منابع پایان نامه درمورد
سبک زندگی، گروه کنترل، پیش آزمون، شناختی رفتاری

منابع پایان نامه درمورد سبک زندگی، گروه کنترل، پیش آزمون، شناختی رفتاری

دانلود پایان نامه

گیری و ابزارهای اندازه گیری (پرسشنامه افسردگی بک و سبک زندگی والکر) همراه با پایایی و روایی آنها و همچنین روش پژوهش و شیوه اجرای پژوهش براساس ماهیت موضوع و یا به عبارت دیگر ماهیت و کیفیت سوال ها و روش های آماری متناسب با سوال های پژوهش جهت تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.
3-2 روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهش های تجربی که در آن از طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل ،با اجرای آزمون پیگیری و آرایش تصادفی در مورد آزمودنی ها همتا شده استفاده شده است که این طرح بصورت نمادین در جدول 3-1 نشان داده شده است(دلاور،1378).

جدول 3-1 طرح تحقیق حاضر به صورت نمادین
آزمون پیگیری
T2
پس آزمون
متغیر مستقل
X
پیش آزمون
انتخاب تصادفی
R
گروه
G
T2
T2
T2
T2
X

T1
T1
R
R
E
C

نمادX،به معنای متغیر مستقل دستکاری شده است.Tنشان دهنده مشاهده یا اندازه گیری(متغیر وابسته)است.نمادG به معنای گروه می باشد، R نشانه گزینش تصادفی،Eمعرف گروه آزمایشی (تجربی)وCبیانگر گروه کنترل یا گواه است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش را بیماران دیابتی کلیه مراکز بهداشت شهرستان سلماس در سال92-91 تشکیل می دهند که 30 نفر از آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه( 15 نفر گروه آزمایش) و (15 نفر گروه کنترل) قرار گرفتند.
3-4 روش نمونه و حجم نمونه

روش نمونه گیری به این صورت بود کهابتدابا مراجعه به مراکز بهداشت 30 نفر از بیمارانی که شرایط ورود به مطالعه را داشتند با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(15 نفر)و گروه کنترل(15 نفر) قرار گرفتند،بنابراین نمونه مورد نظر 30 نفر از مبتلایان به دیابت نوع 2 بودند.از آنجا که در طرح های آزمایشی در هر گروه 15 نفر کفایت می کند،بنابراین 30 نفر انتخاب شد.همچنین در تعمیم پذیری نتایج اگر چه هر چقدر نمونه بیشتر شود به قدرت تعمیم پذیری نتایج کمک می کند اما در طرح های آزمایشی 30 نفر کفایت میکند.

3-5ابزاهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات

در این پژوهش روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای – میدانی بوده است.

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای
در این مرحله با مراجعه به کتاب خانه ها از کتا بها،مجلات و پایان نامه های مربوط به موضوع تحقیق،فیش برداری به عمل آمد.
3-6 پرسشنامه
در این پژوهش به منظور اندازه گیری متغییرهای مورد نظر از دو پرسشنامه هنجاریابی شده به شرح زیر استفاده شده است.

3-6-1 پرسش نامه افسردگی بک (پرسش نامه ی افسردگی بک- نسخه2 (BDI-II)) :
به عنوان یک ابزار خود گزارشی به طور اولیه بک و همکاران ان را در سال 1960 معرفی کردند. در سال 1996 بک و همکاران نسخه دوم را ارائه کرده اند که در ان بعضی گویه ها با DSM-IVهمخوان است. و مشابه چاپ اول نیز یک اندازه گیری خود گزارشی دهی 21 عبارتی است. قاسم زاده و همکاران(1384) در بررسی ویژگیهای روان سنجی نسخه فارسی پرسشنامه افسردگی بک چاپ دوم بر 125 دانشجوی ایرانی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علامه طباطبایی ضریب الفای کرونباخ را 87/0 و ضریب باز ازمایی را 74/0 گزارش کرده اند. در این پژوهش از نسخه ترجمه شده قاسم زاده و همکاران استفاده شد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع احساس مسئولیت

3-6-2 پرسشنامه سبک زندگی :
این پرسشنامه که بوسیله والکر و همکارانش توسعه یافته است و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت را با تمرکز بر کارهای ابتکاری و ادراک فرد اندازه گیری می کند . این پرسشنامه55 سوال دارد و براساس مقیاس کیرت جواب داده می شود و دارای 6 زیر شاخه می باشد: تغذیه ، فعالیت بدنی ، مسئولیت پذیری در مورد سلامت مدیریت استرس ، روابط بین فردی ، رشد معنوی و حمایت بین فردی می باشد . که طیف آن از 79/0 تا 94/0 را گزارش نمودند و پایایی آزمون ، بازآزمون برابر با 89/0 بدست آمد (زیدی و همکاران ، 1390) .

