منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

منابع پایان نامه درمورد اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود پایان نامه

– در خصوص انتخاب بیش از یک زبان برای داوری ماده 21 ق.د.ت.ب مقرّر می دارد ، « ‌طرفین می‌توانند در مورد زبان یا زبان های مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند . در غیر این صورت ‌داور زبان یا زبان های مورد استفاده در داوری‌ را تعیین می‌کند . توافق طرفین یا تصمیم ‌داور در این مورد شامل هرگونه لایحه ، مدرک و دلیل طرفین ، مذاکرات جلسات رسیدگی ، مراسلات ‌داور و ‌صدور رأی خواهد بود . »  

– « در داوری بین المللی این مهم بستگی به توافق طرفین یا مقرّرات نهاد داوری دارد که تبعاً به هر زبانی ممکن است صادر شود . حتّی المقدور باید سعی شود که زبان انشاء رأی با زبان انشاء قرارداد یکی باشد تا مشکلات مفاهیم و لغات و تفاوت فرهنگ ها موجب اختلاف در تفسیر رأی و گاهی بی عدالتی نگردد . » خزاعی ، همان منبع ، ص 101

1-International Commercial Terms » INCOTERMS « 1936 & 2010
2- Date of award
3- بند 1 ماده 24 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » مقرّر نمود ، دیوان باید ظرف مدّت 6 ماه از تاریخ ارجاع موضوع ، رأی نهایی صادر کند .
4- پس از صدور رأی ، داور و قاضی ، حقّ هیچ گونه تصرّف در رأی صادره ندارند مگر در خصوص صدور آرای اصلاحی ، تفسیری و تکمیلی ، مطابق مواد 487 و 309 ق.آ.د.م و ماده 22 ق.د.ت.ب
– کریمی ، دکتر عبّاس ، پرتو ، حمید رضا ، ( 1391 ) ، حقوق داوری داخلی ، چاپ اوّل ، تهران ، انتشارات دادگستر ، ص 205
2-Set of Arbitration
-Gary B.Born,(2011),International Arbitration (Cases and Matreils), Wolters Kluwer ,The Netherlans , p.561
4-Designation or determination of seat of Arbitration
– بند 1 ماده 20 ق.د.ت.ب ، ماده 20 ق.ن.د.آ
– بند 3 ماده 30 ق.د.ت.ب
– جنیدی ، همان منبع ، صص 96 و 97
– تسرّی اعتبار امر قضاوت شده در رأی داور ، در بخش سوّم بررسی می گردد .
– ق.د.ت.ب در ماده 26 ، ورود شخص ثالث را تحت شرایطی در رسیدگی داوری اجازه داده است که در بخش سوّم بدان اشاره خواهد شد .
– ماده 489 ق.آ.د.م و بند 2 ماده 30 ق.د.ت.ب
– بند 2 ماده 30 و ماده 28 ق.د.ت.ب
– اصل 166 ق.ا در این مورد مقرّر داشت ، « احکام دادگاه ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است . »
– بهمئی ، دکتر محمّد علی ، ( 1389 ) ، درس نامه داوری تجاری بین المللی ( کارشناسی ارشد ) ، تهران ، دانشگاه شهید بهشتی
– بهمئی ، همان منبع . همچنین : جنیدی ، همان منبع ، صص 94 و 95
– بند 2 ماده 30 ق.د.ت.ب ، بند 2 ماده 31 قانون نمونه داوری آنسیترال ، بند 3 ماده 32 مقرّرات داوری آنسیترال ، بند 2 ماده 25 مقرّرات داوری اتاق بازرگانی بین المللی « ICC » و بند 3 ماده 48 کنوانسیون ایکسید به لزوم ذکر دلایل رأی در رأی داور تصریح نموده اند .
5- بند 3 ماده 48 و بند 5 ماده ( 1 ) 52 کنوانسیون ایکسید

مطلب مرتبط :   تحقیق رایگان درباره ارزش ویژه نام و نشان تجاری

بستن منو