منابع پایان نامه با موضوع نظریه پیچیدگی

منابع پایان نامه با موضوع نظریه پیچیدگی

دانلود پایان نامه

 

پیچیده و فردگرایانه
گفتگویی / دانش‏آموز محور
دگرگونی / انطباقی
جمعی
شبکه‏ای / پیوند
سیستم‏های باز
بنیادی / سیال نوپدید غیرـ خطی
انطباقی / تکاملی / تحولی
انعطاف‏پذیر/ انشعابی
غیر فرا ـ روایتی اشتراکی
ارزش‏ها / نسبی‏گرایی
خود ـ سازماندهی شده / توانمند
بازگشتی بواسطه بازخورد
تحولی بواسطه تجمع
در حال یادگیری
مفروض شده بر ارتباطات / تجمعات
مبتنی بر نظم بدون کنترل و تصمیم‏گیری توزیعی
در مجموع می‏توان چنین استنباط نمود که نظریه پیچیدگی به دلیل مبانی فلسفی و مولفه‏های نوین خود، دید واقع‏بینانه‏تری نسبت به مسائل گوناگون داشته و توانایی سازگاری با تغییرات و تحولات پی‎در‎پی جامعه را دارا می‏باشد. همچنین با لحاظ نمودن رویکرد بوم‎شناسی در امر آموزش و ترویج دانش زمینه‏ای با توجه به مسائل فرهنگی، اجتماعی، قادر به تطبیق حوزه تعلیم و تربیت و برنامه درسی با واقعیات اجتماعی و تحولات اخیر می‎باشد. البته لازم به ذکر است که طرح نظریه پیچیدگی و استلزامات آن در حوزه‎های تربیتی به معنای پذیرش مطلق کلیه دلالت‏های آن نبوده و می‏توان همانند سایر اندیشه‎ها از برخی مفاهیم و راهکارهای آن یاری گرفت.
البته تذکر این نکته مهم ضروری است که شاید نظریه پیچیدگی با طرح مبانی فلسفی متفاوت با آن چه در قرون گذشته بر اندیشه غربی حاکم بوده، برای متفکران این دیار اندیشه‏ای نو و متفاوت به شمار آید، اما در کشور ما مبانی نظریه پیچیدگی، مفاهیمی نو تلقی نمی‏شوند. زیرا نگرش حاکم بر امور کشور ما تحت تاثیر فرهنگ مذهبی و ملی، بسیاری از استلزامات مثبت این نظریه را از قرون گذشته در دل خود جای داده است. شواهد حاکی از آن است که پیچیده بودن ماهیت انسان و هستی، نگرشی است که بسیار پیش از این باور فیلسوفان و حکیمان مسلمان و ایرانی بوده است. در آثار ارزشمند و جاودانه ادبی منظوم و منثور ما که متاثر از آیات قران و روایات معصومین هستند، برخی از یافته‏های کنونی اندیشمندان پیچیدگی، به وضوح به چشم می‏خورد. بنابراین سزاوار بود که در کشور ما، برخی استلزامات نظریه پیچیدگی بسیار پیش از این در عرصه‏های مختلف، به ویژه تعلیم و تربیت و برنامه درسی اجرا می‏شد.
باور به محدودیت شناخت، پرسش از مبداء و مقصد هستیِ انسان و ارتباط او با عالم هستی و نیز واقعیت چندبعدی او، نگرش هولوگرام، نگاه غیرتفکیکی، ضرورت تعامل و گفتگو، و رویکرد فرارشته‏ای، عصاره بنیادی فرهنگ ما را تشکیل می‏دهند. این که دانشمندان ایرانی را حکیم می‏نامیدند، اشاره صریح به باور انسجام و یکپارچگی علوم و به عبارتی پذیرش رویکرد فرارشته‏ای دانش دارد. دانشمندان سده‏های پیش، در واقع اندیشمندان و فیلسوفانی بودند که در رشته‏های گوناگون علمی چون پزشکی، شعر و ادبیات، فلسفه و عرفان، ریاضی و نجوم صاحبنظر بودند که از آن جمله می‌‎توان از مولوی، عطار، محمود شبستری، ابن‎سینا، خواجه نصیرالدین طوسی نام برد. شاید به دلیل همین جامعیت، دانشمندان آن دوره دیدگاه‏های واقع‏بینانه‏تری نسبت به هستی، انسان و جامعه زمان خود داشتند و به دستاوردهای بزرگی نائل می‏شدند.
تذکر مثبت نظریه پیچیدگی مبنی بر امکان‏ناپذیری شناخت کامل و پذیرش احتمال وقوع خطا در فکر و عمل، و نیز تاکید اندیشمندانی چون مورن بر ضرورت گفتگو برای جبران نسبی این محدودیت، باوری است که متفکران مسلمان بسیار پیش از این در نوشته‏های خود متذکر شده‎اند. به عنوان مثال ابن‎خلدون (1345: 329) در کتاب “مقدمه” از منطق و احتمال خطا سخن می‌‏گوید و متذکر می‎گردد که بیان دانش از دو طریق تعلیم و گفتگو امکان‏پذیر می‌‎گردد، ابن‎خلدون بیان می‌کند که بالای “هر صاحب دانشی دانایی است”. بدین ترتیب به صراحت به محدویت دانش و شناخت باز اشاره می‌‎نماید.
پرسش از مبداء و مقصد هستیِ انسان و ارتباط او با عالم هستی که در نوشته‎های فیلسوفانی چون مورن بسیار به چشم می‏خورد، نیز قرن‏‌ها پیش از او، از سوی عرفای مسلمان و ایرانی چون مولوی، عطار و محمود شبستری به صراحت مطرح شده، که به عنوان مثال می‌‎توان به اختصار به برخی از اشعار آنان اشاره نمود:
از کجا آمده‎ام، آمدنم بهر چه بود؟
به کجا می‌‏روم آخر، ننمایی وطنم

مطلب مرتبط :   مقاله درمورد دانلود مهارت های اجتماعی

بستن منو