منابع پایان نامه ارشد درمورد علامه طباطبایی

منابع پایان نامه ارشد درمورد علامه طباطبایی

دانلود پایان نامه

انسان شناسی عرفانی در اندیشه امام خمینی چیست؟  

انسانشناسی عرفانی از نگاه علامه طباطبایی چیست؟
علامه طباطبایی و امام خمینی پیرامون انسان در عرفان، چه شباهت ها و تفاوت هایی دارند؟
و) فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی
معرفت به حقیقت انسان در عرف عرفان از نگاه این دو عارف مسلمان متون مقدس و روایات انبیاء و ائمه معصومین است، اما آن دو بزرگوار در روش و جهت برای نیل به آن هر یک طریق خاصی را ارائه میکنند، بدین معنا که امام خمینی با توجه به مسلک ابن عربی مبحث انسانشناسی را پی میگیرد، اما علامه غالبا بر اساس آیات و روایات به این موضوع میپردازد و کمتر به اصطلاحات عرفانی توجه دارد.
فرضیه ‌های فرعی
انسان در آیات و روایات به معنای موجودی ذی روح و جاودانه تعبیر شده است.
امام خمینی در بررسی ابعاد وجودی انسان و راه رسیدن او به کمال بر اساس متون مقدس اسلام اندیشیده و تحت تاثیر ابن عربی مشی نموده است.
در آثار علامه طباطبایی این تاثیر از مکتب ابن عربی مشاهده نشده، بلکه او تلاش کرده تا با توجه صرف به متون قرآنی و روایی از طریق معرفت النفس به معنای انسان بپردازد.
یکی از وجوه شباهتهای این دو عارف در تاثیرپذیری از منابع دینی بوده وجه افتراق آنها در روش و شیوه است که امام در تلفیق تعالیم اسلام با مشی عرفانی ابنعربی تلاش زیادی نموده تا هرگونه اختلاف را از بین ببرد، اما علامه چنین دغدغهای را احساس نکرده و صرفا از آیات و روایات استمداد و استمزاج مینماید.
ز) روش تحقیق
تحقیق در این رساله توصیفی-تحلیلی است که به صورت کتابخانهای انجام میشود، ولیکن از آن حیث که موضوع رساله در باب انسانشناسی عرفانیاز نگاه حضرت امام و علامه میباشد، لذا طبیعی به نظر میرسد که در این تحقیق حیطه بحث بیشتر بر اندیشه این دو عارف معاصر متمرکز گردد و در حد امکان از مباحث متفرقه پرهیز شود. تمام اهتمام بر این است که تمام مباحث مطروحه عرفانی از نگاه این دو بزرگوار تبیین گردیده، سپس در فصلی جداگانه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرد. در نهایت نگارنده با نگاه خویش وجوه اشتراک و اختلاف را تبیین و داوری خود را ارائه نماید. البته طبیعی است که در سیر بحث برخی از مباحث مقدماتی و مطالب مشابهی را که در این راستا بیان شده ذکر نموده که احتمالا در تاثیرگذاری اندیشه ایشان و یا در شیوه سلوک ایشان موثر بودهاند.
ح) پیش فرض های تحقیق
چیستی انسان در متون مقدس اسلام ( کتاب و سنت).
دیدگاه بسیاری از اندیشمندان غیرمسلمان که انسان را با نگاه مادی نگریسته و به روح آن توجهی نکردهاند.
انسان در دنیا جاودانه نخواهدبود بلکه برای مدت محدودی در آن خواهد ماند و نشئه آخرت برای او نشئه جاودانگی است که با ملکات اعمالش حیات خواهد داشت.
گفتار دوم: مفاهیم
1.انسان در عرفان
انسان در عرف عرفان به «قطب الاقطاب»، «غوث اعظم»، «روح کلی»، «جام جهاننما»، «آیینه گیتینمای»، «عیسی و خضر و سلیمان» و «کون جامع» تعبیر شدهاست. جامع همهی عوالم الهی و کونی از کلی و جزیی است. نسفی در «الانسان الکامل» گوید انسان از حیث روح و عقل خویش کتاب عقلی است که به امالکتاب مرسوم است و از جهت قلب، کتاب لوح نامیده شده و از لحاظ نفس به کتاب محو و اثبات مسمی گردید. تعبیر زیبای ابنعربی این است که انسان اگر به صورت و ظاهر باشد نمایان گر جمیع حقایق عالم هست ولی نماد حقایق حق نخواهد بود، در حالی که انسان باید نمایانگر جمیع حقایق خلق و حق باشد تا این کلام رسول خدا (ص) راست در آید که فرمود: « إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ.» پس صحت خلافتش در جمع ظاهر و باطن است.
این حدیث نورانی از رسولگرامی (ص) دال بر خلقت انسان بر صورت الهی است که صوفیان و عارفان بر عزت و عظمت جایگاه انسانی به همین روایت استناد کردهاند.
تفسیر کون جامع در تعریف انسان به این معناست که «کون»، یعنی وجود عالم از آن حیث که عالم است نه از آن جهت که حق است، یعنی خداوند اراده کرده که اعیان اسما و یا عین ذات خود را در موجودی قرار دهد که جمیع حقایق عالم از مفردات و مرکبات را دارا باشد و امر اسما و صفات را که عبارتند از مقتضیات افعال و خواص و لوازم آن اسما و صفات را در انحصار گرفته است و آن انسان کامل است. پس کون جامع، انسان کامل است که به آدم مسمی گردید و غیر از او احدی این استعداد و قابلیت را ندارد. انسان نسخه جامع و صحیفه کامل الهی است و قابلیت این را دارد که مظهر ذات الهی قرار گیرد. همهی مخلوقات و آن چه در آسمان و زمین است مظهر بعضی از اسما الهیاند و قابلیت بعضی از کلمات الهی را دارند «وما منا الا و له مقام معلوم » درحالی که انسان مظهر کل است.
انسان که کون جامع و دانا و بالغ و مکمل است در هر مرتبه از نظام هستی میتواند به قبل و بعد آن معرفت یابد، هم از گذشته خبر دهد و از آینده، هم به سلسله علل آن پیبرد و هم به سلسله معلولات آن. انسان در عرفان مظهر اسما و صفات خدای سبحان است و عصاره آفرینش در اکوان است. دارای جرمی صغیر و روحی به بلندای آسمان است. آیینه کمال و جمال یزدان است. نسخه مرسله الهی و نگین حلقه قدسیان است و اگر خود را بیابد و به عظمت و جایگاه خود پی برد میداند که مصداق اتم نفَس رحمان است، نمونه عالم و نسخه کامل آن است.
اشرف موجودات و اکمل آنهاست و انبیاء و اولیاء در میان ایشان اشرف آدمیانند. انسان عکس صفات الهی و اصطرلاب اوصاف عالی و آینه تمام نمای جلوات ربانی و جامع جمیع جمال و زیبایی است.

مطلب مرتبط :   مقاله رایگان درباره تحریف های شناختی

بستن منو