منابع پایان نامه درمورد
سبک زندگی، احساس حقارت، علوم اجتماعی، عینی و ذهنی

منابع پایان نامه درمورد سبک زندگی، احساس حقارت، علوم اجتماعی، عینی و ذهنی

دانلود پایان نامه

داستانهایی از سبک زندگی ما است(دیسک و بیتر،1998).
پاورز و گریفیث 13 (1987)معتقدند که کودکان در اوایل زندگی اغلب با کمک والدین و خانواده به عنوان لنگر، وارد اجتماعی بزرگتر می شوند، آن ها به سوی بخش های جدید تجربه، یعنی آنچه ناشناخته و ناآشناست ،حرکت می کنند و به سوی خانه یعنی آنچه شناخته شده و امن است ،باز می گردند.این حرکت به سوی دنیا و بازگشت مجدد به خانه-آزمون تجربه ی بازگشت به امنیت –به صورت الگوی زندگی،سبک انجام و بسندگی کارها و شیوه ی واحدی از بودن با دیگران در دنیا در می آید و در کل، سبک زندگی آدمی را تشکیل می دهند(شلمن14 وموساک، 1988 به نقل از اکستین و کرن ،ترجمه علیزاده و همکاران،1389).
همه ی افراد از دوران اولیه کودکی،قانون حرکت واحد خود را بوجود می آورند (آنسباخر و آنسباخر،1967-1964 به نقل از اکستین و کرن ،ترجمه علیزاده و همکاران،1389).هدف این حرکت همیشه ،غلبه بر مشکلات فرد است .حرکت منسجم فرد به سوی هدف شخصی، نشانگر امنیت و اهمیت سبک زندگی او است .آدلر سبک زندگی را این گونه خلاصه می کند: سبک زندگی مفهومی است کلی، که افزون بر هدف،دربردانده ی اندیشه ی فرد درباره ی خود و دنیا و همچنین شیوه منحصر به فرد او در تلاش برای رسیدن به هدف ،در شرایط خاص است . سبک زندگی فرد،پلی است به سوی نیل به هدف شخصی(آنسباخر و آنسباخر،1956 به نقل از اکستین و کرن ،ترجمه علیزاده و همکاران،1389).
آدلر بر محدودیت های شناختی کودک برای اتخاذتصمیم اصلی در مورد خود در سنین کودکی واقف است ((کودک زمانی ” سبک زندگی” را می سازد که زبان و مفاهیم کافی ندارد.در همان حالی که کودک از نظر سبک زندگی رشد می کند.در مسیری پیش می رود که هرگز در قالب کلمات ابراز نشده اند بنابراین مصون از انتقاد بوده و از انتقاد،تجربه نیز در امان خواهد بود(آدلر،1956 به نقل از اکستین و کرن ،ترجمه علیزاده و همکاران،1389).
آدلر معتقد بود بخشی سبک زندگی فرد در سطح نیمه هوشیار او ایجاد می شود ؛زیرا کودک فاقد مهارت شناختی برای مفهوم سازی محیط است .این امر به مفاهیمی وابسته است که در اعماق ناهوشیار و نیمه هوشیار و هم چنین در بخش هایی از سطح هوشیار ما که کاملا بر آن واقف نیستیم پنهان شده اند(همان منبع).
شیوه ی زندگی تعیین کننده ی بی همتایی شخصیت فرد و ارائه دهنده اندیشه و افکار آدلر است. شیوه ی زندگی مهمترین عاملی است که انسان زندگیش را بر اساس آن تنظیم می کند و حرکتش را در جهان و زندگی مشخص می کند.شیوه ی زندگی نوع خاص واکنش فرد در برابر موانع و مشکلات زندگی است(ایزدی،1351؛بارکلی،1971 به نقل از شفیع آبادی و ناصری ،1390).
انسان در چهارچوب شیوه ی زندگی می تواند به نحو مفیدی رفتار کند یا اینکه زندگیش را بی ثمر سپری کند .روی این اصل است که بعضی از پیروان آدلر بین روان درمانی و مشاوره تفاوتی قائل شده اند.آنها معتقدند که هدف روان درمانی تغییر شیوه ی زندگی است و هدف مشاوره تغییر رفتار است در داخل شیوه ی زندگی در عین حال ،گروهی از پیروان آدلر چنین تمایز و تفکیکی را مصنوعی و سطحی پنداشته اند،زیرا تغییر در اعتقادات به تغییر در رفتار منجر می شود و تغییر در رفتار اغلب دگرگونی هایی در اعتقاد فرد نسبت به خود و دیگران پدید می آورد ( کرسینی،1973؛هال و لیندزی،1970.بارکلی،1971 به نقل از شفیع آبادی و ناصری ،1390).

