منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه

 

– مطابق ماده 53 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران و ماده 27 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، رأی صادره ، قبل از امضاء باید به تأیید دیوان برسد و داور(ان) در خصوص موارد شکلی ملزم به رعایت نظر دیوان هستند . همچنین ماده 49 کنوانسیون ایکسید ، به ارسال نسخه های تصدیق شده ی رأی برای طرفین ، تصریح نموده است .
– در پرونده کلاسه 495 … شعبه 25 دادگاه عمومی تهران که درخواست اجرای رأی داور گردیده به موجب رأی صادره از سوی داور ( آقای … ) عنوان داشته ، « با توجّه به موضوع اختلاف و نظرات طرفین دعوا که در قرارداد داوری به امضای طرفین رسیده به استحضار میرساند :
الف) بهای تمام شده آپارتمان مورد قرارداد به صورت زیر توسّط فروشنده ( خوانده ) محاسبه و به خریدار ( خواهان ) پرداخت گردد . متراژ آپارتمان مورد قرارداد خرید ، و کلّ هزینههای انجام شده در ساخت مجتمع مورد نظر ، مساوی است با هزینه تمام شده آپارتمان مورد قرارداد .
ب) در مورد مبالغ قدرالسهم هزینههای آپارتمان مورد قرارداد که طیّ نامه به صورت کتبی توسّط فروشنده به خریدار ابلاغ شده ، در صورت عدم اقدام به موقع برای پرداخت توسّط ایشان خسارتی معادل حاصل ضرب سود سپرده سرمایه بلند مدّت یک ساله ( مورد عمل بانکهای کشور ) در تاریخ ابلاغ در مبلغ قدرالسّهم ابلاغی ، تا تاریخ واگذاری اوّلین آپارتمان مجتمع مذکور ، به عنوان خسارت تأخیر توسّط شرکت تعاونی محاسبه و به خریدار اعلام گردد .
ج) خریدار ( خواهان ) ملزم است پس از ابلاغ موارد فوق توسّط فروشنده ( خوانده ) قیمت تمام شده آپارتمان مورد قرارداد ( موضوع بند الف ) را به علاوه خسارات ناشی از دیرکرد پرداخت مبالغ ابلاغی توسّط شرکت تعاونی (موضوع بند 2) و پس از کسر مبالغ پرداختی ایشان تاکنون ، طیّ صورت جلسه تنظیمی که به امضای طرفین میرسد به صورت یکجا به فروشنده پرداخت نموده و فروشنده ملزم است بلافاصله پس از دریافت مبلغ فوق آپارتمان مورد قرارداد را تحویل ایشان نماید . »
دادگاه مرجوع الیه ( شعبه 25 دادگاه عمومی تهران ) به موجب دادنامه 890 مورخ 18/114/88 اعلام نمود ، « به لحاظ این که موضوع رأی داور معیّن نمیباشد مستنداً به ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی قرار ردّ درخواست اجرای رأی داوری صادر و اعلام میگردد … » به جهت تجدیدنظر خواهی متقاضی اجرای رأی داور نسبت به دادنامه مزبور شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه 225 مورخ 20/2/89 اعلام داشته « نظر به اینکه دلیلی متضمّن نقض دادنامه مآرالذکر ارائه نشده ، به علاوه در مراجعه به رأی داوری مشخّص گردید که موضوع آن نامشخّص و علی رغم ادّعای تجدیدنظر خواه و اشاره آن به مبالغی که در قبال تحویلآپارتمان باید پرداخت شود آن هم نامشخّص است لذا موضوع منطبق است با قسمت اوّل ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی ، قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام میگردد … »
– در داوری های ملّی به موجب ماده 482 ق.آ.د.م ، « رأی داور باید موجّه و مدلّل بوده و مخالف با قوانین موجود حق نباشد . »
– کاتوزیان ، دکتر ناصر ، ( 1354 ) ، اعتبار قضیّه مختوم بها در امور مدنی ، چاپ سوّم ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، ص87
