منابع پایان نامه درمورد
شناختی رفتاری، درمان شناختی رفتاری، بیماران مبتلا، سبک زندگی

منابع پایان نامه درمورد شناختی رفتاری، درمان شناختی رفتاری، بیماران مبتلا، سبک زندگی

دانلود پایان نامه

و کنترل را در متغیر سبک زندگی در مراحل پیش آزمون،پس آزمون نشان می دهد .در مرحله پیش آزمون ،انحراف معیار زیاد است که نشان دهنده پراکندگی نمرات آزمودنی ها می باشد.

جدول4-2: میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در متغیر افسردگی در مراحل پیش آزمون،پس آزمون
شاخص های آماری
مراحل آزمون
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
تعداد
پیش آزمون
آزمایش
53/50
15
50
30

کنترل
73/45
25/13
45
30

کل
13/48
24/14
5/47
60
پس آزمون
آزمایش
33/37
18/17
5/41
30

کنترل
40/46
15/12
5/45
30

کل
86/41
45/15
5/43
60

جدول4-2: میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در متغیر افسردگی را در مراحل پیش آزمون،پس آزمون نشان می دهد.داده های فوق نشان می دهد میانگین نمره ی افسردگی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون و گروه کنترل کاهش قابل توجهی داشته است.مفروضه های پژوهش دلالت بر آن داشته که در اثر درمان و کاربندی متغیر درمانی می توان میزانی از افسردگی آزمودنی ها را تقلیل داد.انحراف معیار در این متغیر تقریبا زیاد است که نشان دهنده پراکندگی نمرات آزمودنی ها می باشد.

ب)یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق
در رابطه با تایید یا رد فرضیه های پژوهش به دلیل اینکه مقایسه گروه ها از جهت متغیرهای وابسته (در نمرات پس آزمون در متغیر های سبک زندگی و افسردگی)با کنترل پیش آزمون انجام شده است از تجزیه و تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) استفاده شده است .جدول 4-3 نتایج تحلیل کورایانس چند متغیری روی نمره های پس آزمون سبک زندگی و افسردگی دو گروه آزمایش و کنترل ،با کنترل اثر پیش آزمون را نشان می دهد .این پژوهش شامل فرضیه های زیر بوده است که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آن در این بخش ارائه می گردد.

فرضیه 1: برنامه ی درمان شناختی رفتاری بر بهبود سبک زندگی و کاهش سطح افسر دگی بیماران دیابتی نوع دو اثر دارد.
فرضیه 2) برنامه ی درمان شناختی رفتاری بر بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 اثر دارد.
فرضیه 3) برنامه ی درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 اثر دارد.

فرضیه 1)درمان شناختی رفتاری می تواند افسردگی بیماران دیابتی را کاهش داده و سبک زندگی آنها را بهبود بخشد.

جدول 1)نتایج تحلیل کواریانس (مانکوا) روی نمرات افسردگی و سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
سطح معنی داری
dfخطا
dfفرضیه
F
مقدار
نام آزمون
000/0
25
2
36/24
365/0
آزمون اثر پیلایی
000/0
25
2
36/24
401/0
آزمون لامبدای ویلکز
000/0
25
2
36/24
861/0
آزمون اثر هتلینگ
000/0
25
2
36/24
976/0
آزمون بزرگترین ریشه

همانطوری که در جدول مشاهده می شود سطوح معنی داری همه آزمون ها(…/ . (p= بیانگر این است که بین گروههای آزمایش و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای وابسته با هم تفاوت معنی داری دارند.برای پی بردن به این نکته که از لحاظ کدام متغیرهای دو گروه تفاوت وجود دارد،تحلیل کواریانس تک متغیره را روی متن مانکوا انجام گرفت.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره قراردادهای الکترونیکی

فرضیه 2)درمان شناختی رفتاری می تواند رشد خود شکوفایی و معنویت را در بیماران مبتلا به دیابت افزایش دهد.
جدول 2)نتایج تحلیل کواریانس (آنکوا)روی نمرات رشد خود شکوفایی و معنوی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2
منبع تغیرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
f
سطح معناداری
p
مجذور اتا
پیش آزمون
958/49
1
958/49
67/1
207/0
58/0
گروه
766/2
1
766/2
48/0
000/0
11/0
خطا
230/807
27
897/29

همانطوری که در جدول نشان داده می شود اثربخشی درمان شناختی رفتاری با 48/ f=0 و سطح معنی داری (…/.(p را نشان می دهد.بنابراین می توان نتیجه گرفت که بیماران گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش رشد خود شکوفایی را نشان می دهند.