مطلب مرتبط :   ارزش ویژه نام و نشان تجاری

2-19-2 -اعتقادات مربوط به شیوه ی زندگی به چهار گروه تقسیم می شود:
1-مفهوم خود یا خویشتن پنداری ،یعنی اعتقاد فرد به اینکه ((من که هستم)).
2-((خود آرمانی ،یعنی اعتقاد فرد به اینکه ((من چه باید باشم))،یا((مجبورم چه باشم تا جایی در میان دیگران داشته باشم)).این مفهوم را آدلر در سال 1912 عنوان کرد.
3- تصویری از جهان ،یعنی اعتقادات فرد در باره ی اطرافیان و محیط پیرامونش.
4-اعتقادات اخلاقی ،یعنی مجموعه ی چیزهایی که فرد درست یا نادرست می داند.
هرگاه میان اعتقادات مربوط به ((خود )) و ((خود))آرمانی تعارضی بوجود آید ،احساس حقارت بروز می کند .همچنین عدم هماهنگی میان اعتقادات مربوط به ((خود)) و اعتقادات مربوط به جهان پیرامون به احساس حقارت می انجامد که بعضی اوقات آن را احساس عدم کفایت،فقدان شایستگی و یا عدم تسلط می نامند.نا هماهنگی میان خویشتن پنداری و اعتقادات اخلاقی نیز موجب احساس حقارت در حوزه اخلاقی می شود که احساس گناه نوعی از آن است(کرسینی،1973به نقل از شفیع آبادی و ناصری ،1390).
شالوده ی شیوه زندگی فرد از همان اوایل کودکی یعنی در سنین چهار یا پنج سالگی ریخته می شود.در شکل گیری شیوه زندگی ،حق تقدم با عوامل جسمانی است .به همین طریق ،عوامل جسمانی در ایجاد فرضیاتی در زندگی فرد تاثیرات بسزایی دارند.از این رو، آدلر برای تجارب اولیه ی اجتماعی کودک ، در زمینه ی ایجاد مفهوم نسبت به موقعیتش در جهان ،اهمیت زیادی قائل می شود.کودک عوامل موجود در محیط خانواده را به دنیای خارج تعمیم می دهد وروابط و تعابیرش را بر ان اساس بنیان می نهد .به همین دلیل ،آدلر به ماهیت منظومه ی خانواده توجه خاصی مبذول داشت و ترتیب تولد فرد را در خانواده (بدین معنی که چندمین فرزند خانواده است)با خصوصیات رفتاری متفاوتی همراه می دانست.بنابراین ،اطلاعات مربوط به ترتیب تولد کودک و همین طور ،خاطرات اولیه ی او در محیط اجتماعی خانواده ،نقش مهمی در معرفی چگونگی شخصیت و شیوه زندگی او بازی می کند(آدلر،1954؛بارکلی ،1971به نقل از شفیع آبادی و ناصری ،1390).
کودک،به اقتضای نیازها و شرایط خاص محیط خانوادگی خود،روش های ویژه ای را برای رسیدن ب
ه هدفهایشان اتخاذ می کند که به تدریج جز،صفات ثانوی او می شوند.به عبارت دیگر، محیط اولیه، شرایط خانواده ، و چگونگی نوع احساس حقارت ،احساسات اجتماعی و میل به قدرت طلبی در تعیین سمت وسوی شیوه زندگی موثرند .بدین معنی که شیوه زندگی هر فرد ،بر اساس هدفهایشان به طریقی تعیین می شود که شخص را در قبال احساس نا امنی ناشی از احساس بی کفایتش محافظت کند.به عنوان مثال ، شیوه زندگی یک کودک ناخواسته و مطرود با خصوصیاتی چون بدبینی ،کینه توزی و روی گرداندن و گریز از اجتماع همراه خواهد بود.از این رو ، شیوه زندگی می تواند مولد استعداد ها و رفتارهای موثر و مفید باشد و یا آنکه به جبران های افراطی و نا سالم منتهی شود.نگرش ها، احساسات و ادراک های فرد در سنین اولیه به وجود می آید و تثبیت می شود و تغییر آنها پس از آن عملا غیر ممکن است. شیوه زندگی، آدلر را ارضا نکرد ،زیرا به نظر او این مفهوم ساده و مکانیکی بود و سرانجام در راه جستجوی اصلی پویاتر به مفهوم ((من خلاقه))دست یافت (بارکلی ،1971؛آدلر ،1954؛هال و لیندزی،1970 به نقل از شفیع آبادی و ناصری ،1390).
