منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه

3-Rene David ,(1983),Arbitration in international trade , Deventer , The Netherlands , Kluwer law and Taxation publishers , p.5.  

4- Brayan A. Garner, (2011) , BLACK’S LAW DICTIONARY,U.S,Thomson/West,pp,42.43
– مرتضوی ، دکتر عبدالحمید ، ( 1392 ) ، آیین رسیدگی داوری تجاری بین المللی ایران ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات جاودانه ، ص 2
– اسکینی ، دکتر ربیعا ، (1371 ) ، مباحثی از حقوق تجارت بینالملل ، چاپ اوّل ، تهران ، نشر دانش امروز ، ص 137
– بند 3 ماده 1 ق.ن.د.آ
– بند 1 ماده 1 کنوانسیون نیویورک
2- Ad hoc Arbitration
3- Institutional Arbitration
4- مثلاً دیوان داوری « ICC » یکی از موارد نظارت های ویژه ی آن در مقایسه با سازمان های داوری دیگر ، نظارت شکلی بر رأی قبل از امضای آن توسّط داور است . در این موضوع دیوان شکل رأی را از حیث مدلّل و مستند بودن و مانند آن مورد نظارت قرار می دهد و در ماهیّت رأی داور دخالت نمی کند . ماده 27 مقرّرات داوری مصوّب 1988 « ICC » مقرّر داشت ، « قبل از امضای رأی ، داور باید پیش نویس رأی را به دیوان تسلیم نماید . دیوان می تواند اصلاحاتی راجع به شکل رأی مقرّر نماید و بدون مداخله در آزادی تصمیم داور ، می تواند توجّه وی را به مسائل ماهوی جلب نماید . هیچ رأیی توسّط داور صادر نخواهد شد مگر این که رأی از نظر شکلی توسّط دیوان تأیید شده باشد . »
1-Wholly – administered
2- Semi – administered
3- Chartered
4- A.Redfern , M.Hunter ,(2003), Law and practice of International commercial Arbitration , London , Student Edition , p.44
– متین دفتری ، همان منبع ، ص80
2- Compulsory Arbitration or Statutory Arbitration
– برای مشاهده انواع داوری اجباری ر.ک : مرتضوی ، همان منبع ، صص 6 الی 9
4- Michael Pryles, ‘ The Growth of International Arbitration’, available at :
1- بند 4 ماده 25مقرّرات داوری آنسیترال و بند 3 ماده 21 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC »
– صفایی ، دکتر سیّد حسین ، (1390) ، مقالاتی درباره حقوق بین الملل و داوری های بین المللی ، چاپ سوّم ، تهران ، نشر میزان ، ص 106
1- بند 1 ماده 12 ق.د.ت.ب و بند 2 ماده 12 ق.ن.د.آ به اصول بی طرفی و استقلال داور تصریح نموده و عدم رعایت آن ، سبب طرح ایراد به داور خواهد شد .
– برای دیدن سایر مزیّت های داوری ر.ک : مرتضوی ، همان منبع ، صص 26 الی 31
– اصل 139 ق.ا در موضوع داوری مقرّر نمود ، « صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطّلاع مجلس برسد . در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد . موارد مهم را قانون تعیین می کند . »
– الحاقی 21/07/1360
– سوره مبارکه نساء ، آیه شریفه 35
– قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26 شهریور 1376 ، روزنامه رسمی شماره 15335 مورّخ 28/08/1376

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد برنامه های توانمندسازی

بستن منو