منابع پایان نامه ارشد درباره مروری بر مطالب

منابع پایان نامه ارشد درباره مروری بر مطالب

دانلود پایان نامه

ج) دوست ندارم. د) اصلاًدوست ندارم.  

توضیح مختصر جلسات آموزشی
تعداد جلسه
شرح کار
جلسه اول
معارفه، تعریف و بیان ضرورت ابراز وجود و فواید آن در زندگی، دادن تکلیف در رابطه با به یاد آوردن موقعیتهایی که در آن فرد به صورت غیر جرأتورزانه عمل نموده است.
جلسه دوم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل و دادن پسخوراند، بحث در خصوص حقوق انسانی و آشنا ساختن آنها با حقوق خود، دادن تکلیف در خصوص مواجهه با موقعیتهای جدید و عکس العمل نسبت به آن موقعیتها.
جلسه سوم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص رفتارهای مبتنی بر ابراز وجود و رفتارهای جایگزین، دادن تکلیف در خصوص رفتار جرأتورزانه و غیر جرأتورزانه.
جلسه چهارم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص این که چرا خشم چیست؟ چرا خشمگین میشویم؟ آیا خشم مفید است؟ خشم میتواند یک هیجان بسیار مخرب باشد، برخی علائم خشم پنهانی، چه وقت خشم خود را ابراز کنیم؟ تکلیف در خصوص حفظ آرامش و کنترل خشم در موقعیتهای مختلف.
جلسه پنجم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص فواید و مضرات خشم، راههای کنار آمدن با خشم، رهنمودهایی برای ابراز خشم، تکلیف در رابطه با کنار آمدن با خشم.
جلسه ششم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص در خواست کردن، گفتن بله و نه، چرا نه گفتن مشکل است؟ چگونه با ابراز وجود بله بگوییم؟ دادن تکلیف برای بحث در جلسه بعد.
جلسه هفتم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، بحث در خصوص این که چرا باید انتقاد کنیم؟ برخورد موثر و مناسب با انتقاد، فواید و مضرات انتقاد کردن، دادن تکلیف در خصوص کنار آمدن با انتقاد.
جلسه هشتم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، راههای صحیح و منطقی برقراری ارتباط کلامی و غیرکلامی با افراد، استفاده از زبان بدنی باز و بسته، رعایت فضای شخصی در برقراری ارتباط با دیگران و ابراز وجود، تمرینهایی در زبان بدنی مبتنی بر ابراز وجود.
جلسه نهم
ارائه گزارش تکلیف جلسه قبل به کلاس و دادن پسخوراند، مروری بر مطالب ارائه شده در هشت جلسه قبل، چگونه همان کسی باشیم که واقعا هستیم، تأکید بر ابراز عقاید و نظر، درخواست کردن، بله و نه گفتن، کنار آمدن با خشم و برخورد با انتقاد.

مطلب مرتبط :   تحقیق درباره علامه طباطبایی (ره)

بستن منو