3-7 شیوه اجرای پژوهش
پس از اجرای پیش آزمون ها، جلسات درمانی با رویکرد شناختی رفتاری صورت خواهد گرفت.پیش آزمونها شامل دو آزمون افسردگی بک و سبک زندگی والکر خواهند بود.این آزمونها به هردو گروه کنترل و آزمایش داده خواهند شد و هر دو گروه به طور همزمان در دو کلاس جداگانه به پرسشنامه ها پاسخ خواهند داد.مداخله ی درمانی در مدت 12 جلسه ی 90 دقیقه ای که هر هفته دوبار تشکیل خواهد شد،بر روی گروه آزمایش انجام خواهد گرفت و بعد از آن پس آزمون برای دو گروه(گواه و آزمایش)اجرا خواهد شد و سپس بعد از گذشت یک ماه آزمون پیگیری از هر دو گروه به عمل خواهد امد.در این مداخله از فرایند درمان شناختی رفتاری استفاده خواهد شد.گروه کنترل هیچ برنامه ی درمانی دریافت نخواهد کرد و فقط در مورد این گروه پیش آزمون،پس آزمون و آزمون پیگیری به عمل خواهد آمد.برای کنترل متغیرهای مزاهم نیز هیچ گونه آموزشی در خصوص کاهش افسردگی و بهبود سبک زندگی به گروه آزمایش داده نخواهد شد.

3-8شرح مختصر جلسات
چگونگی برگزاری جلسات برنامه درمانی به شرح زیر خواهد بود:

جلسه اول:
درس اول:خوشامد گویی-مروری بر ساختار جلسات و قوانین و مقررات مربوطه به برنامه درمان.
تمرین اشنایی با یکدیگر.
درس دوم:بحث در مورد تفکر و احساس و ارائه ترنس پرنسی های مربوطه-قدیس-و بحث در مورداستانداردهای وضع شده ی ما برای خودمان و دیگران-بیان تمثیل چمدان برای مراحل درمان.
بحث در مورد مزایای ورزش و تمرین های جسمانی و بحث در مورد اثرات بی تحرکی.
تمرین آرامش تصویری هدایت
شده(یا آرامش از طریق تصویر ذهنی هدایت شده).
تکلیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه دوم:
1-مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
2-ذرس اول:بحث در مورد نضریه اختلال هیجانی (یا نظریه شناختی افسردگی).
3-تمرین طبقه بندی باورها.
4-بحث در مورد رژیم غذایی مناسب و رعایت اصول بهداشتی با چهار هدف ،الف)کاهش مصرف غذاهای هاوی قند و برخی کربوهیدراتهای دیگر،ب )کاهش مصرف کلسترول،ج)دستیابی به وزن مناسب و حفظ آن ،د)مصرف مواد مغذی به اندازه متعادل.
5- درس دوم:اضطراب و خشم مرضی.
6-تمرین افکار خود آیند مرتبط با گروه درمانی.
7-درس سوم:مقاومت در برابر درمان.
8-تمرین تشخیص مقاومتهای بالقوه وراهبردهایی برای جلو گیری از آن.
9- دادن تکالیف خانگی برای جلسه بعد.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع قانون اجرای احکام مدنی

جلسه سوم:
1-مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
2-درس اول:پیامدهای رفتاری ناشی از باورها.
3-تمرین القاء فکر.
4-نحث و تمرین در موردمسئولیت پذیری و رشد معنوی بیماران در قبال سلامتی شان.
5-درس دوم:آشنایی با روش پیکان رو به پایین.
6-تمرین پیکان رو به پایین.
7-تکالیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه چهارم:
1-مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
2-درس اول:مرور و بررسی پیکان رو به پایین و پیکان رو به پایین پیشرفته.
3-تمرین ادامه پیکان رو به پایین.
4-درس دوم:انواع باورها.
5-تمرین طبقه بندی باورها.
6-بحث و تمرین در مورد مدیریت استرس ،آشفتگی و نگرانی حاصل از بیماری.
7- تکالیف خانگی برای هفته بعد.
جلسه پنجم:
مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول :تهیه فهرست اصلی باورها.
تمرین شروع به تهیه فهرست اصلی باورها.
درس دوم:نقشه های شناختی.
درس سوم:تهیه درجه بندی واحدهای ناراحتی ذهنی.
تمرین و بحث در مورد حمایت اجتماعی بیماران.
تکالیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه ششم:
مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول:باورها تغییر میکنند (آیا به بابانوئل یاعمو نوروز اعتقاد دارید).
تمرین:در گروههای کوچک،فهرستی از باورهایی که در طول تاریخ بشری و در طی زندگی خود شرکت کنندگان تغییر کرده است تهیه کنید.
درس دوم:باورها را آزمایش کنید،تمثیل غول دریاچه،تحلیل عینی(قضاوت و داوری ).
تمرین تحلیل عینی.
درس سوم:تحلیل استاندارد.
تمرین وبحث در مورد روابط بین فردی بیماران.
تکالیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه هفتم:
مرور و برسی تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول :تحلیل کارآمدی.
تمرین تحلیل کارآمدی.
درس دوم:تحلیل هماهنگی.
تمرین تحلیل هماهنگی.
تکالیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه هشتم:
برسی و مرور تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول:تحلیل منطقی.
تمرین تحلیل منطقی.
درس دوم:ادامه تحلیل منطقی.
تمرین تحلیل منطقی.
دادن تکلیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه نهم:
برسی و مرور تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول :ساخت سلسله مراتب.
تمرین به وجود آوردن حداقل یک سلسله مراتب.
درس دوم:مخالف ورزی.
تمرین شروع به ایجاد مخالف ورز.
دادن تکلیف خانگی برای هفته بعد.

