منابع پایان نامه ارشد درمورد تفسیر موضوعی

منابع پایان نامه ارشد درمورد تفسیر موضوعی

دانلود پایان نامه

 

در این تحقیق تلاش ما بر آن است که با بررسی تفاسیر، و تدبر درسوره ها به ترتیب نزول؛ چرا که عدم رعایت ترتیب نزول سوره ها آنگونه که باید، نمیتواند در فهم مراد جدی خداوند گویا ورسا باشد و اگر بخواهیم روابط میان مفاهیم قرآن را کشف کنیم و به نظامی متقن در امر هدایت و تربیت دست یابیم، چاره ای جز تلاش در فهم آیات و سوره ها در یک سیاق نظام مند بر گرفته از ترتیب نزول سوره ها نداریم،در این تحقیق تلاش ما بر آن است که با بررسی تفاسیر و تدبر در سوره‌ها به ترتیب نزول، دستیابی به عامل وحدت بخش آن‌ها، محتوا و ارتباط شایسته‌ی 30 سوره (علق تا قارعه) را ارئه نماییم.
1-1-2- سؤال اصلی پژوهش
کیفیت انسجام و هماهنگی بین آیات و 30 سوره آغاز نزول از مجموعه سوره های فرود آمده بر پیامبر اکرم 9 چیست ؟
1-1-3- سؤالات فرعی پژوهش
الف)سازوارگی آیات درونی سور چگونه بدست میآید؟
ب) آیا بین سورهها ارتباط یا تناسبی وجود دارد؟
ج) غرض از نزول هریک از سوره های مورد تحقیق در این پژوهش چیست؟
د) نظام واره محتوایی هر یک از سوره های مورد تحقیق چیست؟
ه) تناسب احتمالی هر یک از سوره ها در ترتیب نزول کدام است ؟
1-1-4- فرضیه پژوهش
مجموعه سورههای مورد تحقیق، هر یک، توسط هدف تربیتی خاص در راستای تحول مخاطبان نزول منسجم شده است و میان مجموعهی آنها تناسب و انسجامی در راستای تحقق هدف مذکور وجود دارد . به طور غالب میان این سوره ها میتوان ارتباط و نظمی استوار را یافت .
1-1-5- پیش فرضهای پژوهش
الف) هر سورهای از قرآن یک بستهی منظم و منسجم هدایتی است.
ب) با استفاده از معیارهایی چون سیاق آیات، آیات ابتدایی سور و فضای نزول و …میتوان هدف سوره را دریافت.
ج) دستیابی به مقصود سوره در فهم معنای آیات و مراد خدا موثر است.
د) در ترتیب نزول روابط میان مفاهیم قران و نظام تربیتی آن بهتر مکشوف است.
1-1-6- اهمیت موضوع
قرآن کریم معجزه الهی آخرین پیامبر آسمانی، کلام پروردگار و گنجینهای تمام نشدنی است که با هدف و رسالت هدایت و تربیت عملی مخاطبان، نازل شده است. مجموعهای از سورهها و آیات که هر کدام مصادیق گفتاری تربیتی است و اجزایی برای آن هدف کلی و کلان شمرده میشود. حال انسان جستجوگر برای دستیابی به معارف این کتاب و درک بهتر حقایق آن و رسیدن به مراد خدا، نیازمند آن است که بداند غرض و مقصود هر یک از سور چیست که مجموعهای از آیات را در یک جا جمع کرده، محتوای سوره را زیر پوشش خود قرار داده، به آن وحدت بخشیده و همچنین باعث تعاقب و ارتباط سور در ترتیب نزول شده است و در نتیجه میتواند ما را به منظور خدای متعال نزدیک گرداند. افزون بر اهمیت مطرح شده، پرداختن به این موضوع از این جهتکه در تفسیر قران به قران و تفسیر موضوعی دارای اهمیت و تأثیر بسزایی است، و همچنین میتواند پاسخی به شبهات مستشرقین در رابطه با نظریه پراکندگی و گسیختگی مطالب قران باشد، نیز ضروری می نماید.
1-1-7- سابقه پژوهش
در رابطه با اهداف و مقاصد سور گرچه مطالبی در برخی تفاسیر از جمله: «التحریروالتنویر» از ابنعاشور، «التفسیر المنیر فى العقیده و الشریعه و المنهج» از زحیلی، «معارج التفکر و دقائق التدبر» از حسن حبنکه، «أحسن الحدیث» از قرشی، «تفسیر المراغی» از مراغی و کتب علوم قرآنی همچون؛ «اهداف کل سوره و مقاصدها فی القرآن» از شحاته، «اهداف کل سوره من القران» از فواد الزیدان و «بیان النظم فی القران» از محمد فاروق بیان شده است؛ ولی متأسفانه در این تألیفات، غرض و هدف اصلی با موضوع و محتوا خلط شده است یا به غرض خاص سوره اشاره نداشتهاند و یا برطبق ترتیب مصحف، برای سور غرضی ذکر کردهاند و بین آنها ارتباطی قائل شدهاند. در حالی که ما در این تحقیق برآنیم که بر اساس ترتیب نزول، غرض واحد سوره را از محتوا و موضوعات سوره تفکیک نماییم.
.
1-1-8- اهداف پژوهش

مطلب مرتبط :   منبع مقاله درباره رشد و توسعه اقتصادی

بستن منو