– ماده 22 ق.د.ت.ب در خصوص درخواست داوری و دفاعیّه مقرّر داشته ، « 1 ـ خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسّط ‌داور تعیین شده است ، تعهّدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق ‌می‌داند ، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارائه کند و خوانده نیز باید دفاعیّه خود در خصوص موارد مذکور را ‌ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسّط ‌داور تسلیم کند .طرفین می‌توانند کلیّه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند و یا فهرست مدارک یا سایر ادلّه‌ای که در نظر دارند بعداً تسلیم کنند همراه با درخواست یا‌ دفاعیه خود تقدیم دارند .
2ـ چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرّر نشده باشد ، هر یک از آن ها می‌تواند دادخواست یا دفاعیّه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل‌کند ، مگر آن که ‌داور چنین اصلاح یا تکمیلی را به علّت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد . »
– بند 3 ماده 24 ق.د.ت.ب مقرّر داشته ، « اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع و یا ارائه ادلّه مورد استناد خویش خودداری کند ‌داور می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس ‌مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند . »
– در حقوق ملّی ، جهات سقوط تعهّد در ماده 264 ق.م و ماده 142 ق.آ.د.م ، که مفادّ آن بیانگر دفاع ماهوی و شامل موارد سقوط تعهّد می باشد ، پیش بینی شده است . همچنین امکان اقامه ی دعوای تقابل در مواد 141 الی 143 ق.آ.د.م و ماده 7 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران تصریح ، و از ماده 5 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » استنباط می شود .
– برای توضیحات بیشتر در مورد ، « دفاع در قبال ادلّه و دفاع در قبال ادّعا » ر.ک : مرتضوی ، همان منبع ، صص 79 الی 108
4- Issues of fact
5- برای توضیحات بیشتر در خصوص « مفهوم دلیل » در حقوق ملّی ر.ک : کریمی ، دکتر عبّاس ، ( 1386 ) ، تبیین منطقی دلیل قضایی ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 4 ، دوره 37 ، صص 191 الی 203
– برای توضیحات بیشتر در خصوص « نوشته ی الکترونیکی » ر.ک : السان ، مصطفی ، ( 1385 ) ، دستورالعمل تجارت الکترونیکی و تشکیل قرارداد در چشم اندازی تطبیقی ، مجلّه تخصّصی الهیّات و حقوق ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، شماره 20 ، سال ششم
– برخی از حقوق دانان نیز دلیل الکترونیک را در حقوق ملّی پذیرفته اند . شهبازی نیا ، دکتر مرتضی ، عبدالهی ، محبوبه ، ( 1389 ) ، دلیل الکترونیک در ادلّه اثبات دعوا ، فصلنامه حقوق ، مجلّه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، شماره 4 ، دوره 40 ، صص 193 الی 205
– این موضوع از بند 1 ماده 22 ق.د.ت.ب ، بند 1 ماده 23 ق.ن.د.آ ، بند 2 ماده 20 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » و بند 1 ماده 43 کنوانسیون ایکسید استنباط می شود .
– در بند 2 ماده 20 ق.د.ت.ب ، بند 1 ماده 20 ق.ن.د.آ و ماده 45 قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران به این موضوع تصریح و از بند 2 ماده 15 مقرّرات داوری آنسیترال و بند 3 ماده 20 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، قابل استنباط می باشد .
5- در ماده 25 ق.د.ت.ب ، قسمت الف از بند 1 ماده 26 ق.ن.د.آ و بند 4 ماده 20 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » ، در مورد کارشناسی موضوع توسّط کارشناس منتخب دیوان ، تصریح شده است .
6- در بند 2 ماده 20 و بند 2 ماده 23 ق.د.ت.ب ، بند 2 ماده 20 ق.ن.د.آ و بند 3 ماده 16 مقرّرات داوری آنسیترال ، از بازرسی کالا و سایر اموال ، اسناد و مدارک اشاره شده است .
– بند 2 ماده 19 ق.د.ت.ب
-A.Redfern,M.Hunter, Ibid , p.315

مطلب مرتبط :   منبع پایان نامه درمورد میرزا ملکم خان

بستن منو