منابع پایان نامه درمورد قانون داوری تجاری بین المللی

منابع پایان نامه درمورد قانون داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

5- امین ، پروفسور سیّد حسن ، ( 1386 ) ، تاریخ حقوق ایران ، چاپ دوّم ، تهران ، انتشارات دایره المعارف ایران شناسی  

6- انصاری ، دکتر مسعود ، طاهری ، محمّد علی ، ( 1388 ) ، مجموعه دانشنامه حقوق « دانشنامه حقوق خصوصی » ، جلد دوّم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات جنگل
7- بهرامی ، دکتر بهرام ، ( 1388 ) ، آیین دادرسی مدنی ، دوره چهار جلدی ، چاپ یازدهم ، تهران ، مؤسّسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بیّنه
8- بهمئی ، دکتر محمّد علی ، ( 1389 ) ، درس نامه داوری تجاری بین المللی ( کارشناسی ارشد ) ، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی
9- پیران ، دکتر حسین ، ( 1389 ) ، مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات گنج دانش
10- جعفری لنگرودی ، دکتر محمّد جعفر ، (1385 ) ، ترمینولوژی حقوق ، چاپ شانزدهم ، تهران ، انتشارات گنج دانش
11- جنیدی ، دکتر لعیا ، ( 1376 ) ، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر دادگستر
12- ……………………… ، ( 1378 ) ، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
13- ……………………… ، ( 1392 ) ، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ، چاپ سوّم ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
14- خزاعی ، دکتر حسین ، ( 1392 ) ، حقوق تجارت بین الملل ( داوری تجاری بین المللی ) ، جلد هفتم ، چاپ دوّم ، تهران ، انتشارات جنگل
15- زراعت ، دکتر عبّاس ، ( 1391 ) ، محشّای قانون آیین دادرسی مدنی ، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات ققنوس
16- زندی ، دکتر محمّد رضا ، ( 1390 ) ، رویّه قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران در امور مدنی ( داوری ) ، جلد دوّم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات جنگل
17- ساکت ، محمّد حسین ، ( 1382 ) ، دادرسی در حقوق اسلامی ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر میزان
18- سلجوقی ، دکتر محمود ، ( 1391 ) ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ( 1 و 2 ) ، چاپ سیزدهم ، تهران ، نشر میزان
19- شمس ، دکتر عبدالّله ، ( 1386 ) ، آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته ) ، جلد نخست ، چاپ پانزدهم ، تهران ، انتشارات دراک
20- …………………………. ، ( 1389 ) ، آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته ) ، جلد دوّم ، چاپ بیست و دوّم ، تهران ، انتشارات دراک
21- ……………………….. ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ( دوره پیشرفته ) ، جلد سوّم ، چاپ دوازدهم ، تهران ، انتشارات دراک
22- شیروی ، دکتر عبدالحسین ، ( 1391 ) ، حقوق تجارت بین الملل ، چاپ چهارم ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )
23- ……………………………….. ، ( 1391 ) ، داوری تجاری بین المللی ، چاپ اوّل ، تهران ، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها ( سمت )
24- غمامی ، دکتر مجید ، محسنی ، دکتر حسن ، ( 1390 ) ، آیین دادرسی مدنی فراملّی ، چاپ اوّل ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
25- فخّاری ، دکتر امیرحسین ، ( 1388 ) ، تحلیل آرای قضایی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات جنگل
26- کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ( 1388 ) ، دوره ی حقوق مدنی « قواعد عمومی قراردادها » ، جلد اوّل ، چاپ هشتم ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
27- …………………………. ، ( 1389 ) ، نظریّه عمومی تعهّدات ، چاپ پنجم ، تهران ، نشر میزان
28- کاکاوند ، محمّد ، ( 1390 ) ، گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران ، چاپ دوّم ، تهران ، نشر شهر دانش
29- کریمی ، دکتر عبّاس ، پرتو ، حمید رضا ، ( 1391 ) ، حقوق داوری داخلی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات دادگستر

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر

بستن منو