فرضیه 3) درمان شناختی رفتاری می تواند مسئولیت پذیری بیماران دیابتی را افزایش دهد.
جدول (3):نتایج تحلیل کواریانس (آنکوا)روی نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه در مسئولیت پذیری
منبع تغیرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
f
سطح معناداری
p
مجذور اتا
پیش آزمون
098/155
1
098/155
660/93
717/0
17/0
گروه
747/0
1
747/0
36/0
000/0
14
خطا
711/44
27
656/1

همانطوری که مشاهده می شود درمان شناختی رفتاری با 39/0=f و سطح معنی داری (…/.p)افزایش مسئولیت پذیری را در بیماران مبتلا به دیابت نشان می دهد.

فرضیه 4):درمان شناختی رفتاری می تواند روابط بین فردی را در در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو بهبود بخشد.
جدول (4):نتایج تحلیل کواریانس (آنکوا)بر روی نمرات روابط بین فردی دو گروه آزمایش و کنترل.
منبع تغیرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
f
سطح معناداری
p
مجذور اتا
پیش آزمون
651/48
1
651/48
105/4
417/0
62/0
گروه
396/1
1
396/1
49/0
000/0
53/0
خطا
438/55
27
052/2

همانطوری که نتایج جدول نشان می دهد روابط بین فردی در گروه آزمایش با 49/0=f و سطح معنی داری (001/0p) افزایش روابط بین فردی در بیماران را نشا
ن می دهد و حاکی از اثربخشی این رویکرد درمانی روی روابط بین فردی بیماران است.

فرضیه 5):درمان شناختی رفتاری می تواند استرس بیماران مبتلا به دیابت را کاهش دهد.
جدول(5):نتایج تحلیل کواریانس آنکوا روی نمرات استرس دو گروه آزمایش و کنترل .
منبع تغیرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
f
سطح معناداری
p
مجذور اتا
پیش آزمون
706/466
1
706/466
134/16
374/0
74/0
گروه
956/325
1
956/325
48/0
000/0
18/0
خطا
027/781
27
927/28

همانظوری که نتایج تحلیل کواریانس آنکوا نشان می دهد در بعد استرس برای گروه آزمایش با 48/0=f و سظح معنی داری (…/.p) حاکی از اثر بخشی این رویکرد درمانی شده است و به عبارتی این رویکرد درمانی استرس این بیماران را کاهش داده است.
فرضیه 6):درمان شناختی رفتاری می تواند برنامه های منظم ورزشی را در بیماران دیابتی افزایش دهد.
جدول (6):نتایج تحلیل کواریانس آنکوا روی نمرات ورزش دو گروه آزمایش و کنترل در بعد خرده مقیاس ورزش
منبع تغیرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
f
سطح معناداری
p
مجذور اتا
پیش آزمون
739/16
1
739/16
946/0
339/0
34/0
گروه
005/7
1
005/7
61/0
000/0
25/0
خطا
928/477
27
701/17

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره و اختلالات وابسته به آن

همانطوری که جدول 6 نشان می دهد درمان شناختی رفتاری برنامه های منظم ورزشی را در گروه آزمایش نسبت به کروه کنترل نشان داده است با 61/0=f و سطح معنی داری(…/.p). به عبارتی این برنامه درمانی باعث شده است که بیماران دیابتی برنامه های ورزشی را در زندگی روزمره ی خودشان بگنجانند.

فرضیه 7):درمان شناختی رفتاری می تواند رژیم غذایی و تغذیه بیماران دیابتی را بهبود بخشد.

جدول 7):نتایج تحلیل کواریانس آنکوا روی نمرات تغذیه دو گروه آزمایش و کنترل
منبع تغیرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
f
سطح معناداری
p
مجذور اتا
پیش آزمون
588/114
1
588/114
235/58
941/0
25/0
گروه
25/98
1
25/98
43/0
000/0
12/0
خطا
127/53
27
968/1

همانظوری که در جدول 7 مشاهده می شود درمان شناختی رفتاری می تواند رژیم غذایی و اهمیت تغذیه را در بیماران مبتلا به دیابت بهبود بخشد با 43/0=f و سطح معنی داری (…/.p).

فرضیه 8): درمان شناختی رفتاری می تواند افسردگی بیماران دیابتی را کاهش دهد.

جدول (8):نتایج تحلیل کواریانس آنکوا روی نمرات افسردگی بیماران مبتلا به دیابت در دو گروه آزمایش و کنترل.
منبع تغیرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
f
سطح معناداری
p
مجذور اتا
پیش آزمون
931/0
1
931/0
348/0
780/0
49/0
گروه
020/38
1
020/38
516/20
000/0
15/0
خطا
035/50
27
853/1

همانطوری که جدول (8) نشان می دهد،درمان شناختی رفتاری می تواند افسردگی بیماران دیابتی را کاهش دهد با 516/20=f و سطح معنی داری(…/.p).به عبارتی این رویکرد توانسته است در کاهش افسردگی این بیماران موثر واقع شود.

