منابع پایان نامه درمورد داوری تجاری بین المللی

منابع پایان نامه درمورد داوری تجاری بین المللی

دانلود پایان نامه

30- کریمی ، دکتر عبّاس ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات مجد  

31- متین دفتری ، دکتر احمد ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد اوّل ، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات مجد
32- محبّی ، دکتر محسن ، ( 1390 ) ، دیوان داوری دعاوی ایران- ایالات متّحده امریکا ، ترجمه حبیبی مجنده ، دکتر محمّد ، چاپ دوّم ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش
33- مرتضوی ، دکتر عبدالحمید ، ( 1392 ) ، آیین رسیدگی داوری تجاری بین المللی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات جنگل
34- ………………………………… ، ( 1392 ) ، آیین دادرسی مدنی عمومی « با تکیّه بر دفاع خوانده » ، جلد دوّم ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات جنگل
35- ………………………………… ، ( 1392 ) ، آیین دادرسی مدنی اختصاصی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات جنگل
36- مردانی ، دکتر نادر ، بهشتی ، محمّد جواد ، ( 1389 ) ، آیین دادرسی مدنی ، جلد دوّم ، چاپ دوّم ، تهران ، نشر میزان
37- مرکز استخراج و مطالعات رویّه قضایی کشور ، ( 1392 ) ، مجموعه آرای قضایی دادگاه های تجدید نظر استان تهران ( حقوقی ) ، چاپ اوّل ، تهران ، مرکز مطبوعات و انتشارات قوّه قضاییّه
38- معاونت آموزش و تحقیقات قوّه قضاییّه ، ( 1392 ) ، رویّه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه های عمومی حقوقی ، جلد سوّم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات جنگل
39- مهاجری ، دکتر علی ، ( 1391 ) ، آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات فکر سازان
40- ……………………….. ، ( 1391 ) ، مبسوط در آیین دادرسی مدنی ، جلد چهارم ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات فکرسازان
41- میرزایی ، علیرضا ، ( 1390 ) ، قواعد داوری از منظر حقوق تطبیقی ، چاپ دوّم ، تهران ، انتشارات جنگل
42- نیکبخت ، دکتر حمید رضا ، ( 1390 ) ، داوری تجاری بین المللی « آیین داوری » ، چاپ دوّم ، تهران ، مؤسّسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
43- واحدی ، دکتر قدرت الّله ، ( 1387 ) ، آیین دادرسی مدنی ، جلد اوّل ، چاپ پنجم ، تهران ، نشر میزان
44- ……………………………… ، ( 1386 ) ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوّم ، چاپ چهارم ، تهران ، نشر میزان
45- یوسف زاده ، دکتر مرتضی ، ( 1391 ) ، آیین دادرسی مدنی ، چاپ اوّل ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
ب : مقالات
46- افتخار جهرمی ، دکتر گودرز ، ( 1378 ) ، تحوّلات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران : دستاورد آن در حوزه داوری بین المللی ، مجلّه تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 27– 28
47- جلالی ، دکتر محمود ، ( 1383 ) ، حلّ و فصل دعاوی سرمایه گذاری از طریق داوری ایکسید و ضرورت الحاق ایران ، مجلّه تخصّصی الهیّات و حقوق ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 13
48- خزاعی ، دکتر حسین ، ( 1377 ) ، شناسایی و اجرای احکام داور بین المللی ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 0 ، دوره 39
49- …………………………. ، ( 1386 ) ، « رأی داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی » ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 3 ، دوره 37
50- ………………………… ، ( 1388 ) ، خصوصی و محرمانه بودن داوری در حقوق تجارت داخلی و بین المللی ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 3 ، دوره 39
51- صادقی ، دکتر محسن ، ( 1384 ) ، مفهوم و اعمال نظم عمومی در مراجع قضایی و شبه قضایی و جلوه های نوین آن ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 68
2) منابع عربی
52- ابن ادریس، ( 1410 ) ، السرائر ، جلد دوّم ، الطبعه الثانیه ، قم ، مؤسّسه النشر الاسلامی

مطلب مرتبط :   منبع مقاله با موضوع دانشگاه فردوسی مشهد

بستن منو