2-20-سبک زندگی از دیدگاه اجتماعی(جامعه شناسی)
هر اصطلاح از اصطلاحات علوم اجتماعی – مانند سایر علوم -در فضای مفهومی آن قابل درک است . “سبک زندگی” نیز به عنوان یکی از اصطلاحات علوم اجتماعی ، پیوند مستقیم و وثیقی با مجموعه ای از مفاهیم دارد ؛ مفاهیمی مانند عینیت و ذهنیت، فرهنگ و جامعه ، فرهنگ عینی و ذهنی ، صورت ( شکل ) و محتوا ، رفتار و معنا ( نگرش ، ارزش و هنجار ) ، اخلاق و ایدوئولوژی ، سنت و نوگرایی ، شخصیت و هویت ( فردی و جمعی ) ، وراثت و محیط ، فردیت و عمومیت ، خلاقیت و بازتولید ، تولید و مصرف ، طبقه و قشر ( بندی ) اجتماعی ، زیبا شناسی ( سلیقه ) و نیاز ، منزلت و مشروعیت و بدون شناخت این روابط ،درک درستی از ” سبک زندگی” و نظریه های مربوط به آن بدست نخواهد آمد . کاربرد های” سبک زندگی” اغلب آن را به همان گویی و کلی گویی کشانده و از آن برای همه چیز و هیچ چیز استفاده شده است به گونه ای که گاهی به اشتباه ،آن را معادل فرهنگ و یا طبقه در نظر می گیرند . بدین لحاظ، هر محققی که می خواهد در این حوزه به مطالعه بپردازد ، موظف به روشن کردن معنای دقیقی است که از ” سبک زندگی” در نظر دارد ؛ معنایی که حداقل رابطه ی” سبک زندگی” را با سایر پدیده ها و مفاهیم هم جوار نشان می دهد ( هندری و دیگران ، 1381 : 228 ) .آیا مفهوم ” سبک زندگی ” ترکیبی از معنای دو واژه ی سبک و زندگی است یا اصطلاحی خاص در علوم اجتماعی ؟ آیا کسانی که از این ترکیب بهره برده اند ، همگی معنای واحدی را از آن ارائه کرده اند ؟ کدام پدیده ها تحت این عنوان مورد مطالعه قرار گرفته اند ؟ پرسش هایی است که در ادامه تلاش می شود به آن پاسخ داده شود .
2-21 ریشه شناسی:
در زبان های مختلف از ترکیب ((سبک زندگی)) در شکل های مختلف یاد شده ، در زبان آلمانی ( Lebenstill ) و در زبان انگلیسی در شکل ( stye of life / Living )و ( Life style ) در گذشته و امروز بیشتر به صورت( Lifestyle ) استفاده شده است . این ترکیب از دو واژه ی سبک 15 و زندگی 16 تشکیل می شود . معنای لغوی واژه ی زندگی روشن است ،اما در تعریف واژه ی ((سبک)) در لغت نامه ها معانی گوناگونی درج شده است ( که البته ریشه در کاربرد آن در علوم مختلف دارد ) .( Style) از اصل لاتینی (Stilus ) و فرانسه قدیم ( Stylus) است که به معنی اشیای نوک تیز فلزی ( مانند نیزه و قلم حجاری ) بوده است ( لغت نامه آمریکن هریتیچ ، 2004 ) امروژه این کلمه در زبان انگلیسی به معنی :
1. ” نوع ، روش ، سبک اثاثیه ” ( پیشین ) ، ” شکل دادن یا طراحی چیزی ( مانند موی سر ) یا شی ( مانند تکه ای از لباس یا اسباب و وسایل ) تا به نظر جالب و جذاب آید ، کیفیت برتر در ظاهر ، طراحی یا رفتار ” ( لغت نامه ی کمبریج 2004 ) ، ” تطابق با معیار شناخته شده ، شیوه ای که برازنده و مناسب پنداشته می شود ، خصوصا در رفتار اجتماعی ، زیبایی ، ظرافت یا سهولت ؛ شیوه یا تکنیک ” ( لغت نامه ی وبستر 2004 ) ” نحوه ی عرضه ، خصوصا در موسیقی یا یکی از هنر های زیبا … ترکیب طرح های مشخص ادبی یا فرضیه های هنری ” ( لغت نامه ی وبستر98 – 1996 ) ، ” اشکال مختلف هنر ها ، شکل متمایز و قبل شناسایی در یک رشته ی هنری مثل موسیقی ، معماری ، ادبیات و … ؛ استعداد و قوه ی تشخیص قوه ی برانگیزاننده در مسیری که چیزی انجام می شود خصوصا ویژگی ای که تمایل قابل اطمینانی را به ارائه مهارت یا سلیقه ی زیبا عرضه می کند ” ( لغت نامه ی ام . اس . ان انکارتا، 2004 ) ، ” شیوه ی مخصوص تغییر ( در نوشتار یا سخنرانی ) …. ؛ شیوه یا تکنیک خاص که توسط آن چیزی انجام ، خلق یا اجرا می شود . ” ( لغت نامه وبستر ، 2004 ) ، ” شیوه ای که در آن چیزی گفته یا انجام می شود ، مثل سبک سخنرانی یا نوشتن ” ( لغت نامه امریکن هریتیچ 2000 ) و ” طریقه ی نوشتار و یا گفتار ( که در مقابل محتوا قرار دارد ) ، طریقه ی انجام چیزی به خصوص زمانی که ویژگی یک هنرمند یا دوره ی هنری باشد . ” ( لغت نامه ی آکسفورد ، 1987 )
2. ” شیوه و روش انجام چیزی خصوصا شیوه ای که برای فرد ، گروهی از مردم ، مکان یا دوره ای ، نوعی 17 باشد . ” ( لغت نامه کمبریچ ، 2004 ) ، ” اجرا یا انجام اموری که تمایز دهنده فرد یا گروه یا سطح یا … خاصی باشد ” ( لغت نامه وبستر، 1996) ، ” نوع تصور و فردیتی که در افعال و سلیقه های شخص ارائه می شود . ” ( امریکن هریتیچ ، 2000 ) ، ” شیوه ی بیان چیزی ( در زبان یا هنر یا موسیقی یا … ) که مشخصه ی فرد خاص یا گروه خاص یا مردم خاص یا دوره ی خاصی است … ، . سلیقه و زیبایی متمایز ، سلیقه ی عمومی در زمان خاص ” ( لغت نامه ی پرینستون 2
003 ) ، ” طرز نگرش خاص فردی و سلیقه که بیانگر و ممیز راه زندگی است . ” ( لغت نامه ی وبستر ، 2004 ) ، ” شیوه ی انجام چیزی ، خصوصا راهی که نشان دهنده ی تاکید بر طرز نگرش خاص یا مشخصه ی دوره ی معینی باشد . ” ( لغت نامهه ی ام . اس . ان انکارتا ، 2004 ) ، و ” شیوه یا عادت متمایز رفتاری یا حرکت فرد . ” ( لغت نامه ی وبستر ، 2004 )
3. “مد ، خصوصا در پوشیدن ” ( لغت نامه کمریچ ، 2004 ؛ لغت نامه ی آکسفورد ، 1987 ) ،” مد روز ، رایج ” ( لغت نامه ی وبستر 98– 1996 ؛ لغت نامه ی پریستون ، 2003 ) ، ” برتری مد گونه ، شیک ، مد زود گذر ، هوس و میل مفرط ، عادت و مرسوم ” ( لغت نامه ی وبستر ، 2004 )

مطلب مرتبط :   فایل پایان نامه :روابط اجتماعی

دیدگاهتان را بنویسید

بستن منو