فصل پنجم
«بحث و نتیجه گیری»

مقدمه
تاریخ روانشناسی نشان می دهد که تا حدود یک دهه قبل، به طور عمد متخصصان در حوزه پیشگیری و درمان، علاقمند به مطالعه ضعف های افراد بودند. این علاقه به چندین دلیل بوده است (سلیگمن ، 2006) : اولین دلیل، وجود این دیدگاه است، « قبل از آن که بخواهیم به افراد خوشحال کمک کنیم، باید غم کسانی را که رنج می کشند بخوریم و با آنان همدردی کنیم ». دلیل دوم، عمل گرایانه و تاریخی است. بعداز جنگ جهانی دوم، روانشناسان دریافتند که آژانس های سرمایه گذاری، به تحقیق بر روی بیمار روانی و مشکلات دیگر و کارهای زیادی که می توانست در جهت کمک به برگشت سربازان انجام شود، اولویت می دهند ( همان منبع، 2006). به علاوه، تا این زمان روانشناسی بالینی با تمرکز بر تشخیص و درمان اختلالات به شیوه « مدل بیماری طبی » بود(مادوکس، 2002). همان طور که کیز و لویز (2002) بحث کرده اند. همگام با مدل بیماری طبی، ما عمدتا در جهت تشخیص علل احتمالی بیماری روانی و ایجاد درمانهای موثر برای کسانی که تا به حال از این اختلالات رنج کشیده اند، سرمایه گذاری کرده ایم. اما در تشخیص محافظ ها در برابر بیماری روانی، مثل توانمندیهای شخصی و ارتباطات اجتماعی جهت پیشگیری هدفمند در جمعیت بزرگتر، قصور کرده ایم. سومین دلیل ممکن است به خوبی در طبیعت خود ما و نظریه ها در مورد فرآِیندهای روانشناختی قرار بگیرد. با میستر، براتسلاوسکی، فینکنور و واهی (2001) نوشته اند « بد از خوب قوی تر است ». آنها با مرور ادبیات پژوهشی، بحث کرده اند که وقایع منفی در مقایسه با وقایع مثبت از شدت بیشتری برخوردارند و اطلاعات در مورد موضوعات بد نیز، کامل تر از اطلاعات در مورد موضوعات خوب، مورد رسیدگی و بررسی قرار میگیرد. برای مثال، شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه گوش به زنگی های خودکار، گرایش بیشتری به محرکهای منفی دارند تا محرک مثبت. همچنین مدارکی وجود دارد مبنی بر اینکه ما اعمال منفی را بیشتر به کیفیات درونی و اعمال مثبت را به شکل دهنده ها و اسناد های خارجی نسبت می دهیم (وانگ، 1994). حتی تغییرات DSM و ICD فقط برای نیمی از دورنما های شرایط انسانی بوده است. به عبارتی ما می توانیم اکنون آنچه را که در مردم اشتباه است، توصیف و اندازه گیری کنیم، اما چه چیزی درباره
انسان درست است? در این دو نظام تشخیصی هیچ چیز قابل تطبیقی برای زندگی خوب وجود ندارد. از این دیدگاه بهداشت روانی، تندرستی، یا بهزیستی، یعنی چیزی که قدری بیشتر از فقدان بیماری، پریشانی، و اختلال است. در این چهارچوب هدف، شکست معیار تشخیصیی بوده و شرکتهای بیمه و سازمانهایی که مسئولیت حفظ سلامت را دارند، به تعبیر سلیگمن و همکاران (2006)، موسسه ملی بیماری روانی نامیده می شوند. در طول دو دهه گذشته مفهوم سبک زندگی و افسردگی در حوزه روانشناسی تحولی توجه روز افزون کسب کرده است. به نظر می رسد اکنون روانشناسی بیش از هر زمان نیازمند نقشه شایسته ای در مورد نحوه بهبود سبک زندگی و کاهش میزان افسردگی بیمارن است. به منظور آزمون کارایی مدلی مبنی بر کاهش سطح افسردگی و بهبود زندگی بیماران دیابت نوع دو ، مداخله مبتنی بر درمان شناختی رفتاری انتخاب شد. پژوهش حاضر، در راستای تغییر نگاه از رویکرد مشکل محور به رویکرد پرورش توانمندیها و تغییر افکار شکل گرفت. این پژوهش سعی داشت تا برنامه ای درمانی تدوین کند تا بتواند در جهت ارتقای بهبود سبک زندگی و کاهش سطح افسردگی بیماران دیابت نوع دو موثر واقع شود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درباره آسیبهای اجتماعی

بحث و بررسی در مورد فرضیه های پژوهش

در مورد فرضیه اول

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو