودن چنین توافقی «‌ داور » با رعایت مقرّرات این قانون ، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدّی می‌نماید . تشخیص ارتباط ، موضوعیّت ‌و ارزش هرگونه دلیل بر عهده ‌داور است .
– ماده 1 ق.آ.د.م در این خصوص مقرّر نمود ، « آیین دادرسی مدنی ، مجموعه ی اصول و مقرّراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیّه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظّف به رعایت آن می باشند به کار می رود . »
2- Lex Mercatoria
3- Lex Arbitri
– قطعاً باید این را نیز گفت که پذیرش رهیافت غیر محلّی توسّط تمام کشورها می تواند منجر به این شود که هدف یکی کردن آیین دادرسی داوری بهتر محقّق شود چراکه محدوده مداخله قوانین خاصّ ملّی کاهش می یابد .
1- Friedland,P.D.,&Hornick, (1955). The relevance of international standards in the enforcementof arbitration agreements under the New York Convention,The American Review of International Arbitration,The parker school of Foreign and Comparative Law, Columbia University, New York , Vol. 6, No.2.p.2
2-Law of the forum
– کنوانسیون ایکسید از پذیرش قانون مقرّ داوری خودداری کرده و نحوه تشکیل دیوان داوری ( آیین داوری ) ، در مواد 37 الی 40 این کنوانسیون پیش بینی شده است .

مطلب مرتبط :   پایان نامه درباره تاریخچه کیفیت زندگی

بستن منو