منابع پایان نامه درمورد داوری های تجاری بین المللی

منابع پایان نامه درمورد داوری های تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

1- Denationalized Law  

– مفهوم غیر محلّی “ Rules of Law ” در مقابل قوانین ملّی“ Law ” استعمال می شود .
1- این موضوع از ماده 15 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » نیز استنباط می گردد .
– بهمئی ، دکتر محمّد علی ، ( 1391 ) ، داوری تجاری بین المللی ، تقریرات دوره دکتری حقوق خصوصی ، دانشگاه شهید بهشتی
3-Lord Wilberforce
4- برای توضیح بیشتر در این مورد ر.ک :
– جنیدی ، دکتر لعیا ، ( 1376 ) ، قانون حاکم در داوری های تجاری بین المللی ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر دادگستر ، ص 188
6- Law applicable to Substance of Dispute
7- Substantive Law
– در برخی از نوشته های حقوقی اصطلاح « قانون ماهوی حاکم بر قرارداد » و در برخی دیگر اصطلاح « قانون حاکم بر ماهیّت اختلاف » به کار رفته است . ر.ک : صفایی ، دکتر سیّد حسین ، ( 1372 ) ، تعیین حقوق حاکم بر ماهیّت دعوی در داوری های بین المللی ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 30
– ماده 968 ق.م مقرّر نمود ، « تعهّدات ناشی از عقود ، تابع قانون محلّ وقوع عقد است ، مگر این که متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند . »
– سلجوقی ، دکتر محمود ، ( 1391 ) ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی ( 1 و 2 ) ، چاپ سیزدهم ، تهران ، نشر میزان ، ص 375
– الماسی ، دکتر نجاد علی ، ( 1389 ) ، حقوق بین الملل خصوصی ، چاپ نهم ، تهران ، نشر میزان ، صص 347 الی 344 . الماسی ، دکتر نجاد علی ، ( 1390 ) ، تعارض قوانین ، چاپ بیستم ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ، ص 214 . ارفع نیا ، دکتر بهشید ، ( 1389 ) ، تعارض قوانین– حقوق بین الملل خصوصی ، جلد دوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات بهتاب ، ص 79
– برای توضیح تفصیلی حقوق ماهوی حاکم بر انواع دعاوی خصوصی و تجاری در حقوق ملّی ر.ک : مرتضوی ، دکتر عبدالحمید ، ( 1392 ) ، آیین دادرسی مدنی اختصاصی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات جاودانه
– بند 2 ماده 28 ق.ن.د.آ
– لزوم رعایت عرف تجاری ، هنگام صدور رأی توسّط داور ، در بند 4 ماده 27 ق.د.ت.ب و بند 4 ماده 28 ق.ن.د.آ تصریح شده است .
3- بند 1 ماده 28 ق.ن.د.آ ، بند 1 ماده 33 مقرّرات داوری آنسیترال ، بند 1 ماده 17 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، ماده 42 کنوانسیون ایکسید
– بند 1 ماده 27 ق.د.ت.ب
– بند 1 ماده 42 کنوانسیون ایکسید
– بند 2 ماده 33 مقرّرات داوری آنسیترال ، بند 3 ماده 17 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC »
– بند 4 ماده 27 ق.د.ت.ب ، بند 2 ماده 17 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » و بند 4 ماده 28 ق.ن.د.آ
– در رسیدگی داوری ، داور و دیوان داوری مکلّف به اعلام ختم رسیدگی نبوده و مطابق ماده 31 ق.د.ت.ب و ماده 32 ق.ن.د.آ ، صدور رأی نهایی و دستور داوری در موارد معیّن ، از علل ختم رسیدگی می باشد . با این وجود ، مطابق ماده 295 ق.آ.د.م ، اعلام ختم دادرسی ، جهت صدور رأی قضایی الزامی می باشد . در داوری های ملّی ، با توجّه به عدم تصریح قانونگذار و با توجّه به مفادّ ماده 477 ق.آ.د.م ، رعایت مفادّ ماده 295 ق.آ.د.م برای داور(ان) الزامی نیست . با این وجود بند الف ماده 48 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران ، به لزوم اعلام ختم رسیدگی ، جهت صدور رأی تأکید دارد .
– خزاعی ، دکتر حسین ، ( 1386 ) ، « رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی » ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 3 ، دوره 37 ، ص 97

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان با موضوع نهادهای اجتماعی

بستن منو