جلسه دهم:
برسی و مرور تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول :تغییر ادراکی.
تمرین پر کردن فرمهای تغییر ادراکی.
درس دوم:بازداری ارادی کرتکس.
تمرین ارادی بازداری کرتکس در گروه بزرگتر.
دادن تکالیف خانگی برای هفته آینده.

جلسه یازدهم:
برسی و مرور تکالیف خانگی جلسه قبل.
درس اول:خود تنبیهی – خود پاداش دهی.
تمرین خود تنبیهی – خود پاداش دهی.
درس دوم:تکنیکهای نگهداری.
تمرین رشد و گسترش یک برنامه نگهداری.
دادن تکالیف خانگی برای هفته بعد.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره اعتماد به نفس

جلسه دوازدهم:
برسی و مرور تکالیف خانگی جلسه قبل.
مروری بر برنامه.
قرارهایی به منظور پیگیری و ارزیابی پس از درمان.
مراسم اختتامیه.

3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در این تحقیق از روش های آماری زیر استفاده شده است:
1-روش های آمار توصیفیمانند:
میانگین و انحراف استاندارد
2- روش های آمار استنباطی مانند:
تحلیل کواریانس تک متغیری (آنکوا)
تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا)

جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار کامپیوتری اس پی اس اس نسخه شانزدهم استفاده شده است ، وضمنا برای کلیه فرضیه ها سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شده است.
تحلیل کواریانس روش آماری است که اجازه می دهد اثر یک متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گیرد در حالی که اثر متغیر دیگری را حذف یا از بین می برد ،بعلاوه می تواند اثر متغیری دیگر –یک متغیر تصادفی کمکی را نیز بررسی کند .تحلیل کواریانس اثر متغییر تصادفی کمکی را مححدود کرده یا از بین می برد.همچنین خطای واریانس را کم می کند و در نتیجه مقدار اف ، را افزایش می دهد.در این پژوهش در فرضیه اصلی چون دو متغییر وابسته داشتیه ایم از تحلیل کواریانس چند متغییری ،و در فرضیه های فرعی چون هر کدام یک متغییر وابسته داشته ایم از تحلیل کواریانس تک متغییری استفاده شده است.
بهر حال با توجه به اینکه طرح به کار رفته در این پژوهش از نوع پیش آزمون –پس آزمون بوده است پس اثر گذاشتن پیش آزمون بر نتیجه تحقیق وجود داشته است،تحلیل کواریانس (تک متغیری و چند متغیری ) روش آماری مناسب و مفیدی است زیرا پیش آزمون را هم کنترل می کند.

فصل چهارم

«تجزیه و تحلیل داده ها»

مقدمه
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش سطح افسردگی و بهبود سبک زندگی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 بوده است.در این فصل با استفاده از روش های آماری مناسب ،داده های جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و یافته های پژوهش در دو قسمت به شرح زیر ارائه می شوند:

الف)یافته های توصیفی:
یافته های توصیفی این پژوهش شامل شاخص های آماری مانند میانگین ،انحراف معیار و میانه برای کلیه متغیر های مورد مطالعه در این پژوهش در جداول مربوطه ارائه شده است.

جدول 4-1:میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنی های گروه آزمایش و کنترل در متغیرسبک زندگی در مراحل پیش آزمون،پس آزمون

شاخص های آماری
مراحل آزمون
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
تعداد
پیش آزمون
آزمایش
43/47
08/20
5/50
30

کنترل
70/52
13/18
5/51
30

کل
06/50
15/19
51
60
پس آزمون
آزمایش
66/77
60/10
79
30

کنترل
56
08/12
5/57
30

کل
83/66
69/15
5/67
60

جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد میانه نمرات آزمودنی های گروه آزمایش

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو