منابع پایان نامه ارشد درمورد تحولات اجتماعی

منابع پایان نامه ارشد درمورد تحولات اجتماعی

دانلود پایان نامه

در بررسی محتوای آیات، سوره بایستی به چند قسمت تقسیم شود در این تقسیم بندی باید تلاش شود تا حتی‌الامکان تقسیم بر اساس تفاوت موضوعات و فصل‌های محتوایی درون سوره باشد و پیوندهای بین آن‌ها توضیح داده شود و تعداد آیات بر همین اساس در هر قسمت قرار داده شود. درحالی‌که در بسیاری از تفاسیر مشاهده می‌شود بدون ترتیبی خاص و به طور کلی گفته می‌شود این موضوعات در سوره وجود دارد و یا در بعضی تفاسیر گرچه با ترتیب به تقسیم بندی موضوعات و محتوای سوره می‌پردازد اما ارتباطی بین آن‌ها برقرار نمی‌سازد.  

1-5- چگونگی دستیابی به ترتیب نزول سوره‌ها
برای رسیدن به جدول قابل اعتمادی از ترتیب طبیعی نزول سوره‌ها و آیات، تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است. پس از نقل‌های تاریخی و روایاتی که در منابع اسلامی ما موجود است، برخی شرق‌شناسان تلاش زیادی برای به دست آوردن جداول قابل قبول نموده‌اند. پس از آنان گروهی از محققان مسلمان نیز در این راه تلاش کردند. ترتیب نزول سوره‌ها امری تاریخی و مرتبط با 23 سال رسالت پیامبر اکرم 9است.در این گونه موارد مطمئن‌ترین راه کشف ترتیب نزول، گزارش‌های تاریخی است.
بنابراین در تعیین ترتیب نزول سوره‌ها و در کشف آیات استثنایی و جا به جا شده در هر سوره، بهترین راه بررسی نقل‌ها و روایات اسلامی موجود در تراث دینی و تاریخی مسلمانان است.
بی تردید آرزوی ما آن بود که ترتیب نزول سوره‌ها و آیات و زمان و مکان و دیگر ویژگی‌های پیرامونی نزول هر دسته از آیات و سور را از منابع معتبر و قطعی و در عباراتی نص یا ظاهر می‌شناختیم. کلمات مفسران بزرگی همچون امیر مؤمنان علی :و عبدالله بن مسعودها در هنگام بیان افتخارات خود بر اطلاع از این خصوصیات نشان می‌دهد تا چه اندازه اطلاعات فوق در کشف مرادهای جدی خدای متعال از قرآن تأثیر دارند.
متأسفانه تحولات اجتماعی و فرهنگی و عدم اهتمام حفظ قطعی و مسلم برخی اسناد موجب شده است تا در زمینه‌ی روایات و گزارش‌های مربوط به ترتیب نزول سوره‌ها و جابه‌جایی‌های احتمالی در آیات با مشکل سندی مواجه شویم؛ و با توجه به مشکلاتی که در زمینه اسناد از نظر اعتبار و تعارض اقوال وجود دارد نیاز به اجتهاد و نقد و بررسی در اسناد موجود می‌باشد.
طبق آخرین مطالعات و تتبع در منابعی که به ذکر ترتیب نزول به طور مسند یا غیر مسند پرداخته‌اند جداول مسند، غیرمسند و ترکیبی ارائه گردیده که قابل توجه است ولی ما در این بخش تنها جدولی از روایات مسند را که بیشترین اعتماد بر آن وجود دارد، در ذیل میآوریم.
راهنمای جداول
الف) خانه خالی علامت توافق در جدول است.
ب) در جایی که دو سوره مجاور هم جا به جا شدهاند با علامت نشان داده شده است.
ج) علامت —- بدین معنا است که در این جدول ارائه شده در ترتیب سور، این سوره جا افتاده و راوی آن را نقل نکرده است.
د) علامت یعنی این سوره در این جدول هست، اما رتبهی نزولی آن در بین سور قبلی است که با توجه به شمارهی سوره، در بین دو سوره در بالاتر می توان آن را یافت.
ه) علامت یعنی این سوره در این جدول هست، اما رتبهی نزولی آن در بین سور بعدی است که با توجه به شمارهی سوره در بین دو سوره در بعدی میتوان آن را یافت.
2
2
و) هر گاه شماره در مربع سیاه آمده باشد، نشانگرآن است که در این سند ترتیب نزول، این سوره در بین دو سورهای است که این شماره در بین آن دو قرار دارد و جای اصلی آن طبق جدول معیار با فلش یا آمده است.
جدول 2-1) ترتیب نزول سوره ها
المقدتان
مجمع البیان
المقدتان
فضائل القرآن
دلائل النبوه

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد درباره بی حوصلگی

بستن منو